Hyppää sisältöön

Seminaarissa keskusteltiin SMR-voimaloista kaupunkien ja teollisuuden energiaratkaisuna sekä niiden sijoittelusta, säännöksistä ja liiketoimintamalleista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2024 11.51
Uutinen
Juho Korteniemi

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti perjantaina 7.6.2024 ydinturvallisuusseminaarin SMR-teknologioiden roolista tulevaisuuden energiaratkaisuina kaupungeissa ja teollisuudessa. Tilaisuudessa käytiin läpi tilannekuvaa ydinenergian tulevaisuuden näkymistä, keskusteltiin ydinenergian roolista eri toimijoiden energiastrategioissa ja hankevalmistelun aikaisessa vaiheessa esiin nousseista käytännön haasteista.

Seminaarin avasi ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän totesi, että myös pienvoimaloiden kohdalla pätevät samat periaatteet kuin perinteisiin ydinvoimalaitoksiin. Toteutuksessa tarvitaan kolmea Teetä. Ne ovat toimivuus, turvallisuus ja taloudellisuus.

Tilaisuuden ensimmäisen osion paneelissa keskusteltiin SMR-teknologioiden roolista tulevaisuuden energiaratkaisuina kaupungeissa ja teollisuudessa. Panelisteina toimivat toimitusjohtaja Esa Lindholm Kuopion Energiasta, johtaja Jukka Joronen Tampereen Energiasta, SMR-johtaja Kristiina Tiilas Outokumpu Oy:stä ja lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnan johtaja Timo Aaltonen Heleniltä. Paneelin vetäjänä toimi ministeriön viestintäjohtaja Matti Hirvola.

Paneelissa nousi esille muun muassa ratkaisut ja toimenpiteet, joita vielä tarvitaan organisaatioiden ydinenergiahankkeiden käynnistämiseksi Suomessa, hankkeiden paikallisen hyväksyttävyyden varmistaminen sekä pienvoimaloihin liittyvät mahdolliset uudet osaamistarpeet. 

Pienydinenergian tuotanto on yksi tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä yhtiöiden että voimaloiden sijaintikaupunkien näkökulmasta. Niiden käyttöönotto edellyttää kuitenkin teknologian ja liiketoimintamallien kehittämistä sekä SMR-reaktoreiden ominaispiirteiden huomioon ottamista käynnissä olevissa säännöshankkeissa. 

Suomen ominaispiirteisiin kuuluu, että lämmöntuotanto tai lämmön hyödyntäminen yhteistuotannossa voivat olla tärkeä osa kannattavaa ydinenergian tuotantoa tulevaisuudessa. Myös ydinenergiahankkeiden rahoituksesta käytiin keskustelua. Lisäksi ydinenergian korkean hyväksyttävyyden varmistaminen edellyttää ajoissa tehtävää ja avointa sidosryhmien kuulemista hankkeita valmisteltaessa.

Alueiden käytön ja rakentamisen vaatimukset määrittävät voimaloiden sijoittelua 

Seminaarin toinen osio käsitteli laitospaikan valintaan liittyviä tekijöitä eri toimijoiden näkökulmasta. Teemaan johdatti rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä alustaen alueidenkäyttölain uudistusta energiantuotannon näkökulmasta.

Suojavyöhykkeellä on merkittävä vaikutus alueidenkäyttöön pienydinenergiahankkeiden läheisyydessä. Pienydinenergiahankkeita harkitaan rinnastettavaksi alueidenkäyttölaissa suuronnettomuusvaaraa aiheuttaviin hankkeisiin. Yleis- ja asemakaavaa koskeva mahdollinen yhteispäätösmenettely voisi nopeuttaa maankäytön suunnitteluprosessia kokonaisuudessaan.

Seppälän esityksen jälkeen SMR-hankkeiden maankäytöstä ja laitospaikan valintaan liittyvistä tekijöistä alustivat oman organisaationsa näkökulmasta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski, Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala, johtava asiantuntija Janne Nevalainen Säteilyturvakeskuksesta ja johtaja Jari Kostama Energiateollisuus ry:stä. 

Kaupungit tarvitsevat ohjeistusta siitä, kuinka käytännössä tulee soveltaa nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä pienydinenergiahankkeisiin. Pohdintaa herättäviä kysymyksiä olivat muun muassa maakuntakaavan tarve sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) toteutus suhteessa periaatepäätökseen, kaavoitukseen ja ei-ydinteknisiin lupiin. Lisäksi keskustelua käytiin suojavyöhykkeen soveltamisesta kaavoitukseen käytännössä esimerkiksi huomioiden kokemukset niin sanotuista SEVESO-laitoksista.

Tulevassa säännöstökokonaisuudessa sijaintipaikasta saatetaan antaa kaksi Säteilyturvakeskuksen päätöstä. Nämä koskisivat sijaintipaikan sopivuutta ja toisaalta sijaintipaikan edellyttämiä suunnitteluvaatimuksia. Sekä nykyinen että tuleva säännöstö edellyttää kattavia selvityksiä sijaintipaikan ominaisuuksista turvallisen ydinenergiantuotannon varmistamiseksi.

Seminaarin järjestäjä toimi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergia- ja polttoaineet -ryhmä. Tilaisuuden puheenjohtaja oli ryhmän päällikkö, teollisuusneuvos Juho Korteniemi.

Tallenne seminaarista on katsottavissa verkossa 20.6. saakka ministeriön Youtube-kanavalla tästä linkistä.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054