Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Kaarlo Castrénin hallituksen ohjelma

Castrénin ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 22.4.1919

Hyvät Herrat!

Huolestuttavana ja levottomana aikana ryhtyy nyt toimensa alkava hallitus tehtäviänsä täyttämään. Vaikeuksia tulee meitä epäilemättä kohtaamaan ja vakavaa, perin edesvastuullista työtä meiltä vaaditaan. Tulevaisuus on osoittava onnistummeko siinä. Kuitenkin rohkenemme uskoa, että mikäli täysi luottamus onnistutaan säilyttämään eduskunnan ja hallituksen välillä, oikea tie löydetään valtion kohtalojen ohjaamisessa ja osataan ratkaista päätöstänsä odottavat tärkeät kysymykset. Sellaiseen yhteisymmärrykseen eduskunnan kanssa pyrkii hallitus avoimella ja suoralla toiminnalla.

Kaikki odottavat, että Suomen itsenäisyys vihdoinkin tunnustetaan myöskin niitten mahtavien valtain puolelta, joilta tätä tunnustusta ei vielä ole saatu. perustamme tämän kansan selvästi ja yksimielisesti ilmaistuun tahtoon tässä suhteessa ja horjumattomaan pyrkimykseemme täällä pitää voimassa oikeusvaltiota, jossa vallitsee sisäinen järjestys sekä turvallisuus henkeen, omaisuuteen ja kansalaisoikeuksiin nähden. Meidän tulee myös tarkoin suojata Suomen alueen eheyttä ja koskemattomuutta, noudattaa puolueettomuutta ulospäin sekä vahvistaa hyvää sopua läntisten naapurivaltioitten ja niitten muitten valtioitten kanssa, jotka jo ovat ryhtyneet ystävälliseen kosketukseen kanssamme. Näitä välejämme on edelleen kehitettävä, suhteitamme muihin valtioihin vakiinnutettava ja siten suotava pohja itsenäiselle suomalaiselle ulkopolitiikalle.

Myötätunnolla ja harrastuksella seuraamme Suomen rajojen itä- ja eteläpuolella elävien heimolaistemme kansallisia pyrkimyksiä. Järjestyksen ja yhteiskunnallisen rauhan lujittamiseksi on välttämätöntä että kysymys uudesta, nykyisiin oloihin soveltuvasta kansanvaltaisesta hallitusmuodosta vihdoin saadaan ratkaistuksi. Siinä tarkoituksessa aikoo hallitus viipymättä eduskunnalle antaa tästä esityksen, joka on rakennettu kansan valtavan enemmistön mielipiteen mukaiselle tasavaltaiselle pohjalle, eduskunnalle vastuunalaisine lujine hallitusvaltoineen.

Hallitus pyrkii kielellisten oikeuksien tyydyttämiseen samanlaisten perusteiden mukaan maamme molemmille kansallisille kieliryhmille sekä lainsäädäntöteitä että hallinnollisilla toimenpiteillä.

Eri kansanluokkien välinen kireä tilanne on saatava tasoitetuksi, viime vuoden tapausten aikaansaamat haavat paranemaan. Siinä tarkoituksessa tahtoo hallitus muun muassa ottaa harkittavakseen missä määrin on mahdollista esittää toimenpiteitä valtiollisista rikoksista tuomittujen rangaistuksien lieventämiseksi ja muutenkin laajennetuksi armahtamiseksi. Mutta samalla hallitus, kansalaisrauhan säilyttämiseksi, katsoo velvollisuudeksensa lujuudella tukahduttaa sellaiset kumouksellisten voimain ilmaukset, joita valitettavasti näihin aikoihin uudelleen on maassamme esiintynyt.

Pian on kansamme laajoissa piireissä kauan odotettu kieltolaki astumassa voimaan. Hallituksen asiana on niin ollen pitää huolta siitä, että tätä laajakantoista lakia tarkoin noudatetaan ja että siten ne toiveet, jotka tähän lainsäädäntötoimeen on liitetty, toteutuisivat.

Tähdellistä on, että valtion raha-asiat, jotka yleinen asema, kallis aika ja viimevuotiset tapahtumat ovat saattaneet ahdinkoon, voidaan järjestää. Ankaralla säästäväisyydellä on pyrittävä saamaan budjetti tasapainoon samalla kuin on huolehdittava että tulot moninaisesta valtion omaisuudesta kehittyvät suotuisaan suuntaan. Mutta ilmeisesti pitkiinaikoihin tasapainoa budjetissa ole saavutettavissa ilman varsin tuntuvaa verotusta. Se on perustettava osaksi välillisiin, kaikkia kansalaisluokkia kohtaaviin maksuihin, osaksi välittömiin veroihin, jotka lasketaan progressiivisesti tarkoituksella helpottaa vähäväkisten osalle tulevaa rasitusta. Viipymättä ryhtyy hallitus toimenpiteisiin saadakseen monimutkaiset verotuskysymykset selvitetyiksi. Yhteistoiminnalla eduskunnan kanssa toivoo hallitus että rahalliset vaikeudet saadaan väistymään ja keksitään oikeudenmukainen verotus jakamalla taakka siten eri kansanluokkien ja aikojen kannettavaksi, että se ei estä elinkeinojen luonnollista kehitystä. Maanviljelyksen, teollisuuden, kaupan, merenkulun ja muitten elinkeinojen terveeseen kehitykseen on valtion rahallinen toimeentulo ja kansan hyvinvointi perustettava. Maan taloudellisen elämän ehdot ovat vakiinnutettavat ja tasapainon saavuttamiseksi maksubalanssiin on välttämätöntä että maamme luonnollisia tuotteita käsittäviä vientiteollisuushaaroja on edistettävä samalla kun elinkeinojen, etenkin maanviljelyksien tuotannon lisäämisellä tuontia voidaan vähentää.

Viime vuosien kokemus sekä meillä, että muualla on osoittanut mikä erinomainen merkitys maanviljelyksellä ja maataviljelevällä väestöllä on maan taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman ylläpitämiseen ja vakaannuttamiseen kuin myös maan puolustukseen nähden. Hallituksen on senvuoksi toiminnassaan erikoisesti otettava huomioon maataviljelevän väestön tarpeet. On kaikella tarmolla edistettävä ja tehokkaasti kannatettava maaseudun sekä taloudellisen että sivistyksellisen elämän uudistamista, jossa suhteessa muun muassa osuustoiminnalla on aivan erikoinen tehtävänsä. Lähiajan huomattavimpia tehtäviä on erityisesti maanvuokraajain itsenäistyttäminen jo hyväksytyn lain viittomaan suuntaan sekä tilattomalle maatyöväelle omien kotien hankkiminen viljelys- ja asuntopalstoineen.

Maanviljelyksen elinehtojen järjestäminen on oleva hallituksen silmämääränä ja on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, ettämaanviljelystä taloudellisena laskukautena uhkaavan pulan varalta ajoissa ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin sen helpottamiseksi.

Viime vuoden järkyttävät tapahtumat ovat paljastaneet syviä sosialisia vastakohtia eri yhteiskuntaluokkien välillä ja samalla osoittaneet, että on olemassa ehdottomasti korjaamista kaipaavia epäkohtia. Hallitus pitää velvollisuutenaan sosialilainsäädäntöä kehittämällä ja muilla keinoin parantaa työväenluokan ja muitten vähävaraisten elinehtoja, jotta yhteiskunnan eri kerrokset liittyisivät lähemmäksi toisiansa. Lähinnä tahtoo hallitus saada järjestetyksi julkisen sovittelun työriidoista sekä aikaansaada uusaikaisen lainsäädännön työ- ja palvelussopimuksista, uuden lain sairasvakuutuksesta ynnä kipeästi kaivattuja korjauksia asunto-oloissa.

Hallituksen toiminnan menestys riippuu lopulta siitä, että järjestys vallitsee kaikilla aloilla niin että kansalaisten keskinäinen luottamus vahvistuu ja työrauha palautuu, jonka tuloksen saavuttamista osaltaan jouduttaa toivo edelleen jatkuvasta elintarvikepulan helpottumisesta. Tätä tarkoittavaan työhön lausun Teidät, hyvät herrat tervetulleiksi ja toivotan Teille voimia ja kestävyyttä isänmaalle tärkeässä tehtävässämme.

Sivun alkuun