Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Arviointiraportti: Lukio tuottaa hyvän yleissivistyksen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.2.2012 15.11
Uutinen

Lukio antaa opiskelijoille laaja-alaisen yleissivistyksen ja myönteisen asenteen jatko-opintoihin. Lukion suorittaneilla on hyvät tiedolliset perusvalmiudet korkeakouluopintoja varten. Opiskelijat ovat aiempaa itsevarmempia, ryhmätyötaitoisia, osaavia esiintyjiä ja hallitsevat englannin kielen.

Suurimmat puutteet liittyvät asioiden syvällisempään ymmärtämiseen, suomen kielen kirjalliseen osaamiseen, matematiikan hallintaan, ruotsin kieleen sekä yhteiskunnallisten asioiden ymmärtämiseen. Samoin opintojen pirstaleisuus, puutteet opiskelijoiden itseohjautuvuudessa ja työelämätaidoissa sekä lukioiden opinto-ohjauksessa nousivat esille.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta arviointiraportista Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Arvioinnin toteutti Koulutuksen arviointineuvoston nimittämä arviointiryhmä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Arviointi toteutettiin vuosina 2010–2011. Kyselyyn vastasi 10 087 vuonna 2007 ylioppilastutkintoon ilmoittautunutta. Toisessa vaiheessa haastateltiin 122 korkeakoulujen henkilöstön edustajaa.

Keskeisten oppiaineiden osaamista vahvistettava

Lukion opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen oppimistavoitteiden määrä on oppimisen kannalta liian laajaa ja pirstaleista. Kaikkia lukiolle asetettuja tavoitteita ei saavuteta, eikä opiskelijalle muodostu kokonaiskuvaa opinnoistaan. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti äidinkielen ja matematiikan perustaitoihin sekä ruotsin kielen hallintaan, jotka ovat jatko-opintojen suorittamisen kannalta keskeisiä menestystekijöitä.

Panostusta yleisiin valmiuksiin ja taitoihin

Arvioinnin mukaan keskeistä lukiossa on varmistaa myös sellaisten yleisten taitojen oppiminen, joita ei arvioida ylioppilastutkinnossa. Erityisesti lukiokoulutuksessa olisi panostettava tietoteknisiin valmiuksiin, kriittisyyteen, oppimaan oppimisen taitoihin, itseohjautuvuuteen ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen.

Opinto-ohjaus vaatii uudistamista

Lukioon kohdistuva kritiikki kohdistuu erityisesti opinto-ohjaukseen, jonka kompastuskiviä ovat ohjaus oikeiden lukiokurssien valintaan, järjestelmällinen ohjaus jatko-opintoihin sekä ammatillisen identiteetin hahmottaminen jo lukioaikana. Arvioinnin mukaan nykyisen opinto-ohjauksen malli ei ole riittävän toimiva ja opinto-ohjausta tulisi uudistaa perusteellisesti.

Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta -julkaisu (Koulutuksen arviointineuvoston sivuilla)

Palaa sivun alkuun