Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain muutosehdotuksista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2024 17.12
Tiedote

Lausuntoja pyydetään luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntokierroksella olevien muutosehdotusten tavoitteena on sujuvoittaa tiedon kulkemista viranomaisten välillä. Lausuntoja voi jättää 5. toukokuuta asti.

Esitysluonnoksen mukaan lakiin ehdotetaan uutta pykälää, jossa säädetään Suomen ympäristökeskuksen (Syke) oikeudesta saada kiinteistöverotietoja Verohallinnolta. Muutoksen avulla Syke voi kehittää ja laajentaa uuden rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietovarantoa sekä välittää kiinteistöverotietoja suoraan kunnille. Rakennuksista ylläpidettävien tietojen laatu paranee, kun eriävät tiedot havaitaan yhdessä paikassa. 

Lisäksi lakiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ehdotetaan lisättäväksi tietyille viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia välttämättömiin salassa pidettäviin tietoihin. Laajat tiedonsaantioikeudet varmistaa, että rakennetun ympäristön tieto kulkee jatkossakin valtion viranomaisten välillä turvallisesti, luotettavasti ja ilman keskeytyksiä. Uusia oikeuksia ehdotetaan lisättäväksi Maanmittauslaitokselle, aluehallintovirastolle, tilastokeskukselle, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille, Kehittämis- ja hallintakeskukselle, Säteilyturvakeskukselle, Verohallinnolle, museovirastolle sekä museolaissa tarkoitetuille alueellisille vastuumuseoille. Laajat oikeudet ovat jo puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla, Digi- ja väestötietovirastolla sekä Hätäkeskuslaitoksella.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (Ryhti) säädetään laissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmää koskevassa laissa säädetään tietojärjestelmän vastuista, siinä käsiteltävistä tiedoista sekä tietojen luovutuksista. Laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2024 ja tietojärjestelmää ylläpitää Syke. 

Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 5.5.2024 asti.

Lisätiedot

Jaakko Rastas
erityisasiantuntija
[email protected]
puh. 0 295 250 217