Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Juho Vennolan hallituksen ohjelma
Vennolan ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 15.8.1919

Velvoittava tehtävämme on tänään asuta uudelle taipaleelle itsenäisen Suomen luomisessa. Vapaustaistelumme mainehikasta paljon uhreja vaatinutta vapauttamistyötä seurasi valtioelämämme oikeudellisten rajojen määrääminen tasavaltaisen hallitusmuodon aikaansaamisen kautta ja valtion päämiehen asettaminen hyväksytyn hallitusmuodon perusteella. Seuraa uusi jakso Suomen itsenäisen valtioelämän rakentamistyössä.

On ensimmäinen velvollisuutemme puolustaa maamme itsenäisyyttä ja valtakunnan alueellista loukkaamattomuutta kaikkia niitä vaaroja ja anastuspyyteitä vastaan, jotka sitä vielä mahdollisesti koettavat uhata. Tietoisuutemme kansallisesta itsemääräämisoikeudestamme ja kansojen oikeusaatteen voittokulku, josta myös useimpien maailman valtojen itsenäisyytemme tunnustaminen on meille ilahduttavana todistuksena, on meillä tukenamme. Olemme myöskin tietoisia siitä, että me olemme ainoa kansa, joka edustaa suomalaista kulttuuria maapallolla ja että historiallinen tehtävämme on juuri tämän edustustyön suorittamisessa. Me suhtaudumme sen tähden kaikella myötätunnolla suomalaisten naapurikansojemme itsenäisyyspyrkimyksiin ja vapautumiseen vuosisataisesta vieraasta vallasta. Toivomme että ne vallat, jotka ovat julistaneet kansojen oikeuden toteuttamisen kunniakkaasti tehtäväkseen, eivät unohda myöskään näitä kansoja. Toivomme, että heimolaisemme saavat itse määrätä kohtalostaan ja suhteestaan Suomeen. Hallitus myöskin katsoo tehtäväkseen mikäli mahdollista tukea näitä hädässä olevia heimolaisiamme heidän taistelussaan bolshevistista sortovaltaa vastaan. Suhtaudumme myötätunnolla kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka tarkoittavat kansojen itsemääräämisoikeuden ja kohtuuden toteuttamista kansainvälisessä suhteessa kansanvaltaisilla perusteilla. Toteamme mielihyvällä sen ystävällisen kannan, mille johtavat vallat ovat maamme itsenäisyyspyrkimyksiin nähden asettuneet. Naapurivaltoihin pyrimme säilyttämään ystävälliset suhteet ja toivomme, että ne hyvät välit, jotka ovat vallinneet Skandinavian ja Suomen välillä häiriöittä säilyvät ja lujittuvat. Ulkopoliittisesti samoinkuin sisäpoliittisestikin toimenpiteissään tulee hallitus pyrkimään toimissaan vuorovaikutukseen ja yhteisymmärrykseen eduskunnan kanssa. Sisäisissä oloissamme on hallitus pitävä erityisenä huolenaan hallitusmuodon perusteiden sovelluttamisien. Tämä on tehtävä myöskin niihin säännöksiin nähden, joilla maan eri kieliainesten oikeuden ovat hallitusmuodossa turvatut. Virastoilta on hallitus vaativa huolenpitoa siitä, että eri asiain käsittely järjestetään täysin hallitusmuodon mukaisesti. On ryhdyttävä myöskin toimenpiteisiin eri virastojen työn yhä tehokkaammaksi ja ajan vaatimuksia vastaavaksi saattamiseksi. Samoin on pidettävä huolta läheisemmän yhteyden aikaansaamisesta hallituksen ja eri keskusvirastojen välillä. Oikeusvaltion periaatteiden toteuttamista on hallitus pitävä tärkeänä päämääränään.

Hallitus on myös tietoinen siitä että valtiollisen itsenäisyytemme säilyttämiselle on välttämätön omintakeinen taloudellinen elämä. Tulemme tekemään voitavamme tämän omintakeisen talouselämän kehittämiseksi. Maan elinkeinoelämä niin hyvin maanviljelyksen kuin teollisuuden ja kaupan sekä muiden elinkeinojen alalla on sen tähden saava hallitukselta tukea ja tulee hallitus myönteisesti suhtautumaan niihin pyrkimyksiin, jotka kartoittavat sen järjestämistä uusista valtiollisista olosuhteista johtuvia tehtäviä varten. On kohotettava tuotannollisen työn arvoa maassa ja saatettava maan luonnolliset rikkaudet talouselämän palvelukseen. Itsenäisen yrittelijäisyyden herättäminen ja varsinkin omintakeisten itsenäisten maanviljelysten luominen on oleva hallituksen erikoisen huolenpidon esineenä. Mutta hallitus pitää myös velvollisuutenaan valvoa, että elinkeinoelämä pysyy terveellisellä pohjalla. Se tulee sen tähden säälimättä ryhtymään toimenpiteisiin sotakauden synnyttämän keinottelun lopettamiseksi.

Rahallisen aseman vakaannuttamiseksi on ankaraa säästäväisyyttä maan tarpeiden tyydyttämisessä noudatettava. Kaupan ja elinkeinoelämän vapauttaminen sota-ajan poikkeuksellisista säännöstelyistä on oleva hallituksen pyrkimyksenä. Mutta siksi kunnes rahallinen ohjelma on vakiintunut ja rahan arvo palautunut sekä kansainvälinen taloudellinen elämä päässyt tasapainoon, on kaikkien kansankerrosten valmistuttava kieltäytymykseen. Yksityisen edun valtion talouspoliittisissa toimenpiteissä väistyttävä yleisen edun tieltä ja ylimenokauden vaikeuksien voittaminen on tehtävä yhteiseksi kansalliseksi päämääräksi. Näitä näkökohtia silmällä pitäen on elinkeinoelämä ja valtiontalouden hoito järjestettävä. Hallitus on pitävä huolta ohjelmallisen selvityksen laatimisesta niistä toimenpiteistä, jotka niin hyvin valtion kuin yksityisen liiketoiminnan puolelta ovat tarpeen maan raha-arvon kohottamiseksi. Valtiontulojen järjestämiseksi on pidettävä erityisenä tehtävänä saada verotusuudistus toteutetuksi. Hallitus on elävästi tietoinen yhteiskunnallisten epäkohtien olemassaolosta. Se on sitä mieltä, ettei ainoastaan pakosta ja viime hetkessä ole ryhdyttävä yhteiskunnallisiin parannuksiin, vaan on koettava positiivisilla toimenpiteillä pyrkiä mikäli mahdollista, poistamaan tyytymättömyyden syyt. Hallitus tulee seuraamaan kansainvälisten uudistusten tuloksia ja samalla kuin se tulee pitämään silmällä maan mahdollisuuksia ja rahallisia edellytyksiä niiden toimeenpanosta tulee se tarmokkaasti edistämään toimenpiteitä, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnallisen edistystyön ja kansalaisryhmien itseavun tukemisen kannalta. Hallitus tulee ottamaan eduskunnan aloitteita silmälläpitäen useita erilaisia uudistustoimenpiteitä, jotka tarkoittavat vähäväkisten ja turvattomain elämän vakaannuttamiseksi. Kieltolain toimeenpanoa tulee hallitus tinkimättä valvomaan ja erityisesti on käsittelyn alaiseksi otettava valtion, kunnan ja yksityisen liikkeen harjoittajain tehtävät ja velvollisuudet sosialisessa suhteessa. On välttämättömänä edellytyksenä maan niin hyvin ulkonaiselle asemalle kuin yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kehitykselle, että yhteiskunnallinen järjestys ja lain kunnioitus maassa säilyy. Hallitus pitää sen tähden velvollisuutenaan erityisesti valvoa yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitämistä maassa ja asettuu sen tähden ehdottomasti torjumaan kaikkia niitä pyyteitä, jotka koettavat tätä järkyttää, tulivatpa ne sitten sisältä tai ulkoapäin. Bolshevistisen liikkeen levittämistä maassa tulee hallitus jyrkästi estämään.

Hallitus toteaa tyydytyksellä sen järjestelytyön, mitä on suoritettu armeijassa sen puolustuskuntoiseksi saattamiseksi samoin kuin sen isänmaallisen uhrautuvaisuuden ja innostuksen, mikä on tullut näkyviin niin hyvin armeijassa kuin vapaaehtoisessa valtavassa suojeluskuntaliikkeessä isänmaan vapauden ja puolustuksen kannalta. Hallitus tulee tekemään voitavansa tämän maamme puolustuskuntoisuuden kehittämiseksi. Samalla kuin se on tietoinen yhä edelleen vaadittavista rahallisista uhrauksista tähän tarkoitukseen, tulee hallitus ottamaan harkittavakseen sotatarkoituksiin menevien uhrausten saattamisen sopusointuun maan rahallisten voimien kanssa säännöllisten olojen vallitessa.

Hallitus on myöskin tietoinen siitä, että henkisen kulttuurityön alalla ei vallitse sopusointu sen vaatimusten ja aineellisen toimeentulon välillä ja tulee hallitus sen tähden erityisesti kiinnittämään huomiota tähän seikkaan. Se tulee myötätunnolla kohtelemaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tarkoittavat kansan sivistystason ja siveellisen tahdon lujittamista. Hallitus lähtee taipaleelle tietoisena tehtävänsä velvoituksesta, laajuudesta ja vaikeudesta. Mutta se toivoo, että huolimatta mielipiteiden ja harrastusten erilaisuudesta eri ryhmissä isänmaan yhteinen etu saattava kansalaiset liittymään yhteiseen työhön. Hallitus toivoo kansalaisten kannatusta sikäli kuin se voi kansan yhteiseksi hyväksi isänmaata palvella.

Sivun alkuun