Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri V.J. Sukselaisen II hallituksen ohjelma 13.1.1959

Hallitus tulee toiminnassaan keskittymään erityisesti niiden kysymysten selvittämiseen ja hoitamiseen, jotka nykyisin pahimmin häiritsevät yhteiskuntamme tasapainoista kehitystä. Näitä ovat ennen muuta maamme vaikeutunut ulkopoliittinen asema, sisäisessä elämässämme ilmenevä valitettava hajanaisuus sekä tuotannollisen toiminnan heikkenemisestä aiheutunut suuri työttömyys.

Maamme kansainvälisen aseman kaikinpuoliseksi vahvistamiseksi jo turvaamiseksi hallitus ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin maihin, mutta erityisesti naapurimaihimme. Hallitus näkee keskeiseksi ulkopoliittiseksi tehtäväkseen luottamuksellisten suhteiden palauttamisen Neuvostoliittoon eikä tule säästämään mitään ponnistuksia Neuvostoliiton kanssa menneinä vuosina kehittyneen taloudellisen ja sivistyksellisen kanssakäymisen elvyttämiseksi yhteiskuntamme ja sen talouselämän tarpeita vastaavasti. Hallitus tulee horjumatta toteuttamaan sodanjälkeisinä vuosina oikeaksi koettua ulkopoliittista linjaa sekä omalta osaltaan edistämään rauhanomaista kehitystä kansainvälisessä elämässä yleensä ja erityisesti Pohjois-Euroopassa.

Hallitus pyrkii läheiseen ja luottamukselliseen kanssakäymiseen yhteiskuntamme eri ryhmien kanssa jo uskoo siten parlamentaarisen pohjansa kapeudesta huolimatta voivansa toiminnallaan parantaa eri kansalaisryhmien välisiä suhteita, lujittaa kansanvaltaamme ja luoda pohjaa parlamentaaristen olojemme rauhoittumiselle ja yhteiskuntamme perusteiden lujittumiselle.

Talouspolitiikallaan hallitus haluaa tehokkaasti pysäyttää tuotannon alenemisen sekä kansantulon ja kansalaisten elintason laskun ja vilkastuttaa tuotannollista toimintaa. Raha-, valuutta- sekä hinta- ja palkkaolojen jatkuva vakiinnuttaminen on näiden ponnistusten onnistumisen välttämätön edellytys.

Hallitus tulee tutkimaan finanssi-, raha-, kauppa- ja muun talouspolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia tuotannon nousun nopeuttamiseksi vakaitten rahaolojen vallitessa. Valtiontalouden hoito tulee antamaan hallitukselle paljon vaikeita tehtäviä. Työttömiksi joutuneille kansalaisille hallitus pyrkii joustavasti ja nopeasti järjestämään työtilaisuuksia ja kaikin tavoin ponnistelemaan nimenomaan pysyvien työpaikkojen aikaansaamiseksi. Hallitus pyrkii vaikuttamaan siihen, että eivät vain julkiset yhdyskunnat, vaan myös yksityiset yrittäjät, ymmärtäen suuren työttömyyden koko yhteiskunnalle aiheuttamat vaarat jo menetykset, tekisivät kaikkensa tuotannon ylläpitämiseksi ja työtilaisuuksien järjestämiseksi.

Hallitus tulee edistämään maamme kansantaloudelle edullista teollistamista ja tässä tarkoituksessa tukemaan teollisuuteen, voimatalouteen ja kuljetusolojen kehittämiseen tehtäviä julkisia ja yksityisiä investointeja sekä niiden rahoituspyrkimyksiä. Hallitus selvittää mahdollisuuksia talouspolitiikan kehittämiseksi siten, että sillä voitaisiin entistä tehokkaammin auttaa maamme syrjäisten seutujen elinkeinoelämän monipuolistamista.

Maatalous- ja maaseutupolitiikassaan hallitus toimii voimassa olevan maataloustulolain pohjalla tavoitteenaan pienviljelysvaltaisen maataloutemme etujen ja maaseutuväestön elintason turvaaminen. Maa- jo metsätaloudelle sekä siten maaseudun väestön työlle on sopivin keinoin annettava tehokasta suojaa ulkomaista kilpailua vastaan.

Vähävaraisen väestön sosiaalisen turvan lisäämiseksi on ennakkoluulottomasti tutkittava sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvia ja muita keinoja työttömyyden ja sairauden haittojen lieventämiseksi. Varsinkin on tehtävä työtä metsätyöväestön taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi.

Edellä mainituissa pyrkimyksissään hallitus, joka on asetettu kiristyneissä kansainvälisissä oloissa hoitamaan poikkeuksellisen vaikeita tehtäviä, odottaa saavansa osakseen ymmärtämystä ja tukea ei vain eduskunnalta, jonka kanssa hallitus pyrkii läheiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, vaan kaikilta Suomen maan ja kansan menestykseen ja turvattuun tulevaisuuteen pyrkiviltä kansalaisilta.

Sivun alkuun