Hyppää sisältöön

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien hankkeiden ESR-rahoitushaku alkaa heinäkuussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 11.32
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Hämeen ELY-keskus käynnistävät yhdessä Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) hankehaun, joka keskittyy sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Rahoitusta on jaossa yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Haku avautuu 1.7.2024.

Hankehaku toteutetaan osana rakennerahasto-ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 toimintalinjaa 4 ”Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi” (ESR+) ja sen valtakunnallista teemaa ”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta”, jonka tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien ryhmien toimijuutta ja osallisuutta sekä kehittää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien palveluja. 

Hankehaussa etsitään rahoitettavaksi valtakunnallisesti vaikuttavia ja laajasti skaalattavia hankkeita. Valtakunnallisella kehittämistoiminnalla etsitään toimintatapoja yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioimiseksi ja varmistetaan laajamittainen toimintojen juurruttaminen ja valtavirtaistaminen sekä luodaan työkaluja kaikkien alueiden käyttöön. 

Hakupainotukset tarjoavat laajasti mahdollisuuksia 

Rahoitettavat hankkeet voivat keskittyä erityisiin sukupuolten tasa-arvoa parantaviin teemoihin tai kohderyhmiin tai sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen ja tasa-arvotiedon ja -osaamisen lisäämiseen. Rahoitus kattaa pääosin 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Rahoitusta voi hakea hankkeelle, jossa 

  • kehitetään naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen palveluiden koordinaatiota ja sisältöjä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johdosta sekä hyvinvointialueiden toiminnassa, 
  • huomioidaan erityisesti asiakkaiden tavoittaminen erityistilanteissa (vrt. koronapandemia) sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, 
  • lisätään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoisuutta sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta ja erityistarpeista (erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä), 
  • huomioidaan erityisesti nuoret sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, 
  • kehitetään sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osaamista sosiaali- ja terveysalalla ja uudistuvissa palvelurakenteissa, jotta voidaan paremmin vastata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteisiin yhteiskunnassa, 
  • lisätään sukupuolitietoisia menetelmiä ohjaus- ja muissa palveluissa ja tiedostetaan mahdolliset syrjäytymiseen vaikuttuvat sukupuoleen liittyvät tekijät tai 
  • kehitetään syrjäytymisen seurantaa sukupuolen huomioivaksi. 

Hakeminen 

Rahoituksen välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Hakemukset tulee jättää EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalisen hallintajärjestelmän (EURA2021) kautta.

Haku alkaa ja hakuilmoitus avautuu 1.7. EURA2021-palvelussa. Hakuaika päättyy 30.9.2024.

Lisätietoja

Hakuun liittyvät yleiset kysymykset ja hakemuksen täyttämiseen EURA2021- järjestelmässä liittyvät yhteydenotot:
rahoitusasiantuntija Juulia Hutri, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025139 ([email protected], )

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta -teeman (STM) sisältökysymyksissä yhteydenotot:
asiantuntija Julia Silverio, STM, p. 02951 63154, [email protected], (30.06.2024 asti)
erityisasiantuntija Annamari Asikainen (sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus), STM, p. 0295 163 232, [email protected] (1.7.2024 alkaen)