Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Väinö Tannerin hallituksen ohjelma

Tannerin tiedonanto hallituksen ohjelmasta eduskunnan täysistunnossa 13.12.1926

Herra puhemies!

Maamme hallitusmuodon mukaan tulee valtioneuvoston jäsenten nauttia eduskunnan luottamusta. Senvuoksi haluaa tänään nimitetty hallitus herra puhemiehen suostumuksella henkilökohtaisesti esittäytyä eduskunnalle ja samalla saattaa eduskunnan tietoon sen ohjelman, jota hallitus aikoo vastaisessa toiminnassaan noudattaa.

Ryhtyessään sille uskottua tehtävää suorittamaan, elähyttää hallitusta vilpitön harrastus työskennellä tasavaltamme kaikinpuoliseksi lujittamiseksi ja vahvistamiseksi. Valtiosääntömme pohjalla työskennellen tulee hallituksen pyrkimyksenä senvuoksi olemaan maamme itsenäisyyden ja tasavaltaisen hallitusmuotomme turvaaminen.

Hyvin ymmärtäen, että maan valtiollisen menestyksen välttämättömänä edellytyksenä on sen taloudellinen edistyminen ja hyvinvointi, tulee hallitus erikoisesti kiinnittämään huomiota maan taloudellisten voimien edelleen kehittämiseen. Senvuoksi ei siltä tule puuttumaan halua ja harrastusta työskennellä maan elinkeinojen kehittämiseksi siinä määrin kuin niitä voidaan hallituksen toimenpiteillä edistää. Maan pääelinkeino, maatalous kaikkine sivuelinkeinoineen, samoinkuin valtion ja yksityinen metsätalous; tulevat hallituksen puolelta saamaan kaikkea mahdollista tukea. Myöskin maamme teollisuuden ja kaupan edelleen kehittämiselle tulee hallitus omistamaan lämmintä huomiota.

Hallituksenpyrkimyksenä tulee myös olemaan kansan sivistyksen kaikinpuolinen kohottaminen koululaitoksen ja vapaan valitustyön avulla, saimoinkuin niin kansankulttuurin kuin ylemmän kulttuurin kehittäminen kansanvaltaiseen suuntaan.

Ulkovaltoihin nähden tulee hallitus noudattamaan itsenäistä ulkopolitiikkaa, samalla pyrkien olemaan mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Hallitus haluaa ylläpitää ystävällisiä suhteita kaikkiin valtioihin ja kannattaa tähän tähtäävää määrätietoista rauhanpolitiikkaa. Kansainvälisiä varustusten supistamispyrkimyksiä tulee hallitus ajamaan ja tukemaan. Näiden yleistä laatua olevien suuntaviivojen ohella on hallitus tulevaa toimintaansa suunnitellessaan kiinnittänyt huomiota erinäisiin maamme yhteiskunnallisissa oloissa vallitseviin yksityiskohtiin, joihin nähden sen mielestä olisi välttämätöntä aikaansaada korjauksia ja parannuksia.

Erikoisesti on tällöin sosialisen lainsäädännön edelleen kehittäminen kuuluva hallituksen harrastuspiiriin. Vaikkakin yhteiskunnallisen lainsäädännön alalla on viime vuosina erinäisiä tuloksia saavutettu, on maamme kuitenkin tässä suhteessa vielä suuresti jälessä useasta muusta maasta. Vähävaraisen kansanluokan aseman parantamiseksi on senvuoksi melkoinen uudistustyö tällä alalla välttämätön. Tässä mielessä pyrkii hallitus kehittämään sekä teollisuus- että maataloustyöväkeä koskevaa työväensuojeluslainsäädäntöä, pitäen tässä suhteessa ohjeenaan kansainvälisesti hyväksyttyjä päätöksiä. Myöskin 8-tunnin työaikaan nähden olisi maassamme astuttava se askel, joka kansainvälisesti on sovittu otettavaksi. Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön, joka meillä tosin äskettäin on uusittu, kaivataan hallituksen mielestä vielä eräitä korjauksia, joihin senvuoksi tullaan pyrkimään. Samoin olisi tärkeätä aikaansaada tehokas sairausvakuutus, jonka hyväksi meillä jo on melkoisesti esitöitä tehtynä. Työkyvyttömyys- ja vanhuudenvakuutusta tarkoittavan sosialivakuutuksen aikaansaamista pitää hallitus erittäin tärkeänä. Ja tulee senvuoksi ryhtymään valmistaviin toimenpiteisiin asiassa.

Toinen ala, jolla hallitus katsoo itsellään olevan tärkeitä tehtäviä, on erinäisten korjausten aikaansaaminen maamme verotusoloihin. Tällä alalla on vallalla monia epäkohtia, jotka ovat herättäneet suurta tyytymättömyyttä maassa. Kunnallisessa tuloverossa on vähävaraisille välttämättä saatava, nykyistä suurempia verohelpotuksia, jotavarten lain sallimia tulovähennyksiä olisi huomattavasti koroitettava. Hallitus ryhtyy myös valmistamaan kunnallisen tuloverotuksen uudistamista asteettain yleneväksi sekä omaisuuden ja ansiottoman arvonnousun verottamista kunnallisessa verotuksessa.

Edelleen olisi valtionkin tulo- ja omaisuusveroon nähden aihetta saada tarpeellisia muutoksia, jotka enemmän kuin tähän asti vapauttaisivat alhaisia tuloja nauttivat tästä verotuksesta. Nykyinen vähäinen omaisuusvero voidaan hallituksen mielestä myöskin ilman haittaa kohottaa, niin että sen tuotto muodostuu suuremmaksi.

Hallitus ilmoittaa edelleen yrittävänsä saada korjauksia nykyiseen tulliverotukseen, josta on muodostunut tärkein verolähde, mutta joka samalla sangen epätasaisesti kohtaa eri kansanluokkia. Tätä välillistä verotusta haluaa hallitus ryhtyä vähentämään, pitäen tärkeänä etenkin elintarpeiden ja välttämättömien kulutustarvikkeiden tulliverotuksen huojentamisen. Tämän tulolähteen suureen merkitykseen nähden valtiotaloudessa samoinkuin sen vaikutuksen vuoksi talouselämään on luonnollista, että näitä alentamispyrkimyksiä on mahdollisuus toimeenpanna vain asteettain.

Samalla kun hallitus myöntää maan puolustuslaitoksen merkityksen niin kauan kuin yleistä aseista riisumista tarkoittavat pyrkimykset eivät ole kehittyneet nykyistä pitemmälle, ei hallitus ole voinut olla kiinnittämättä huomiotaan tämän laitoksen vaatimiin suuriin menoihin, joihin nähden kansassamme on yleisesti vakiintunut se käsitys, että ne ovat liian rasittavia maamme taloudelliselle kantokyvylle. Tämän laitoksen rasittavuutta on sen vuoksi ryhdyttävä helpoittamaan. Tähän onkin hallituksen mielestä mahdollisuus varsinkinpalvelusaikaa lyhentämällä ja armeijan miesvahvuutta vähentämällä. Samalla kun hallitus tulee valmistamaan esityksiä näiden päämäärien saavuttamiseksi, tulee se kiinnittämään huomiota myöskin niihin epäkohtiin, joita maamme puolustuslaitokseen on päässyt tunkeutumaan. Kaikella ankaruudella tullaan suhtautumaan esiintyviin väärinkäytöksiin.

Siihen suureen tärkeyteen nähden, mikä maataloudella on maamme elinkeinojen joukossa, tulee hallitus suunnittelemaan toimenpiteitä tämän elinkeinon kohottamiseksi sen ohella tulee hallitus erikoisesti kiinnittämään huomiota pienviljelijäin ja maataloustyöväestön asemaan. Näiden suurten ryhmien aseman kohottamiseksi on välttämätöntä parantaa heidän asunto-olojaan, helpoittaa pienviljelijöille tarpeellisen lisämaan saantia, laajentaa heidän laiduntamisoikeuttaan sekä hankkia heille huokeakorkoista luottoa. Uutisasutusta sekä yksityisten että valtionmailla haluaa hallitus niinikään edistää voimassaolevaa asutuslainsäädäntöä kehittämällä.

Yhteiskuntarauhaa ja yhteiskunnan tervehtymistä suuresti häiritsevänä seikkana ovat yllä edelleen, huolimatta kuluneesta pitkästä väliajasta, olleet vuoden 1918 tapahtumat. Niiden ikävät seuraukset ovat vielä nytkin tuntuvia monella alalla. Tämän vuoksi haluaa hallitus vointinsa mukaan poistaa niitä epänormaalisia ilmiöitä, joita mainitulta ajalta vielä on olemassa. Eräänä osana tässä työssä tulee mainita kansalaisoikeuksien palauttaminen vuoden 1918 kansalaissodan johdosta tuomituille ja vankilasta vapautuneille samoinkuin tilaisuuden varaaminen silloin valtion palveluksesta eroitetuille päästä takaisin valtion toimeen.

Seisten lujasti kieltolain pohjalla tulee hallitus tarmokkaasti jatkamaan toimenpiteitä alkoholin salakuljetuksen ja salakaupan tukahduttamiseksi. Sen ohella ei tulla laiminlyömään voimakasta työskentelyä todellisen kansanraittiuden aikaansaamiseksi. Kansallisiin vähemmistöihin suhtautumisesta on kansainvälinen sosialidemokratia omaksunut vakiintuneet menettelytavat ja niiden mukaisesti tulee hallitus maamme ruotsalaiseen kansalliseen vähemmistöön nähden harjoittamaan oikeudenmukaista ja tasapuolista politiikkaa hallitusmuodon hengessä.

Edellä on esitetty ne kysymykset, jotka ennakolta ovat kiinnittäneet hallituksen mieltä ja joihin nähden se on katsonut voivansa laatia itselleen ohjelman. Melkoinen osa edellä kosketelluista ohjelmakohdista tulee aiheuttamaan esityksiä eduskunnalle ja tulee eduskunnalla niin ollen aikanaan olemaan tilaisuus niitä käsitellä. Vaikkakin tämä ohjelma ehkä on yksityiskohtaisempi, kuin mitä tähän asti yleensä on ollut tapana etukäteen esittää hallituksen yleisistä pyrkimyksistä, ei siihen tietenkään silti ole voinut sisältyä kaikkia hallituksen tulevia toimenpiteitä. Kuhunkin esille tulevaan kysymykseen tulee hallitus suhtautumaan maan edun mukaisesti.

Esitetyn ohjelman pohjalla aikoo hallitus ryhtyä työskentelemään ja pyrkii toteuttamaan siitä niin suuren osan, kuin sillä on mahdollisuuksia. Tälle työlleen toivoo hallitus kaikkien yhteistä hyvää harrastavien voimien kannatusta ja ennen kaikkea eduskunnan tukea. Hallitus on täysin tietoinen siitä, että se on kaikista teoistaan ja mahdollisista laiminlyönneistään vastuunalainen eduskunnalle.

Sivun alkuun