Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Urho Kekkosen III hallituksen ohjelma 20.9.1951

Huolehtien maamme hyvien suhteiden säilyttämisestä ja lujittamisesta kaikkiin kansoihin hallitus tulee edellisen hallituksen tavoin erityisesti vaalimaan ja kehittämään niitä luottamuksellisia suhteita, jotka ovat syntyneet Suomen ja Neuvostoliiton välille rauhansopimuksen, ystävyys- ja avunantosopimuksen sekä viisivuotisen kauppasopimuksen luomalla kestävällä pohjalla. Täten hallitus tahtoo pysyttää maamme suurvaltojen välisten erimielisyyksien ulkopuolella, jotta kansamme voisi tinkimätöntä rauhanpolitiikkaa noudattaen keskittyä rakentamaan yhteiskuntamme sisäisiä oloja. Sisäpolitiikassaan hallitus korostaa sitä, että nykyinen levoton maailmanaika ja sisäiset taloudelliset ongelmamme vaativat kansakuntaa kokoamaan voimansa yhteen. Toimintansa peruslähtökohtana hallitus pitää voimassaolevan kansanvaltaisen valtiojärjestyksen ja laillisuuden ylläpitämistä. Toimenpiteillään hallitus pyrkii edistämään keskinäistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta eri kansalais- ja kieliryhmien kesken.

Talouspoliittisena päätehtävänään hallitus pitää linnarauhan aikana luodun ja nyt hallitusryhmien hyväksymän vakauttamisohjelman määrätietoista täytäntöönpanoa. Tämän kokonaisohjelman sisältämillä toimenpiteillä voidaan inflaatiolle asettaa sulku ja siten saattaa talouselämämme vakavalle pohjalle. Täten voimme luoda lujan lähtökohdan elinkeinoelämän edelleen kehittämiselle, mihin nyt on entistä paremmat edellytykset sodan maalle aiheuttamien rasitusten kevennyttyä. Vakauttaminen, jonka aiheuttamat uhraukset pyritään eri kansanosien kantokyvyn huomioonottaen tasapuolisesti jakamaan eri väestö- ja elinkeinoryhmien kannettaviksi, tulee asteittain johtamaan kansamme elintason kohoamiseen. Hallitus pitää välttämättömänä, että kansalliselle sivistyselämälle ja maan opetustoimelle turvataan jatkuvan kehittymisen ja voimistumisen edellytykset.

Vakauttamisohjelman mukaisesti rahapalkkojen taso ja maataloustuotteiden hintataso säilytetään nykyisellään, ryhdytään toimenpiteisiin eräiden tärkeiden kulutus- ja tuotantotavaroiden hintojen alentamiseksi, valtion menoja supistetaan ja verotusta kevennetään. Keinottelunomaista ja vähemmän tärkeää sijoitustoimintaa rajoitetaan, korkokantaa alennetaan ja edullisten vientisuhdanteiden maalle tuottamia vientituloja tullaan käyttämään kansan laajojen kerrosten hyväksi sekä tuontia lisäämällä että tuontitavaroiden hintoja alentamalla. Palkkojen indeksisidonnaisuus saatetaan nykyistä kestävämmälle ja terveemmälle pohjalle ja maatalouden harjoittamiselle turvataan kohtuullinen kannattavuustuki. Näin eri väestöryhmät voivat päästä tasapuolisesti osallisiksi kohoavasta kansantulosta ilman että hillittömällä etutaistelulla aiheutetaan rahanarvon jatkuvaa alenemista.

Hallitus laatii nyt ensitilassa talousohjelman myös pitempää ajanjaksoa varten ja erityisesti niitten vaikeuksien varalle, jotka saattavat kohdata maatamme nykyisten edullisten vientisuhdanteiden mahdollisesti huonontuessa. Hallituksen maatalouspolitiikka tulee olemaan pienviljelykselle myötämielistä. Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamista edistetään tehokkaasti. Työväestöä koskevat toimenpiteet suunnitellaan nimenomaan heikoimmissa asemissa olevien työntekijöiden elintason kohottamiseksi. Sosiaalisen turvallisuuden lisäämisessä hallitus näkee kiireellisimpinä tehtävinä vanhusten eläkekysymyksen järjestämisen, työlainsäädännön kehittämisen sekä asuntotuotannon edistämisen. Valtiontalouden nykyinen asema ja vakauttamisohjelmaan sisältyvä valtion menojen supistaminen tekevät mahdolliseksi sen, että jo kuluvana vuonna voidaan alentaa tuloverotusta sekä poistaa liikevaihtovero eräiltä tärkeiltä kulutustarvikkeilta ja työvälineiltä. Edelleen hallitus tulee esittämään verotusta ensi vuoden alusta alennettavaksi.

Hallitus, joka haluaa työskennellä kiinteässä yhteistoiminnassa kansaneduskunnan kanssa, vetoaa kaikkiin kansalaisiin, että hallituksen ponnistuksia taloutemme vakauttamiseen tuettaisiin samaan tapaan kuin on tapahtunut ns. linnarauhasopimuksella, jota kaikki sopimuksen osapuolet ovat lojaalisti noudattaneet. Hallitus on vakuuttunut siitä, että edessä oleva taloutemme vakauttaminen ja sen mukana yhteiskuntaelämämme tervehdyttäminen ovat toteutettavissa, kun vain kaikki kansalaisryhmät osallistuvat vakauttamistyöhön.


Sivun alkuun