Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Informationen om nätverket Natura 2000 justeras och kompletteras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2021 14.12
Pressmeddelande

Europeiska unionen strävar efter att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i EU-länderna. Ett av de viktigaste sätten att uppnå detta mål är nätverket Natura 2000, som tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. I Finland kompletteras nätverket nu för nionde gången.

I Finland kompletterades nätverket senast år 2018 genom statsrådets beslut, och det är nästan färdigt. I en undersökning som Europeiska miljöbyrån slutförde år 2020 konstaterades brister endast i fråga om de områden där fjärilsarten violett guldvinge och skalbaggsarten rödhalsad brunbagge förekommer. Dessa två arter har också undersökts tidigare, men då hittade man inga lämpliga kompletteringsobjekt.

När det gäller användningen av Natura 2000-områden har det i samband med anmälningarna om användning av skog varit svårt att identifiera det exakta läget för de skogsnaturtyper som skyddas genom naturvårdslagen. Avsikten är att klargöra detta genom ytterligare inventeringar.
Kompletteringen och preciseringen av nätverket bereds vid Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Forststyrelsen. Arbetet leds av miljöministeriet.

I början av 2023 ordnas ett samråd för de berörda parterna och intressentgrupperna om förslagen till komplettering och precisering. Målet är att statsrådets beslut om kompletteringar och preciseringar ska fattas i slutet av 2023.

Den geografiska informationen uppdateras

Finlands miljöcentral bereder för närvarande en teknisk konvertering där femton Natura 2000-vattendragsområden som nu presenteras i form av linjer i stället ska presenteras i form av områden (polygoner). Samtidigt ska de digitala uppgifterna om området justeras så att de motsvarar den nuvarande geografiska informationen om vattendragens position. Det Natura 2000-material som presenteras i form av linjer baserar sig på gamla grundkartor och motsvarar inte aktuell geografisk information.

För närvarande kan en del av de Naturaområden som presenteras i form av linjer felaktigt synas vid sidan av ett vattendrag i det aktuella kartmaterialet. En presentation i form av ett område förutsätter att linjen omvandlas till ett område med en bredd på minst fem meter. Den tekniska konverteringen ändrar varken grunderna för valen av dessa vattendragsområden eller deras geografiska dimensioner trots att presentationen ändras.

Mer information:

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 433, [email protected]

 
Sivun alkuun