Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Läkare som studerar i ett EU-land ska få möjlighet att avlägga yrkespraktik i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2017 13.50
Pressmeddelande 63/2017

Regeringen föreslår en ändring i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Syftet är att en person som har avlagt grundexamen i medicin i en EU- eller EES-stat där avlagd yrkespraktik efter examen är en förutsättning för rätten att utöva läkaryrket, ska kunna avlägga yrkespraktiken i Finland.

Under de senaste åren har allt fler finländare påbörjat medicine studier utomlands. Förfarandet med krav på avlagd yrkespraktik efter genomförda medicine studier för beviljande av rätt att utöva läkaryrket tillämpas för närvarande i bl.a. Sverige, Danmark, Irland, Italien, Litauen, Polen och Storbritannien. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik över studiestöd studerade 250 finländare medicin under läsåret 2015–2016 i sådana EU- eller EES-stater som kräver yrkespraktik.

Enligt gällande lagstiftning kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) bevilja personer som har avlagt examen i dessa länder en begränsad, tidsbunden rätt att utöva läkaryrket i Finland för att avlägga yrkespraktiken, om de har inlett sina studier före den 1 januari 2012. Efter att yrkespraktiken är avlagd har läkaren även möjlighet att legitimeras som läkare i Finland.

Genom den ändring som nu föreslås slopas den tidsmässiga begränsningen att studierna ska ha inletts före år 2012. Samtidigt föreskrivs att en läkare som avlägger sin yrkespraktik i Finland i fortsättningen alltid ska ansöka om godkännande av yrkespraktiken i det land där utbildningen har skett.

Avsikten är att göra det möjligt för finländare som studerar medicin utomlands att komma till Finland så snart som möjligt efter att de har fullföljt sin utbildning, och således säkerställa integrationen av dem i det finländska service- och fortbildningssystemet.

Avsikten är också att trygga Ålands förutsättningar att tillhandahålla sina invånare tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster. Landskapet Åland har inom hälso- och sjukvården i stor utsträckning tytt sig till läkare som är utbildade i Sverige och som har avlagt sin obligatoriska yrkespraktik på Åland.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om ändringen till riksdagen torsdagen den 4 maj 2017. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017.

Ytterligare information

Teppo Heikkilä, överläkare, tfn 0295 163 238

 
Sivun alkuun