Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lausuntoyhteenveto
Lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointimalliin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2018 13.17
Uutinen

Lausunnonantajat kannattivat yleisesti esityksen tavoitteita ja pitivät ehdotettua raportointimallia toteuttamiskelpoisena. Esitetyn mallin arvioitiin parantavan kuntien ja maakuntien taloudesta saatavien tietojen luotettavuutta, vertailtavuutta ja ajantasaisuutta.

Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin käyttöön otolle. Tavoitteena on, että manuaalisesta tiedonkeruusta siirrytään automatisoituun taloustiedon raportointiin ja että samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä luovutaan. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa kuntien ja maakuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja maakunnille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Kunnat arvioivat, että uudistus vähentäisi taloustietojen raportoinnissa vaadittavaa työmäärää raportointimallin käyttöönottovaiheen jälkeen. Myös ministeriöt näkivät julkisen hallinnon kustannusten pienentyvän, kun epäyhtenäisen tiedonkeruun määrä vähenisi merkittävästi. Sen sijaan nykyisin tietoja keräävien valtion viranomaisten mukaan muutos ei juurikaan vähentäisi nykyisestä tiedonkeruusta aiheutuvia kustannuksia. Tulevana mahdollisuutena nähdään tiedonkeruiden tietosisältöjen laajempi yhdistäminen.

Uudistuksen nähtiin myös edistävän avoimuutta ja hallinnon digitalisoitumista sekä lisäävän yritysten kilpailuneutraliteettia ja luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suurin osa piti vastuita selkeinä

Suurin osa lausunnonantajista piti ehdotettuja vastuita selkeinä. Ehdotuksen mukaan taloustietovarannon teknisestä ylläpidosta sekä ohjeistukseen ja virheiden korjaamiseen käytettävän palautekanavan ylläpidosta vastaisi Valtiokonttori. Tietomääritysten omistajuus olisi ministeriöillä, ja määritysten yhteensovituksesta vastaisi valtiovarainministeriön asettama ylläpitoryhmä, jossa olisi mukana ministeriöiden ja muiden tiedonkäyttäjien sekä tiedon tuottajien edustus. Tietojen oikeellisuudesta vastaisivat kunnat ja maakunnat.

Nykyisin tiedonkeruusta vastaavat valtion viranomaiset ja osa ministeriöistä toivat kuitenkin esille huolen vastuun hajautumisesta ja totesivat, että vastuun tietojen tarkistamisesta ja ohjeistamisesta tulisi olla yhdellä valtion viranomaisella.

Kunnat ja maakuntien liitot pitivät tärkeänä kuntien ja maakuntien osallistumista tietomääritystyöhön. Lisäksi kunnat pitivät tärkeänä, että tieto kerätään ja julkaistaan sellaisessa muodossa, että se olisi kuntien ja maakuntien sekä niiden asukkaiden hyödynnettävissä. Kunnat korostivat, että kerättävän tiedon olennaisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Osa kunnista piti raportoitavia tietosisältöjä laajoina ja oli muun muassa saanut ehdotuksesta poiketen käsityksen, että konsernitilinpäätöstiedot edellytettäisiin raportoitavaksi kesken tilikauden.

Kunnat edellyttivät tukea käyttöönottovaiheeseen

Mallin käyttöönoton arvioitiin vaativan kunnissa raportoinnissa käytettävien luokitusten viemistä tietojärjestelmiin ja laskentakohteiden läpikäyntiä, henkilöiden kouluttamista ja uusien työtapojen läpikäyntiä sekä investointeja kehittämistyöhön.

Uudistuksen toimeenpanossa todettiin tarvittavan selkeää ja yksiselitteistä ohjeistusta sekä riittävää koulutusta ja käytännönläheistä tukea, jonka tulee olla saatavissa myös ruotsiksi. Lisäksi tulisi varmistaa, että valtiolla on selkeä toimeenpanosta vastaava taho. Useat eri lausunnonantajatahot korostivat sitä, että raportoinnin tietosisältö ja muotovaatimukset on oltava selkeästi ja pysyvästi määriteltynä hyvissä ajoin ennen raportointimallin voimaantuloa. Lisäksi onnistuneen toimeenpanon todettiin edellyttävän valtion osallistumista muutosvaiheesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille.

Valtiovarainministeriö sai kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointimallista kaikkiaan 60 lausuntoa. Lausuntoaika päättyi 11. syyskuuta.

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi heti maakuntalain vahvistamisen jälkeen.

Lausuntoyhteenveto
Kaikki lausunnot (lausuntopalvelu.fi)
Kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevasta lainsäädännöstä 57 lausuntoa (tiedote 12.9.)
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevasta lainsäädännöstä (tiedote 21.6.)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

 
Sivun alkuun