Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Urho Kekkosen II hallituksen ohjelma 17.1.1951

Jatkaen edellisen hallituksen ulkopoliittista suuntausta hallitus tulee toiminnassaan vaalimaan ja kehittämään ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon rauhansopimuksen, ystävyys- ja avunantosopimuksen sekä 13.6.1950 solmitun kauppasopimuksen luomalla pohjalla. Hallitus pyrkii huolehtimaan hyvien suhteiden kehittämisestä myös muiden kansojen kanssa. Sisäpolitiikassa hallitus tahtoo kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme pohjalta edistää yhteiskuntarauhan säilymistä sekä yksimielisyyden rakentamista eri kansalais- ja kieliryhmien kesken. Tämän vuoksi hallitus korostaa suvaitsevaisuuden, tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä yhteiskuntaelämässä.

Talouspolitiikassa hallitus pitää tärkeimpänä tehtävänään inflatoorisen kehityksen pysähdyttämistä ja luottamuksen palauttamista markan arvoon. Hallituksen tarkoitus on päättävästi tarttua kaikkiin niihin tekijöihin, jotka ovat omiaan ylläpitämään kilpajuoksua palkkojen ja hintojen välillä sekä aiheuttamaan epätervettä jännitystä yhteiskunnassa. Tässä mielessä hallitus tulee myöntämään elinkustannusten nousua vastaavat palkankorotukset ja sen jälkeen ryhtymään tiukkiin toimenpiteisiin aiheetonta hintojen nousua vastaan sekä torjumaan maailmanmarkkinoiden hintavaihtelujen vaikutuksia markan kotimaiseen arvoon. Jotta maataloustuotteiden hinnankorotuksista vältyttäisiin, on huolehdittava siitä, että palkat ja muut maatalouden tuotantokustannukset eivät ylitä sitä tasoa, minkä tähänastinen indeksikorotusten myöntäminen luo. Valtion toimenpiteitä pienviljelijäin aseman parantamiseksi on tehostettava ja turvattava maatalouden kannattavuus vakautetun hinta- ja kustannustason puitteissa. Maataloustuotannon keskeiseksi pyrkimykseksi on otettava tyydyttävän toimeentulon hankkiminen maatalouden harjoittajille ja riittävän elintarvikkeiden saannin turvaaminen kuluttajille. Nykyisissä maailmanpoliittisesti epävakaissa oloissa pitää hallitus myös muiden huollon kannalta tähdellisten tarvikkeiden saannin turvaamista tärkeänä. Valtion varojen käytössä hallitus tulee noudattamaan tiukkaa säästäväisyyttä sekä huolehtimaan siitä, että valtiontalous saadaan tasapainoon. Sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseen hallitus pyrkii tasapuolisesti eri kansalaispiirien kohdalla ottamalla huomioon nykyisen ajan asettamat rajoitukset. Keskeisimpänä sosiaalisena kysymyksenä hallitus näkee asuntokysymyksen entistä tehokkaamman hoitamisen niin asutuskeskuksissa kuin maaseudullakin.

Hallitus toivoo, yhteisymmärryksessä maan kansanedustuslaitoksen kanssa työskennellen, saavansa osakseen mahdollisimman laajojen kansalaispiirien tuen. Jokaiselta suomalaiselta vaaditaan nyt pidättyväisyyttä omien vaatimustensa esittämisessä ja uhrautuvaisuutta kokonaisuuden hyväksi.

Yhteisvoimin eteenpäin ponnistellen kansamme voi luottavaisesti katsoa tulevaisuuteen.

Sivun alkuun