Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Fagerholmin hallituksen ohjelma 30.7.1948

Hallitus tulee hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä läheisessä kosketuksessa ja yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa. Jatkaen edellisen hallituksen ulkopoliittista suuntaa hallituksen toiminnan keskeisimpinä tavoitteina lähtökohtana Suomen itsenäisyys ja riippumattomuus, tulevat olemaan maan kansainvälisen aseman lujittaminen rauhansopimuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien julistamien periaatteiden sekä Suomen ja Neuvostoliiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta solmitun sopimuksen pohjalla. Hallitus on siis pyrkivä jatkuvasti lujittamaan ystävällisiä ja luottamuksellisia suhteita Neuvostoliittoon.

 

Se tulee samalla ottaen huomioon Suomen aseman eurooppalaisen Pohjolan vapaana valtiona pyrkimään taloudellisten ja sivistyksellisten suhteiden pysyttämiseen muihin maihin ja puolestaan osallistumaan yhteistoimintaan rauhallisten ja luottamuksellisten olosuhteiden turvaamiseksi maailmassa.

Sisäpoliittisella alalla hallitus näkee tärkeimpänä tehtävänään kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme lujittamisen sekä fascististen pyrkimyksien ehkäisemisen. Laillisesti valituille tai nimitetyille valtioelimille on taattava työrauha. Oikeuslaitoksen riippumattomuus on säilytettävä ja oikeuslaitosta kansanvaltaisesti kehittämällä huolehdittava siitä, että kaikkien kansalaisten oikeusturva tulee taatuksi. Virkamiehistön luotettavuuteen kansanvaltaisen valtionpalvelijana on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja samalla koetettava saada niihin tehtäviin ammatillisesti mahdollisimman päteviä voimia. Hallitus pyrkii myös kehittämään virkamieslainsäädäntöä yhteiskunnan tarpeita vastaavalla tavalla.

Talouspoliittisella alalla hallitus on kohdistava erityistä huomiota taloudellisen vakautumisen aikaansaamiseen, inflaation pysähdyttämiseen sekä työrauhan ylläpitämiseen palkkojen ja hintojen oikeudenmukaisen suhteen pohjalla. Tietoisena siitä, että paremman elintason saavuttaminen on mahdollista vain lisääntyvän tuotannon avulla, hallitus pyrkii tarkoituksenmukaisin ja tervein keinoin tukemaan tuotannon kohottamista kaikilla aloilla.

Yleistä tarviketilannetta maassa on parannettava kotimaista tuotantoa kehittämällä ja ulkomaankauppaa lisäämällä.

Säännöstelyjärjestelmä on asteettain purettava sitä mukaa, kuin säännöstely ei jollakin alalla osoittaudu täysin välttämättömäksi.

Hallitus pitää välttämättömänä, että taloudellisen elämän kehitystä suunnitelmallisesti ohjataan ja että täystyöllisyys turvataan.

Tämän, samoin kuin muidenkin tämänluontoisten taloudellisten kysymysten hoitamiseksi se tulee pitämään yllä kiinteätä yhteyttä työmarkkinajärjestöihin. Edessä olevat vaikeudet ja kannettavanamme olevat rasitukset on pyrittävä jakamaan tasapuolisesti eri kansalaisryhmien kesken. Tässä suhteessa hallitus toivoo jo aivan ensi tilassa voivansa jättää eduskunnalle konkreettisia ehdotuksia. Valtion menoja vähentämällä ja verotusta oikeudenmukaistamalla hallitus pyrkii helpottamaan niiden kansalaisten asemaa, jotka nykyisissä olosuhteissa elävät ahtaimmassa taloudellisessa puristuksessa. Valtion omaan tuotanto- ja liikeyritystoimintaan hallitus tulee suhtautumaan ennakkoluulottomasti ja kehittämään näitä tarkoituksenmukaisuutta silmälläpitäen, samalla laajentaen tätä toimintaa mahdollisuuksien mukaan uusille aloille, milloin se osoittautuu maan kokonaisetujen kannalta tarpeelliseksi tai välttämättömäksi.

Maatalouden alalla on huomio kohdistettava pienviljelysvaltaisuuteen ja sen eri osien luontaisiin tuotantomahdollisuuksiin. Tältä pohjalta lähtien on päähuomio kohdistettava tuotannon kohottamiseen ja kustannusten alentamiseen rationalisoimis- ja muiden tarkoitusta vastaavien toimenpiteiden kautta. Niinikään maataloudellisen koe- ja tutkimustoiminnan sekä ammattikasvatuksen ja -neuvonnan kehittämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Aloitettu maareformi on vietävä loppuun samalla huolehtien uusien tilojen viljelysedellytysten parantamisesta niin, että näistä muodostuu myös tulevaisuutta silmälläpitäen elinkelpoisia.

Siirtoväen sijoittumista uusille asuinsijoilleen ja tuotannollisen elämän palvelukseen on jatkuvasti tuettava. Säännöllistä asutustoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamista on kiirehdittävä. Myös kalataloutta ja kalastajaväestön olosuhteita on kohennettava.

Sosiaalipoliittisella alalla hallitus näkee erityisen laajakantoisena tehtävänä asunto-olojen parantamisen. Sen aikomuksena on viipymättä suunnitella ja toteuttaa asuntorakennustuotannon elvyttäminen, jolloin lähinnä tulee kysymykseen kaupunkien ja asutuskeskusten asuntokurjuuden poistaminen sekä maaseudun puutteellisten asunto-olojen korjaaminen. Vakuutus- ja avustustoiminnan avulla on pyrittävä poistamaan yhteiskunnallista turvattomuutta ja tällöin ennen muuta huomioitava avuttomimmassa asemassa olevat. Työlainsäädännön tarkistamista on tehokkaasti jatkettava ratkaisemalla nopeasti monet tärkeät mm. maa-, metsä- ja uittotyöläisten työaikaa ja työehtoja koskevat kysymykset ja järjestämällä lainsäädäntötietä työmaaluottamusmiesten asema. Ammattitautilain pikainen uusiminen on niinikään tärkeä tehtävä. Ammattikasvatuksen edistämiseksi hallitus pyrkii kehittämään koulu- ja opetusoloja.

Kulttuurielämän elvyttämiseksi on kansantalouden kestokyvyn sallimissa puitteissa käytettävä valtion varoja. Tämä koskee niin hyvin korkeinta hengenviljelystä kuin opetus- ja kansansivistystoimintaa. Kouluoloja on edelleen kehitettävä yleisen sivistystason kohottamiseksi ja opetustoiminnosta jatkettava kiihkokansallisten piirteiden poistamista. Lahjakkaille nuorille on varattava tilaisuus jatkaa opintoja heidän omista varallisuus- ym. suhteistaan riippumatta. Kansan terveyden ja ruumiinkulttuurin parantamiseksi on hallitus ryhtyvä käytettävissä oleviin toimenpiteisiin.

Kielellistä vähemmistöä koskevat oikeudet on hoidettava perustuslakiemme takaamassa järjestyksessä.

Sivun alkuun