Hyppää sisältöön

Työvoimapalveluiden siirtämiseen liittyviä asetuksia hyväksyttiin valtioneuvostossa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 13.32
Tiedote

Keväällä 2023 päätettiin julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirrosta kuntien muodostamille työllisyysalueille. Tähän lainsäädäntöpakettiin sisältyy myös muita lakimuutoksia, kuten laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä ja muutokset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia koskevaan lakiin, jotka tulevat voimaan 1.1.2025. Tänään hyväksytyissä asetuksissa annetaan tarkempaa sääntelyä näiden lakien nojalla.

Lainsäädäntö tulee voimaan ja järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2025. Käytännön valmistelut järjestämisvastuun siirtämiseksi ovat parhaillaan käynnissä kunnissa ja niiden muodostamilla työllisyysalueilla sekä valtakunnallisesti.

Neuvottelukunta työllisyyden edistämiseen

Tänään hyväksytty asetus tarkentaa sääntelyä työllistymisen edistämisen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja tarkistamisesta. Se määrittää myös työllisyyden edistämisen valtakunnallisen neuvottelukunnan kokoonpanon. Neuvottelukunnassa on laaja sidosryhmien edustus ja sen puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön edustaja. Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja asioiden valmistelua tai tiettyjen asiakokonaisuuksien tarkempaa käsittelyä varten. Neuvottelukunnalla on kolme pysyvää jaostoa: kuntajaosto, tietojaosto ja yhdyspintajaosto.

KEHA-keskuksen tehtävät muuttuvat

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirto vaikuttaa ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tehtäviin. Nyt hyväksytyssä asetuksessa tarkennetaan KEHA-keskuksen uutta tehtävää seurata, arvioida ja tuottaa tietoa työvoimapalveluiden tuloksellisuudesta ja toimivuudesta. Näin varmistetaan, että työvoimapalveluiden ohjaamiseen saadaan riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa.

Työllistymisen monialaisen tuen yhteistoimintamalli

Työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallissa työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömän monialaisen palvelutarpeen. Ne suunnittelevat ja sovittavat yhteen työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelut kokonaisuuksiksi sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Nyt annetussa asetuksessa on tarkempia säännöksiä monialaisen tuen yhteistoimintamallin organisoinnista.

Valtioneuvosto päätti samalla myös muutoksista työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Nämä työvoimapalveluiden siirtämisestä johtuvat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eivätkä vaikuta työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin. Myös uuden järjestämislain nojalla annetun asetuksen sääntely vastaa pääosin nykyistä asetusta julkisesta työvoimapalvelusta.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Meri Pensamo, p. 0295 047 226 (VNA työvoimapalveluiden ohjauksesta ja VNA ELY-keskuksista annetun VNA:n muuttamisesta)
johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. 0295 047 097 (VNA julkisesta työvoimapalvelusta ja VNA työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin organisoimisesta)
hallitusneuvos Timo Meling, p. 0295 049 084 (VNA työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun VNA:n muuttamisesta)

s-postit: [email protected]