Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Juho Kusti Paasikiven III hallituksen ohjelma 18.4.1945

Hallitus tulee hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä läheisessä kosketuksessa ja yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa, joka hallitusmuodon mukaan edustaa Suomen kansaa. Uuden eduskunnan kokoonpano ilmaisee Suomen kansan pyrkimyksen sekä ulko- että sisäpolitiikan alalla yhä selvempään demokraattiseen suuntaukseen irrottautumalla sotien aikaisesta politiikasta. Tätä Suomen kansan tahtoa myöskin uusi hallitus haluaa noudattaa.

Jatkaen edellisen hallituksen ulkopoliittista suuntaa hallitus tulee, lähtökohtanaan Suomen itsenäisyys ja riippumattomuus, noudattamaan kansamme kaikinpuolisen menestyksen ja turvallisuuden takaamaan pyrkivää ulkopolitiikkaa liittoutuneiden kansakuntien viitoittamalla tavalla, niinkuin mm. Jaltan konferenssin päätöksistä ilmenee, sekä tekemään voitavansa suhteemme kehittämiseksi ja lujittamiseksi Neuvostoliittoon vilpittömän, molemminpuolisen luottamuksen ja kunnioituksen sekä keskinäisen kanssakäymisen ja kestävän ystävyyden pohjalla.

Välirauhansopimuksen täyttäminen sen kirjaimen ja hengen mukaisesti sekä epäluulojen aiheiden siinä suhteessa poistaminen on ulkopolitiikkamme tärkeimpiä tehtäviä.

Sitten kuin viime vuosien ulkopolitiikkaan ja sotaan liittyvien kysymysten selvitys ja tutkimus on mahdollisimman nopeasti suoritettu, on asianmukaiset johtopäätökset tehtävä sekä voimassa olevia lakeja noudattaen harkittava, mihin toimenpiteisiin selville saadut tosiasiat antavat aihetta. Hallitus tulee vaalimaan vanhoja ystävyyssuhteita Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.

Hallitus toivoo säännöllisten suhteiden jälleen aikaansaamista muiden yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Sisäpolitiikan alalla on tarpeen saada edellämainittu ajatustapa juurtumaan kaikkiin kansankerroksiin, kansan kokoaminen edessä olevien suurten tehtävien suorittamiseen, sotapolitiikan jätteiden poistaminen ja sivistyselämän elvyttäminen ja puhdistaminen kiihkokansallisista ja epäkansanvaltaisista piirteistä.

Onnettomien sotien johdosta suuresti heikontuneen, tuotantoväline- ja raaka-ainepulaa potevan tuotantoelämämme tarkoituksenmukainen järjestäminen ja elvyttäminen on lähiajan tärkein talouspoliittinen tehtävä, jotta välirauhansopimuksen ehdot voidaan täyttää sekä kansallemme taata välttämätön toimeentulo. Onnistumisen ehtona on, että työrauha ja sitkeä uurastus vallitsee kaikilla talouselämän aloilla. Tavoitteena on täystyöllisyys. Maanhankintalain toimeenpano siten, että maataloussiirtoväki mahdollisimman pian pääsee harjoittamaan entistä elinkeinoaan, samoin kuin maataloustuotannon suojeleminen ja edellytysten järjestäminen sen voimakkaalle tehostamiselle on välttämätön kansamme jokapäiväisen leivän turvaamiseksi.

Hallitus on tekevä voitavansa koko talouselämällemme vaarallisen inflaation vastustamiseksi.

Tällöin on välttämätöntä vakiinnuttaa hintojen, tuotantokustannusten ja palkkojen oikeudenmukainen suhde ja tasapaino. Talouselämän säännöstelyssä esiintyviin epäkohtiin on kiinnitettävä tähänastista tärkeämpää huomiota.

Sotien johdosta sekasortoon joutuneet valtion raha-asiat on pyrittävä tervehdyttämään välttämällä kaikkia tarpeettomia menoja ja pitämällä valtion tulot ja menot tasapainossa. Verotuksessa on oikeudenmukaisuutta noudatettava. Sosiaalipolitiikassa hallituksen pyrkimyksenä on mahdollisimman suuren turvallisuuden hankkiminen jokaiselle Suomen kansalaiselle, eritoten sodasta kärsimään joutuneille, samoin kuin niille, jotka eivät ole ansiokykyisiä. Kansalaistentyövoimaa on suojeltava ja ylläpidettävä sekä tuotannon tulosten oikeudenmukaiseen jakoon pyrittävä.

Maan ruotsinkielisen väestön turvallisuuden tunteen ja viihtyisyyden lisäämiseksi sekä yhteisymmärryksen ja sovun lujittamiseksi eri kieliryhmien välillä on toimenpiteisiin ryhdyttävä tähän kuuluvien kysymysten järjestämiseksi. Hallitus odottaa kaikkien väestöryhmien antavan kannatuksensa edelläesitetyille pyrkimyksilleen, joiden tarkoituksena on maamme valtiollisen aseman turvaaminen ja kansamme johtaminen mahdollisimman vähin vaurioin sotiemme aiheuttamien vaikeuksien läpi kohti onnellisempia rauhallisia oloja. Hallitus on täysin tietoinen siitä, että olomme eivät voi nopeasti entiselleen parantua; vieläpä voivat edessä olevat pari vuotta olla kansallemme jo elettyjä taloudellisesti vaikeammatkin. Mutta yhteisvoimin, lujasti työtä tehden ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta toteuttaen parhaiten selviydymme onnettomien sotiemme ja toisen maailmansodan seurauksista.

Aiheeseen liittyvää

Sivun alkuun