Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ministrarna Andersson och Kurvinen: I budgetpropositionen för 2022 fortsätter regeringen satsningarna på kompetens, utbildningens kvalitet och jämlikhet 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.58 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 12.08
Pressmeddelande
Budjetti 2022.

Den 27 september överlämnade regeringen sin proposition till riksdagen med förslag till budget för 2022. I budgetpropositionen uppgår anslaget för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till 7,41 miljarder euro. I nästa års budget fortsätter satsningarna på att förbättra kvaliteten och jämlikheten i utbildningen och finansieringen av vetenskap och forskning tryggas. Medel riktas också till återuppbyggnaden av kultursektorn efter coronapandemin.

Arbetet för att stärka kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet fortsätter 2022. För kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för småbarnspedagogiken föreslås 80 miljoner euro och för kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen 60 miljoner euro. För programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning föreslås 10 miljoner euro år 2022. Man fortsätter att stärka tjänsterna inom elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Enligt förslaget höjs finansieringen som riktas till tjänsterna till 20 miljoner euro år 2022. 

‒ Vi fortsätter arbeta målmedvetet för att varje finländares närskola också i fortsättningen ska höra till de bästa skolorna i världen. För oss är det också prioriterat att säkerställa att barn och unga får allt stöd de behöver i skolan i tid, säger undervisningsminister Li Andersson.

Genomförandet av utvidgningen av läroplikten och av det avgiftsfria andra stadiet fortsätter med finansiering på 65 miljoner euro. För anställning av lärare och handledare inom yrkesutbildningen föreslås tilläggsfinansiering på 70 miljoner euro. På alla utbildningsnivåer görs dessutom indexjusteringar till fullt belopp. 

‒ En högklassig utbildning på andra stadiet är nödvändig för att man ska klara sig i dagens samhälle. Utvidgningen av läroplikten förbättrar de ungas stödnätverk och förpliktar samhället att följa den unga genom andra stadiet, säger minister Li Andersson.

Finansieringsnivån för vetenskap och forskning tryggas, arbetskraftsinvandringen underlättas

Finansieringsnivån för vetenskap och forskning tryggas också 2022. Finlands Akademis bevillningsfullmakt för forskningsprojekt 2022 är 390,5 miljoner euro, i vilket ingår den tilläggsfullmakt på 40 miljoner euro för 2022 som beslutades om vid budgetförhandlingarna samt ett tillägg på 40,5 miljoner enligt programmet för hållbar tillväxt. Nivån på bevillningsfullmakten för 2023 fastställs vid regeringens ramförhandlingar våren 2022. 

För nya nybörjarplatser vid högskolorna föreslås 15 miljoner euro i finansiering ur återhämtnings- och resiliensplanen. Med stöd av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras donation kapitaliseras universiteten med 67 miljoner euro år 2022. Kapitaliseringen genomförs på basis av universitetens medelsanskaffning.

Enligt förslaget förbättras förutsättningarna för sysselsättning av unga genom att inkomstgränserna för studiestödet höjs temporärt för år 2022. 

‒ Ekonomin växer nu i snabb takt och många företag lider av brist på kompetent arbetskraft. Höjningen av inkomstgränserna för studiestödet är ett snabbt sätt att åtgärda situationen. Finland klarar sig endast genom att vi har kunniga människor som forskar och skapar nytt. Det är viktigt att regeringen beslöt att trygga finansieringen för högskoleutbildning och forskning för nästa år, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

För att kompensera förmånstagarna för avkastningen av penningspelsverksamheten föreslås sammanlagt 330 miljoner euro år 2022. På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är kompensationen 174 miljoner euro år 2022. Regeringen har inlett ett parlamentariskt beredningsarbete om anordnandet av penningspelsverksamheten från och med 2024. Utredningsarbetet blir färdigt före utgången av 2021 och avsikten är att besluten fattas vid ramförhandlingarna våren 2022.

Stöd till kulturen och de kreativa branscherna

För utveckling av produktions- och verksamhetsmodellerna inom kulturområdet och de kreativa branscherna föreslås 14 miljoner euro i enlighet med programmet för hållbar tillväxt. Enligt förslaget kapitaliseras fonden som stöder de kreativa branscherna och kulturverksamheten med 7,5 miljoner euro nästa år som en del av regeringens framtidsinvesteringar. Resten av den finansiering som reserverats för kapitalisering avgörs i kommande budgetprocesser.

För kompensation för kopiering för enskilt bruk föreslås 11 miljoner euro för att trygga Kopiostos och AVEK:s stöd till kulturen och de kreativa branscherna. Modellen för utställningsarvode får fortsatt finansiering. Regeringen förbinder sig också att ersätta skäliga merkostnader som föranleds av besvär över projektet för grundläggande renovering och ombyggnad av Finlands Nationalteater under nästa år.

‒    Kultursektorn skapar arbetsplatser och livskraft i hela Finland. Det är viktigt att vi efter coronapandemin får fart på återuppbyggnaden av sektorn genom stimulanspaketet och den nya fonden. Utkomsten för aktörerna inom kultursektorn är också en viktig fråga. I detta avseende är både tryggandet av nivån på kompensationen för kopiering för enskilt bruk och den fortsatta finansieringen av utställningsarvodesmodellen mycket positiva beslut, säger minister Kurvinen.

Mer information:

specialmedarbetare Touko Sipiläinen (minister Andersson), tfn 040 196 2292
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen (minister Kurvinen), tfn 040 149 2201
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182
ekonomichef Pasi Rentola, tfn 0295 3 30211

Budgetproposition 2022

Finansministeriets pressmeddelande

Antti Kurvinen Li Andersson
 
Sivun alkuun