Hyppää sisältöön

Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntöuudistus lausunnolle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2024 9.15
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää, ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjausta ja oppimisen tukea ammatillisessa koulutuksessa koskevista lakiluonnoksista. Esitetyt muutokset on valmisteltu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Lausuntoja voi antaa 16.6.2024 saakka.

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson asetti syyskuussa 2023 työryhmän valmistelemaan pääministeri Orpon hallituksen ohjelman ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja toiminnan ohjausta koskevia kirjauksia. Lisäksi ministeri asetti erillisen ryhmän valmistelemaan oppimisen tuen kehittämistä toisen asteen koulutuksissa. Valmistelun tueksi ministeri asetti laajapohjaisen seurantaryhmän.  

- Tällä kokonaisuudella haluamme lisätä ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä hallinnollisten prosessien sujuvuutta. Rahoitus tulee olemaan läpinäkyvämpi ja toiminnanohjauksessa tavoitellaan kumppanuuden lisäämistä. Oppimisen tuessa korostuu nopea reagointi ja matalan kynnyksen tuki, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Henriksson korostaa samalla, että hallituksen ammatilliseen koulutukseen päättämä määrärahan sopeuttaminen ei vaikuta tässä tehtäviin uudistuksiin. 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisen osalta tavoitellaan vaikuttavuuden parantamista ja rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä. Rahoituksen perusteina painottuisivat nykyistä enemmän tutkinnon osien suorittaminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen.

Tavoitteena on kannustaa koulutuksen järjestäjiä kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota vaikutuksiin, joita ammatillisella koulutuksella tavoitellaan. Tutkinnon osien painottamisella edistetään kokonaista tutkintoa lyhyempien jaksojen tarjonnan lisäämistä työikäiselle väestölle. Jatkossakin kaikilla olisi mahdollisuus myös koko tutkinnon suorittamiseen. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen liittyviä painotuskertoimia vähennettäisiin. Järjestelmässä on tekijöitä, joiden vaikutus rahoituksen jakautumiseen järjestäjien välillä on hyvin pieni tai jotka ohjaavat epätarkoituksenmukaiseen koulutustarjontaan. Muutos yksinkertaistaa mallia, jolla rahoitus jaetaan ja tasapainottaa eri tutkintotyypeistä myönnettävää rahoitusta.

Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausta uudistettaisiin kokeilulla. Kokeilun tavoitteena on rahoitus-uudistuksen tapaan lisätä koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua. Samalla purettaisiin ammatillisen koulutuksen lupamenettelyyn liittyviä normeja. Kokeiluun osallistuvien koulutuksen järjestäjien järjestämisluvat korvattaisiin määräaikaisesti luvilla, joissa rajattaisiin mahdollisimman vähän niitä tutkintoja, joita järjestäjä voi tarjota. Lisäksi kokeilun piirissä olevat järjestäjät voisivat tarjota tutkintoja englannin kielellä.

Kokeiluun valittaisiin hakemuksesta enintään 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Opetus- ja kulttuuriministeriö kävisi järjestäjien kanssa neuvottelut, joissa sovittaisiin keskeisistä yhteisistä strategisista tavoitteista. 

Kumppanuutta vahvistettaisiin kaikessa ammatillisen koulutuksen ohjausmenettelyssä. Niiden koulutuksen järjestäjien kanssa, jotka eivät ole kokeilussa mukana järjestettäisiin alueellisia tai alakohtaisia keskusteluja. 

Lakiluonnoksessa esitetään, että opiskelijalla olisi oikeus oppimisen tukeen osana tutkintokoulutusta. Oppimisen tuki olisi opettajan antamaa tukiopetusta sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön antamaa tukea ja ohjausta, mitä opiskelija tarvitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisen tuesta säädettäessä kumottaisiin säännös oppimisvalmiuksia tukevista opinnoista.

Oppimisen tuki toteutettaisiin matalan kynnyksen tukiopetuksena, tukena ja ohjauksena ja sitä tulisi olla opiskelijoille saatavissa riittävästi, oikea-aikaisesti ja laadultaan sellaisena, että se edistäisi opiskelijoiden osaamista, osaamisen osoittamista näytöissä, valmistumista, työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä sekä hyvinvointia. 

Lisätietoja: ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi