Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Urho Kekkosen hallituksen ohjelma 17.3.1950

Hallitus, jonka tarkoituksena on edistää toimenpiteitä rauhan turvaamiseksi, pyrkii vaalimaan ja kehittämään ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon ja muihin naapurimaihin sekä syventämään ja parantamaan taloudellista ja sivistyksellistä vuorovaikutusta kaikkien kansojen kanssa. Sisäpolitiikassa hallitus tahtoo kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme pohjalta turvata kansalaisten demokraattiset vapaudet ja yhteiskuntarauhan, edistää yksimielisyyttä eri kansalaispiirien ja kieliryhmien välillä sekä pyrkiä tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sosiaalisen turvan jakamisessa.

Tämän hetken tärkeimpänä yleisenä kysymyksenä hallitus pitää valtiontalouden tervehdyttämistä ja rahan arvon vakauttamista. Tästä syystä on kiireellisesti valmistettava pitempää ajanjaksoa silmällä pitäen finanssisuunnitelma, jonka puitteissa valtion menoja vähennetään kiinnittämällä erityisesti huomiota mm. valtion koneiston supistamiseen niiltä kohdin, joilta se on kohtuuttomasti paisunut ja samanaikaisesti pyrkimällä parantamaan valtion laitosten suorituskykyä. Virkamiesten palkkauskysymyksen oikeudenmukaisesta hoitamisesta tulee hallitus pitämään huolta.

Kaikessa tässä toiminnassa hallitus lähtee siitä, että laajojen vähäväkisten väestöpiirien ja keskiluokan saavuttamaa elintasoa ei saa päästää alenemaan, vaan sitä on pyrittävä oikeudenmukaisella tavalla kohottamaan. Hallan ja työttömyyden takia kärsimään joutuneita on ensi tilassa autettava. Siirtoväentoimeentulon turvaamisesta on pidettävä riittävää huolta. On laadittava useampaa vuotta varten työllisyysohjelma, jonka puitteissa on pyrittävä monipuolistamaan elinkeinoelämää ja luomaan sille parempia edellytyksiä niillä syrjäisillä seuduilla, jotka viime vuosina ovat työttömyydestä saaneet eniten kärsiä. Maataloustuotannon kannattavuus on määriteltävä maatalouden harjoittajien ja koko kansantalouden etujen vaatimalla tavalla. Asunto-olojen parantamista on jatkuvasti edistettävä sekä maaseudulla, että asutuskeskuksissa. Ylellisyyskulutusta on pyrittävä voimakkaasti supistamaan, jotta tyydyttävät elinehdot voitaisiin turvata jokaiselle kansalaiselle, ja kansan yhteisiä työponnistuksia lisättävä talouselämän pohjan tervehdyttämiseksi.

Näissä ponnisteluissaan hallitus, yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa työskennellen, odottaa saavansa puolue- ja luokkarajoihin katsomatta kaikkien oikeamielisten kansalaisrauhaa ja isänmaan onnellista kehitystä arvossa pitävien kansalaisten tuen.

Kekkosen hallitus