Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Esiselvitys puoltaa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun käynnistämistä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 9.59
Tiedote

Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivassa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa laaditun esiselvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi Norjan mallin mukaisen tai vastaavan alueellisen opintolainahyvityksen kokeilemiseksi. Esiselvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministerille 27.1.2022.

Kokeilua puoltavia keskeisiä seikkoja ovat esiselvityksen mukaan myönteiset kokemukset Norjan erityistukialueen opintolainahyvityksestä ja opiskelijakyselystä saadut tulokset, joiden perusteella opiskelijat kokivat Norjan mallin mukaisen alueellisen opintolainahyvityksen kannustavan muuttamaan harvaan asutuille alueille. Kokeilua puoltaa myös se, että alueellisen opintolainahyvityksen vaikutukset lopullisiin muuttopäätöksiin eivät ole etukäteen tiedossa, joten kokeilu on ainoa tapa saada selville toimenpiteen teho ja ohjausvaikutus. 

Esiselvityksen tuli toimeksiannon mukaisesti sisältää muun muassa arvion erilaisten kokeiluvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta erityisesti lainsäädännön ja toimeenpanon kannalta. Esiselvityksessä kartoitettiin kokeilun lainsäädännöllisiä edellytyksiä kattavasti, eikä sen mukaan noussut esiin sellaisia lainsäädännöllisiä esteitä, jotka kokonaan estäisivät alueellista opintolainahyvitystä koskevan kokeilun toimeenpanon. Perusoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset asettavat kuitenkin reunaehtoja kokeilumallin toteutustavalle, ja osa valittavassa kokeilumallissa tehtävistä valinnoista ja rajauksista voivat edellyttää vielä tarkempaa perusoikeuskysymysten arviointia jatkovalmistelussa.

Esiselvityksessä esitellään kokeilumallin eri vaihtoehtoja sekä tutkimusryhmän ehdotus alueellisen opintolainahyvitysmallin kokeilusta. Esiselvityksessä ehdotetaan, että kokeilu toteutetaan alueella, jossa osaavan työvoiman saanti on vaikeaa. Alueellisen opintolainahyvityksen saannin ehtona olisi, että opintolainansaaja asuu kokeilualueella. Työpaikka voisi sijaita kokeilualueen ulkopuolella, jolloin etätyö harvaan asutulla alueella tai ulospendelöinti harvaan asutulta alueelta kuuluisi hyvityksen piiriin.

Opintolainahyvityskokeilun kustannukset riippuvat hyvityksen suuruudesta, edunsaajien lukumäärästä ja kokeilun kestosta. Lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa kokeilun seurannasta ja arvioinnista, viranomaisen toiminnasta ja mahdollisista järjestelmämuutoksista sekä sääntelyn täytäntöönpanosta. 

Selvityksessä esitetään, että kokeilun vaikutuksia arvioitaisiin seuraamalla kokeiluun osallistuvien ja verrokkiryhmää kuuluvien työmarkkinakäyttäytymistä kokeilun aikana ennen–jälkeen-vertailuasetelman avulla sekä vertaamalla käyttäytymistä nk. verrokkiryhmään. Tarkoitus olisi tarkastella myös sitä, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa esimerkiksi työvoiman tarjontaan, työvoiman saatavuuteen ja muihin aluetalouden kasvun osatekijöihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi esiselvityksestä saatujen tietojen ja ehdotusten perusteella kokeilulainsäädännön valmistelun käynnistämisen edellytykset.

Alueellisen opintolainahyvityskokeilun esiselvitys (SPATIA raportteja 1/2022)  

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Petri Kahila, Itä-Suomen yliopisto / Spatia, p. 050 411 8445 
professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto / Spatia, p. 050 442 2582
neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 110
hallitusneuvos Antti Randell, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 5330 173

Aiheeseen liittyvää

Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta esiselvitys (OKM uutinen 1.10.2021)
 

 
Sivun alkuun