Hyppää sisältöön

Selvitys datanhallinta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta julkaistu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2023 16.26
Tiedote
Henkilö tarkkailee näyttöjä rautatieliikenteen ohjauspalvelukeskuksessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi työryhmän selvityksen datanhallinta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta 26.5.2023. Selvitykseen on koottu datanhallinta-asetuksen velvoitteita ja eritelty niiden sisältöä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA) tuli voimaan 23.6.2022. Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä ja se toteuttaa EU:n datastrategian tavoitteita yhdessä muiden digitaalista toimintaympäristöä koskevien säädösten kanssa. Asetuksella luodaan datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan pohjautuva kehys, joka lisää datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

Datanhallinta-asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta eli sitä on noudatettava sellaisenaan. Vaikka EU-asetukset eivät vaadi samanlaista täytäntöönpanoa kuin direktiivit, kansalliseen sääntelyyn ja käytäntöön sisältyvät mahdolliset päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet on poistettava siltä osin kuin kansallista liikkumavaraa ei ole jätetty. Lisäksi datanhallinta-asetuksessa edellytetään tietyn kansallisen sääntelyn antamista.

Selvityksessä keskitytään julkisen sektorin toimeenpanotyötä vaativiin kokonaisuuksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti datanhallinta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa tukevan työryhmän 4.10.2022. Työryhmän työn tavoitteena on ollut muodostaa jaettu näkemys datanhallinta-asetuksen sisällöstä, vaatimuksista ja vaikutuksista sekä säädösmuutosten tarpeesta. Lisäksi työn tarkoituksena on ollut tukea ministeriöiden tehtävää varmistaa, että niiden hallinnonalan lainsäädäntö ja toiminta ovat EU-oikeuden mukaisia.

Työryhmän työ on koottu nyt julkaistuksi selvitykseksi. Selvityksessä on keskitytty niihin asetuksen kokonaisuuksiin, jotka vaativat julkisen sektorin täytäntöönpanotyötä. 

Selvityksessä kuvataan julkisen sektorin elimiin kohdistuvia vaatimuksia silloin, kun ne asettavat saataville asetuksessa määriteltyjä dataluokkia. Lisäksi selvityksessä kuvataan, millaisia uusia viranomaistehtäviä asetus edellyttää ja millaisia vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi on. Selvityksessä myös tarkastellaan, miten asetuksen vastainen toiminta tulisi sanktioida. 

Näiden kokonaisuuksien lisäksi asetuksessa säädetään datan välityspalveluista sekä tunnustetuista data-altruismipohjaisista organisaatioista. Data-altruismilla tarkoitetaan datan vastikkeetonta lahjoittamista yleishyödylliseen käyttöön.

Työryhmässä oli jäseniä valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä ja liikenne- ja viestintäministeriöstä. 

Mitä seuraavaksi?

Työryhmän työ tukee ministeriöiden täytäntöönpanotyötä. Selvitykseen ei sisälly ehdotuksia säädösmuutoksiksi, vaan ne valmistellaan erikseen. Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat valmistelleet säädösmuutoksia asetuksen viranomaistehtävien täytäntöönpanemiseksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. Valtiovarainministeriössä valmistellut asetusmuutokset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. 

Datanhallinta-asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Tuomas Kaivola, p. 0295 342 366, [email protected]
ylitarkastaja Merita Erkkilä, p. 0295 342 136, [email protected]