Hyppää sisältöön

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen seminaarissa 14.11.2023

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2023 12.07
Puhe
Laura Kotila / VNK

Hyvät kuulijat, kaikki hyvän ammatillisen koulutuksen ystävät / Bästa åhörare, alla vänner av god yrkesutbildning,

On suuri ilo tavata teidät kaikki ensimmäistä kertaa opetusministerinä ja samalla avata kuluvan vuoden valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari. Näitä seminaareja on järjestetty jo yli 20 vuoden ajan ja ne ovat osoittautuneet tärkeiksi kohtaamispaikoiksi. 

Ministeriö haluaa kehittää näitä tilaisuuksia erityisesti koulutuspolitiikan ja ammatillisen koulutuksen yhteiseksi keskustelufoorumiksi. Sen mukaisesti on näidenkin päivien ohjelmaa rakennettu ja uudistettu aiemmista vuosista. Näin hallituskauden alussa keskustelujen fokus on luonnollisesti hallitusohjelman kirjauksissa ja niiden pohjalta käynnistyneessä valmistelussa. 

Det är ett stort nöje för mig att för första gången träffa er alla som undervisningsminister och samtidigt öppna årets riksomfattande seminarium om yrkesutbildning.

Ministeriet vill utveckla dessa evenemang framför allt till ett gemensamt diskussionsforum för utbildningspolitiken och yrkesutbildningen. I enlighet med detta har man också byggt upp programmet för dessa dagar. Nu i början av regeringsperioden ligger fokus naturligtvis på skrivningarna i regeringsprogrammet och den beredning som har inletts på basis av dem. 

Ammatillisella koulutuksella on erittäin tärkeä rooli koulutusjärjestelmässämme ja yhteiskunnassamme laajemminkin. Me koulutamme ja kouluttaudumme elämää varten. Yhteinen tavoitteemme on, että jokainen nuori ja hieman vanhempikin ihminen löytäisi oman paikkansa elämässä. Tämä meidän on aina pidettävä mielessä, kun puhumme ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja keskustelemme kehittämistoimenpiteistä. Mitä maamme tarvitsee, mitä alueillamme tarvitaan? Miltä tulevaisuus näyttää?

Yrkesutbildningen har en otroligt viktig roll i vårt utbildningssystem och vårt samhälle. Vi utbildar och lär oss för livet. Vårt gemensamma mål är att varje ung och också något äldre person ska hitta sin egen plats i livet. Då vi talar om yrkesutbildningens framtid och diskuterar åtgärder för att utveckla den ska vi alltid komma ihåg detta. Vad behöver vårt land, vad behövs i våra regioner? Hur ser framtiden ut?

Hyvät ystävät,

Tällä foorumilla minun on ilo todeta, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma tunnistaa ja tunnustaa ammatillisen koulutuksen vahvan ja tärkeän aseman yhteiskunnassamme. Samalla hallitusohjelma vahvistaa ammatillisen koulutuksen kaksoistehtävää oppivelvollisten kouluttajana ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoajana työikäisille. Nämä linjaukset näkyvät myös ammatillisen koulutuksen rahoituksessa. 

Juuri nyt elämme erittäin haastavia aikoja monella tavalla. Koronapandemia on jättänyt jälkensä sekä talouteen että ihmisten hyvinvointiin, ja tällä hetkellä Ukrainassa ja Gazassa on käynnissä sota. Suomessa kamppailemme velkataakan kanssa ja suunnan kääntämiseksi joudumme useilla hallinnonaloilla tekemään välttämättömiä sopeuttamistoimia. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus näyttää kuitenkin valoisalta. Kaikkein tärkeintä on varmasti se, että valtionosuusrahoitukseen sisältyvät jo ensi vuoden talousarvioesityksestä alkaen täysimääräiset indeksikorotukset. Osoitamme myös vuodesta 2024 alkaen lisämäärärahoja oppimisen tukeen.

Ensi vuoden talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen määräraha onkin 2 miljardia ja 163,5 miljoonaa euroa. Summa on suuri ja siinä on kasvua kuluvasta vuodesta noin 100 miljoonaa euroa. Tätä kehitystä on pidettävä merkittävänä nykyisessä julkisen talouden tilanteessa. 

Opetusministerikauteni aikana olen jo nyt nähnyt ja kuullut hienoja esimerkkejä siitä, miten ammatillisella koulutuksella tuetaan alueiden elinkeinoja ja miten ammatillinen oppilaitos usein on keskiössä, kun työelämän tarpeet muuttuvat. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on oltava mahdollisuudet suunnata omaa toimintaansa työelämän tarpeiden muuttuessa, jotta se kykenee tukemaan alueensa työllisyyttä ja elinvoimaa. Samalla koulutuksen järjestäjällä on oltava vahvat kannusteet toimia näin.

Anordnaren av yrkesutbildning ska ha möjlighet att rikta sin verksamhet då behoven i arbetslivet förändras, så att yrkesutbildningen klarar av att stöda sysselsättningen och livskraften i regionen. Samtidigt ska utbildningsanordnaren ha starka incitament att göra detta.

Yli kahden miljardin euron vuosittainen julkinen rahoitus tuo mukanaan myös vastuuta ja kiinnostusta ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta kohtaan. Hallitusohjelmassa kiinnitetään vakavaa huomiota laadukkaan koulutuksen järjestämiseen ja sen edellytyksiin. Samoin on ilmaistu vahva tahtotila ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistamisesta, jotta voisimme paremmin vastata työelämän määrällisiin ja laadullisiin osaajatarpeisiin.

Uskon siihen, että te koulutuksen järjestäjinä käytätte teille osoitetun julkisen rahoituksen laadukkaan koulutuksen järjestämiseen tavalla, joka on pohdittu alueen, työelämän ja koko yhteiskunnan hyväksi. Hallituksen tavoitteena on, että jatkossakin te, hyvät ammatillisen koulutuksen osaajat, olette niitä, joille soitetaan, kun tarvitaan osaavia työntekijöitä tai kun pitää kehittää jotain uutta alueiden parhaaksi. 

Tässä työssänne oppivelvollisuuden toteuttaminen on hyvin tärkeää, samoin kuin aikuisten kouluttaminen. Kuten todettu, hallituksessa meillä on vahva usko ammatillisen koulutuksen tuottamaan hyvään. Kuitenkin hallitusohjelmassa tunnistetaan myös haasteita laadukkaan ja tasalaatuisen koulutuksen järjestämisessä sekä opintojen jälkeisessä työllistymisessä. 

Hyvät ystävät,

Meillä on merkittäviä rakenteellisia ongelmia Suomen julkisessa taloudessa. Käytämme yhä varoja enemmän kuin keräämme verotuloja, mikä johtaa velkaantumiseen. Tämä edellyttää julkisen talouden sopeutusta, korkeaa työllisyyttä ja panostuksia myös työn laatuun. Jäämme työn tuottavuudessa aika selkeästi jälkeen esimerkiksi naapurimaastamme Ruotsista. 

Tästä näkökulmasta ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistymisen pitäisi olla paremmalla tasolla kuin se nyt on. Tämä koskee niin nuoria kuin aikuisia opiskelijoita. Alakohtaiset erot ovat suuria. Korjaavien toimenpiteiden pitää puuttua ongelmiin ja kannustaa jatkamaan hyvää toimintaa niillä koulutusaloilla, joilla asiat ovat jo nyt paremmin.

Sosiaali- ja terveysalalta työllistytään erittäin hyvin, mutta monilla tekniikan aloilla tilanne on huomattavasti heikompi. Tämä on suuri ongelma aikana, jolloin lähes kaikilla toimialoilla on huutava pula työvoimasta, vaikka ammatillinen koulutus on viime vuosina määrällisesti laajentunut. Meidän tulee varmistaa, että ammatillisen koulutuksen rahoitus kohdistuu opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Tämä liittyy suoraan myös ammatillisen koulutuksen rooliin TE-palvelujen uudistuksessa ja tulee varmasti näkymään koulutuksen järjestäjille omistajien aktivoituvan ohjauksen kautta.

Joudumme kysymään itseltämme, mitä meidän pitää tehdä toisin, jotta tämä tilanne muuttuisi. Kutsun teidät kaikki yhteiseen pohdintaan näihin haasteisiin vastaamiseksi. Meidän on kriittisesti tarkasteltava sitä, miten ammatillisen koulutuksen eri alat painottuvat ja ehkä myös sitä, millaisia opintojaksoja eri opiskelijaryhmille tarjotaan. 

Vi är tvungna att fråga oss själva vad vi måste göra annorlunda för att ändra på situationen. Det är för många som inte sysselsätts trots att man har avlagt en yrkesexamen. Jag kallar er alla till gemensam diskussion för att svara på dessa utmaningar. Vi måste kritiskt granska hur tyngdpunkten ligger på de olika branscherna inom yrkesutbildningen och eventuellt också hurudana studieavsnitt olika grupper av studerande erbjuds.

Tiedän hyvin, että oppilaitoksen toiminnan uudelleen suuntaaminen ei ole helppo tehtävä. Olemassa olevat tilat, laitteet, opettajat sekä opiskelijoiden omat tavoitteet ovat tosiasioita, jotka on pidettävä keskustelussa mukana. 

Lisäksi osa hallinnollisista prosesseista on jäykkiä. Voisi sanoa, että tilanteessa, jossa tarvitaan nopeaa reagointia ja yhdessä tekemistä on esimerkiksi nykyinen järjestämislupasäätely paperin makuinen ja hyvin byrokraattinen prosessi. 

Hyvät ystävät,

Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota toiminnan ohjauksen uudistamiseen siten, että jatkossakin ammattikoulutuksen vaikuttavuus ja työllistävyys parantuvat. Jos tämän tavoitteen voimme kuluvalla vaalikaudella säilyttää, voivat myös tulevat hallitukset talousarvionsa valmistelussa perustella korkeaa määrärahatasoa. 

Toiminnan ohjauksen lisäksi olemme uudistamassa rahoitusjärjestelmää. Tavoitteena on, että rahoitus kannustaisi koulutuksen ripeään läpäisyyn ja siihen, että koulutus mahdollisimman hyvin vastaisi opiskelijaksi hakeutuvan tarpeita. Etsimme keinoja, joilla rahoitus kannustaisi tarjoamaan tutkintoa lyhyempiä jaksoja niille työikäisille, joiden osaamisen päivittäminen tai uuden oppiminen ei edellytä kokonaisen tutkinnon suorittamista. Tutkintojärjestelmämme mahdollistaisi paljon joustavamman opintotarjonnan kuin mikä käytännössä toteutuu. Jatkossakin toki olisi mahdollista suorittaa myös kokonainen tutkinto ja oppivelvollisilla se on aina tavoitteena. Hallitusohjelman mukaisesti rahoitusjärjestelmään tuodaan myös enemmän kannusteita opintosuorituksiin ja parempaan työllistymiseen. 

Uutena elementtinä ammatillisessa koulutuksessa tulemme mahdollistamaan tilauskoulutuksen myös EU/ETA-alueen kansalaisille ja täällä vakinaisesti asuville kolmansien maiden kansalaisille. Lisäämme myös englanninkielisten ammatillisten oppisisältöjen tarjontaa ja samalla varmistamme mahdollisuuden kotimaisten kielten riittävään opiskeluun. 

I regeringsprogrammet fästs uppmärksamhet vid en reform av verksamhetsstyrningen av yrkesutbildningen så att dess genomslagskraft och sysselsättande effekt även i fortsättningen förbättras. Vi ska också se över finansieringsmodellen. Målsättningen är att finansieringen ska sporra till skyndsam utexaminering och att utbildningen ska motsvara de behov som den som ska studera har så väl som möjligt. Bland annat söker vi söker verktyg för att finansieringen ska sporra till att erbjuda kompetenshelheter som är mindre än examina åt de personer i arbetsför ålder för vilka en uppdatering av kunnandet eller att lära sig något nytt inte förutsätter att man avlägger en hel examen. I enlighet med regeringsprogrammet införs också ytterligare incitament för studieprestationer och bättre sysselsättning. Särdragen hos den svenskspråkiga yrkesutbildningen ska beaktas. 

Hyvä kuulijat,

Tämän kaiken keskellä on edelleen muistettava, että teemme työtämme ihmisiä varten. Emme kykene vastaamaan aiemmin kuvattuihin haasteisiin, jos merkittävä osa opiskelijoista voi huonosti. Kaikki rakennetoimet tähtäävät siihen, että hyvinvointimme säilyy myös jatkossa. Oppimisen tuen on toimittava hyvin ja riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta ammattiosaamisen hankkimiselle olisi edellytykset. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu oppimisen tuen selkeyttäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.

Kouluterveyskyselyn perusteella tiedämme, että tähän teemaan on syytä kiinnittää kasvavaa huomiota ja sen hallitus on ottanut ohjelmassaan varteen. Tulemme kehittämään oppimisen tukea ja opiskelijahuoltoa siten, että se vastaa kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti opiskelijoiden tarpeisiin. Tämä edellyttää useinkin moniammatillisuutta ja saumatonta yhteistyötä eri ammattilaisten kesken. 

På basis av enkäten Hälsa i skolan vet vi att det är skäl att fästa allt större uppmärksamhet vid de studerandes välmående, och regeringen har beaktat det i sitt program. Vi kommer att utveckla stödet för lärande och studerandevården så att den på ett övergripande sätt och i rätt tid svarar mot de studerandes behov. 

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista osana koulutuksen järjestäjän toimintaa. Kyse on yhteisöllisestä ja ennalta ehkäisevästä työstä, jolla edistetään opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta. Tekemällä näitä asioita samaan aikaan ehkäistään ennalta ongelmien syntymistä. Keskeistä on tuen kohdistuminen oikeaan aikaan opiskelijoille, jotka tukea tarvitsevat. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle tarkoitti suurta muutosta yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon eli opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämiseen. Monien palvelujen toteutumisessa on ollut ongelmia, joiden taustalla on sosiaali- ja terveysalan työvoimapula, joka valitettavasti ulottuu myös opiskeluhuollon palveluihin. 

Opiskeluhuollon monialaisen toiminnan säilyttäminen yhtenä kokonaisuutena on tärkeä tehtävä, jossa myös koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltoryhmillä on oma merkittävä roolinsa. Tämän varmistamisessa meillä kaikilla riittää vielä tekemistä. Työpaikoilla tapahtuva ammatillinen koulutus tuo omat erityispiirteensä opiskeluhuoltoon ja sen kehittämiseen. 

Hyvät ystävät,

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti syys-lokakuun vaihteessa verkkoaivoriihen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Verkkoaivoriihen lähtökohtina olivat hallitusohjelman kirjaukset ja se keräsi 1085 osallistumista. Kysymyksiä on käsitelty oppilaitoksissa ja koulutuksen järjestäjien hallinnoissa, joten vastauksiin vaikuttaneiden henkilöiden joukko on tuotakin suurempi.

Halusimme osallistaa koulutuksen kentän toimijoita ja kuulla teidän sekä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän näkemyksiä hallitusohjelmassa esiin nostetuista kehittämiskohteista. Tämä onnistui hyvin, kun verkkoaivoriihiin osallistuttiin aktiivisesti. Tulokset tarjoavat laajan aineiston, jota voidaan hyödyntää hallituksen esitysten valmistelussa. Kooste tuloksista on julkaistu ministeriön verkkosivuilla.

Opiskelijoiden ohjauksen, opetuksen ja tuen tarpeet nousivat voimakkaasti esiin lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevien verkkoaivoriihien tuloksissa. Ammatillista koulutusta koskevista hallitusohjelman kirjauksista muun muassa pyrkimys turvata riittävää lähiopetuksen määrää sai osallistujilta tukea. Riittävällä opetuksella on kytkös opetuksen laatuun ja se auttaa opiskelijaa kiinnittymään opiskeluyhteisöönsä. 

Valmistelutyötä tehdään tällä hetkellä virkamiestyöryhmässä, jonka tukena on keskeisistä sidosryhmistä muodostuva seurantaryhmä. Aikataulu on tiukka. Hallituksen tavoitteena on, että hallitusohjelman keskeiset tavoitteet on tehty puoliväliriiheen mennessä vuonna 2025. Vuosi 2024 tuleekin olemaan tiivistä valmistelun ja vuorovaikutuksen aikaa ministeriön, Opetushallituksen, järjestäjäkentän ja työelämän kanssa. Eikä unohdeta tästä opiskelijoita ja opettajia järjestöineen, joiden panos on tärkeää koulutuksen kehittämistä koskevien asioiden valmistelussa.

Hyvät ystävät, 
Bästa vänner,

Näillä sanoilla avaan valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen seminaarin. Toivon, että tilaisuudesta tulee antoisa kaikille ja että se edistää yhteistä työtämme ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden eteen.

Med dessa ord öppnar jag det riksomfattande seminariet om yrkesutbildning. Jag hoppas att evenemanget blir givande för alla och att det främjar vårt gemensamma arbete för yrkesutbildningens framtid

Ammatillinen koulutus Koulutus