Hyppää sisältöön

Uusjakotukien myöntämismenettelyyn uudistuksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2024 11.41
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään 3.5.2024 vahvistanut muutokset uusjakojen tukemisesta annettuun lakiin, jolla säädetään kansallisesta uusjakojen tukijärjestelmästä. Kansallista tukea myönnettäessä on otettava huomioon Euroopan unionin valtiontukea koskeva lainsäädäntö. Laki on tarkistettu vastaamaan uudistunutta EU:n valtiontukisääntelyä ja sitä on samalla yhdenmukaistettu maa- ja metsätalousministeriön muun valtiontukea koskevan lainsäädännön kanssa.

Uusjakojen tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouskiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä. Uusjaolla tilojen toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä alueen kiinteistörakennetta ja edistämällä sitä palvelevan tieverkoston ja vesien hallintajärjestelmän luomista. Jako-osakkaat voivat saada tukea uusjakojen suorittamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, kuten kiinteistötoimitusmaksuihin ja jaon yhteydessä suoritettavista mukauttamistoimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin. 

Keskeisenä muutoksena lakiin on lisätty tukien hakemismenettelyä koskeva sääntely. Tällä pyritään toteuttamaan EU:n valtiontukea koskevassa lainsäädännössä sallitulle tuelle asetettu kannustava vaikutus. Investointituki tieverkostoa ja vesienhallintaa koskeviin mukauttamistoimenpiteisiin myönnetään vastaisuudessa maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena jako-osakkaana oleville, maatalouden alkutuotannossa toimiville yrityksille ja muille jako-osakkaille vähämerkityksellisenä niin sanottuna de minimis -tukena. 

Uusjaolla on myös välillisiä vaikutuksia, kuten maaseudun muun elinkeinotoiminnan edistäminen, maaseudun säilyminen elinvoimaisena ja maaseudun elinolojen ylläpitäminen. Uusjakojen yhteydessä voidaan lisäksi huomioida erilaisia ympäristönäkökohtia. Uusjako turvaa osaltaan myös huoltovarmuutta ja edistää ruokaturvaa. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 0295 162 300, leo.olkkonen(at)gov.fi