Hyppää sisältöön

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolainsäädännön uudistus etenee

Ministry of the Interior
Julkaisuajankohta 12.9.2019 13.50
Tiedote 63/2019

Maahanmuuttohallinnon henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on tarkoitus koota uuteen lakiin. Hallituksen esitys maahanmuuttohallinnon henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 12. syyskuuta.

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki korvaisi yli 20 vuotta vanhan ulkomaalaisrekisterilain ja täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja rikosasioiden tietosuojalakia sekä tiedonhallintalakia. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin sekä lainsoveltajan että rekisteröidyn oikeuksien turvaamisen näkökulmasta.

Tavoitteena on varmistaa, että perustuslain mukainen vaatimus säätää henkilötietojen suojasta lailla täyttyy asianmukaisesti maahanmuuttohallinnossa. Vuonna 1998 säädetty ulkomaalaisrekisterilaki ei nykyisellään vastaa esimerkiksi digitalisaation vaatimuksiin. Uuden lain soveltamisala ei olisi sidottu rekistereihin tai tietojärjestelmiin vaan nykyisten linjausten mukaisesti niihin tarkoituksiin, joissa henkilötietoja käsitellään.

Lisäksi laki mahdollistaisi Maahanmuuttovirastolle automaattisen päätöksenteon tietyin edellytyksin. Automaattisella päätöksenteolla edistettäisiin rekisteröidyn oikeutta saada asia käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivytystä: rutiiniratkaisujen tekemistä voitaisiin sujuvoittaa, ja henkilökunnan työpanosta voitaisiin ohjata tehtäviin, joihin tarvitaan ihmisen myötävaikutusta.

Automaattisia päätöksiä voitaisiin tehdä vain silloin, kun hallintolain mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun hyväksytään asianosaisen vaatimus tai kun hakemus raukeaa siksi, että pyydettyjä lisätietoja ei ole toimitettu ajoissa. Esimerkiksi työntekijän oleskelulupien kohdalla automaattinen päätöksenteko nopeuttaisi lupien myöntämistä. Myös automaattisessa päätöksenteossa varmistetaan hyvän hallinnon, oikeusturvan ja virkavastuun toteutuminen. Turvapaikkahakemuksien käsittelyyn tai muihin hakijan kuulemista edellyttäviin asioihin automaatio ei sovellu.

Sääntelyn keskittäminen tuo selkeyttä ja tukee oikeusturvaa

Edellisellä hallituskaudella eduskunnalle annettiin maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia koskeva lakiesitys (HE 224/2018 vp), joka kuitenkin valtiopäivien päättymisen myötä raukesi. Nyt annettu hallituksen esitys pohjautuu aiempaan esitykseen, mutta sitä on päivitetty muun muassa eduskuntakäsittelyssä valiokunnissa esiin tulleiden huomioiden pohjalta.

Nyt annettua esitystä valmisteltaessa järjestettiin kuulemiskierros, jossa kuultiin hankkeen kannalta keskeisiä viranomaisia ja asiantuntijoita. Aiempaa esitystä valmisteltaessa järjestettiin laaja kuulemiskierros. Tuolloin useat lausunnonantajat pitivät maahanmuuttohallinnon henkilötietosääntelyn keskittämistä kannatettavana ratkaisuna sääntelyn selkeyden ja rekisteröidyn oikeusturvan kannalta.

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki koskisi Maahanmuuttovirastoa, vastaanottokeskuksia ja säilöönottoyksiköitä sekä poliisia, Rajavartiolaitosta, ulkoasiainhallintoa, TE-toimistoja ja ELY-keskuksia silloin, kun nämä toimivat niin sanottuina maahanmuuttoviranomaisina.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen uudistetut henkilötietolait tulivat voimaan 1.6.2019. Kaikki sisäministeriön hallinnonalan henkilötietolait on valmisteltu läheisessä yhteistyössä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuuli Tuunanen, p. 0295 488 658, [email protected]