Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Karl-August Fagerholmin III hallituksen ohjelma

Sopimus hallituspolitiikassa noudatettavista periaatteista 29.8.1958

1. Ulkopolitiikka

Hallitus jatkaa omaksuttua ulkopoliittista suuntausta ja pyrkii pitämään maamme suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella sekä edelleen lujittamaan hyviä ja luottamuksellisia suhteita kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.

 2. Sisäpolitiikka

Hallitus pyrkii tasoittamaan yhteiskunnassa vallitsevia erimielisyyksiä ja vahvistamaan kansanvaltaisen järjestelmän perusteita. Hallitus pitää erityisesti huolta siitä, että heikoimmassa asemassa oleva väestö, palkansaajat ja pienviljelijät, tuntisivat elämänsä sosiaalisesti turvatuksi. - Hallitus torjuu kansanvaltaista järjestelmäämme uhkaavat vaarat, tulivatpa ne miltä taholta tahansa.

3. Yleinen talouspolitiikka

Tärkeimmät lähiajan talouspoliittiset tehtävät ovat tuotannon elvyttäminen, työllisyyden turvaaminen ja valtion talouden tervehdyttäminen samalla kun pyritään budjettipolitiikan tarjoamien suhdannepoliittisten keinojen hyväksikäyttöön. Hallitus pyrkii määrätietoisesti rahanarvon vakaana pitämiseen ja siten luomaan edellytykset sidonnaisuusjärjestelmistä vapautumiseen. Vuoden 1959 budjetin tasapaino toteutetaan veroja ja maksuja korottomatta. Estämällä valtion menojen kasvu nykyisessä vaiheessa pyritään vähitellen luomaan edellytyksiä raskaan verotaakan keventämiselle. Verolainsäädäntö uudistetaan ja verotusjärjestelmäämme kehitetään siten, että se nykyistä vähemmän rasittaa tuotantoa.

4. Palkka- ja hintapolitiikka

Korostaen vapaiden työmarkkinajärjestöjen keskeistä merkitystä hallitus pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että työntekijät ja toimihenkilökunta saavat solmituissa työehtosopimuksissa sovitun palkkapoliittisen linjan mukaisesti elinkustannusten vaihteluja tasoittavan indeksijärjestelmän edellyttämän hyvityksen ohella tuotannon ja tuottavuuden kasvun, yritysten kilpailukyvyn ja muiden taloudellisten edellytysten sallimissa rajoissa heille tuo tuotannon tuloksista kuuluvan oikeudenmukaisen osan. Valtion palveluksessa oleviin viran- ja toimenhaltijaryhmiin sovelletaan palkkapolitiikkaa, joka säilyttää heidän asemansa muihin palkansaajaryhmiin verrattuna.

Kuluttajahintoja on edelleen tehokkaasti valvottava ja hintakeinottelu estettävä. Erityisesti hallitus pyrkii elintarvikkeiden hintatason vakaana säilyttämiseen. Vuokratasoa on valvottava ja pyrittävä parantamaan nimenomaan suuriperheisten ja pienituloisten asunto-oloja ilman, että asumiskustannukset nousevat kohtuuttomiksi.

5. Työllisyyspolitiikka ja teollistaminen

Hallitus pitää velvollisuutenaan huolehtia siitä, että kansalaisille on tarjolla riittävästi työpaikkoja vapailla työmarkkinoilla. Tässä tarkoituksessa hallitus ryhtyy välittömästi kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin työttömyyden poistamiseksi. Ensi vaiheessa on välttämätöntä estää työttömyyden paisuminen ensi talvikautena viime vuosina koettuihin mittasuhteisiin. Työllisyyden turvaamiseksi hallitus ryhtyy välittömästi erikoistoimenpiteisiin ja pyrkii tehokkaan tuotantopolitiikan avulla poistamaan työttömyyden syyt.

Tähän mennessä laadittujen tuotannon laajentamissuunnitelmien ja tarpeellisiksi katsottavien lisäselvitysten pohjalta hallitus laatii kiireellisesti maan teollistamisen kokonaisohjelman, yhdenmukaistaa talouspoliittisen suunnittelutyön ja huolehtii siitä, että teollistamispolitiikan tavoitteet otetaan huomioon taloudellisten ratkaisujen yhteydessä. Edellä mainittujen toimenpiteiden valmistelua varten hallitus asettaa erityisen elimen, joka tekee ehdotukset hallituksen ja eduskunnan ratkaistavista tehtävistä.

Uutta teollisuutta kehitettäessä kiinnitetään päähuomio sellaiseen teollisuuteen, jota laajentamalla voidaan nopeimmin ja tehokkaimmin, kansantaloudelliset kannattavuusnäkökohdat huomioon ottaen vähentää työttömyyttä. Vientimaksurahastosta ja tarvittaessa työttömyysvaroista myönnetään lainoja puunjalostusteollisuuden rakentamiseksi.

Hallitus myötävaikuttaa siihen, että niin valtiovalta ja kunnat kuin yksityinen elinkeinoelämä ryhtyvät tehokkaasti toimenpiteisiin pienpuun käytön lisäämiseksi teollisuustarkoituksiin ja polttoaineena. Ensi talvikauden vaikeata työttömyystilannetta ajatellen ja siihen saakka, kunnes pienpuulle on saatu kehitetyksi riittävästi teollista käyttöä, rajoitetaan ulkolaisten polttoaineiden tuontia ja ryhdytään muihin erikoistoimenpiteisiin polttopuun käytön lisäämiseksi kotimaassa.

Maan rahapolitiikassa on otettava huomioon lamakauden asettamat vaatimukset. Pääoman muodostuksen elvyttämiseksi ryhdytään erikoistoimenpiteisiin mm. myöntämällä oikeus vähentää talousneuvoston tekemän ehdotuksen mukaisesti verotettavista tuloista määrätyille tileille tehdyt talletukset. Samassa yhteydessä alennetaan korkokantaa.

6. Maatalouspolitiikka

Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maatalouden ulkoiseksi ja sisäiseksi rationalisoimiseksi, maatalousväestön tulon vakauttamiseksi siten, että maatalousväestön suhteellinen elintaso muihin tulonsaajaryhmiin nähden säilyy ja maatalouden tukitoimenpitein korjataan ne epäoikeudenmukaisuudet, joita osatyöttömyys on aiheuttanut vuosilomalain tulkinnoissa. Hallitus ryhtyy valmistelemaan sairausvakuutuksen toimeenpanoa.


Helsingissä elokuun 29 päivänä 1958


Aiheeseen liittyvää

Sivun alkuun