Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Johannes Virolaisen hallituksen ohjelma 12.9.1964

Hallitus noudattaa Paasikiven-Kekkosen linjan mukaista ulkopolitiikkaa lujittamalla Suomen puolueettomuutta ja kiinnittämällä erityistä huomiota luottamuksellisten suhteiden edelleen kehittämiseen Neuvostoliittoon ja läheiseen yhteistyöhön Pohjoismaiden kanssa.

Valtakunnan sisäisiä asioita hoitaessaan hallitus pyrkii neuvottelemalla ja sovittelemalla sekä kaikissa ratkaisuissaan oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta noudattamalla tasottamaan eri ryhmien välisiä vastakohtaisuuksia ja näin lisäämään yhteisymmärrystä ja kansalaissopua.

Hallitus tukee ja edistää kaikin käytettävissä olevin keinoin taloudellista kasvupolitiikkaa ja pyrkii parantamaan eri elinkeinojen toimintaedellytyksiä, toimii vientimme raaka-ainepohjan laajentamiseksi ja kansainvälisen kilpailukykymme parantamiseksi. Tavotteena on täystyöllisyyden ylläpitäminen ja elintason jatkuva kohottaminen sekä pyrkimys rahan arvon vakauttamiseen. Tässä tarkoituksessa hallitus kiinnittää yleistä talouspolitiikkaa koskevissa toimenpiteissään erityistä huomiota hinta- ja palkkatason vakaannuttamiseen sekä elinkustannusten nousun hallitsemiseen.

Valtion talouden hoidossa noudatetaan säästäväisyyttä kaikkien menoryhmien kohdalla ja pidättäydytään uusista valtiontaloutta rasittavista ratkaisuista. Hallitus asettaa välittömästi ministerivaliokunnan, joka viipymättä tarkistaa eduskunnalle jätetyn vuoden 1965 tulo- ja menoarvioesityksen.Tämän selvityksen perusteella annetaan eduskunnalle tarvittavat korjausesitykset. Hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin budjetin uudistuksen toteuttamiseksi, valtion kassaliikkeen seuraamista parannetaan ja valtion talouden tarkastusta tehostetaan. - Valtion maksuvalmiuden häiriötöntä hoitamista varten pyritään muodostamaan riittävä kassareservi.Hallitus jatkaa pitkäjännitteisen valtiontalouden suunnitelman valmistelua ja saattaa sen eduskunnan tietoon.Valtion investointien aiheuttamien rasitusten jakamiseksi pitemmälle ajanjaksolle tehostetaan ulkomaista lainanottoa.

Kulttuuri-, sosiaali- ja talouspolitiikassaan hallitus noudattaa tasapuolisuutta eri väestö- ja kieliryhmien kesken sekä ottaa oikeudenmukaisesti huomioon alueellisesti laajan maamme eri osien tarpeet.

Hallitusryhmät edellyttävät, että hallituspolitiikassa esille tulevien kysymysten kohdalla päästään hallituksessa,ottaen huomioon rajoitetut taloudelliset mahdollisuudet, eri osapuolia tyydyttävään ratkaisuun yhteisymmärryksessä ryhmien kanssa.


Aiheeseen liittyvää

Sivun alkuun