Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Martti Miettusen III hallituksen ohjelma 29.9.1976

Maamme taloudelliset vaikeudet ja työttömyys vaarantavat taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen kehityksemme. Tietoisena tästä hallitus pyrkii kaikissa toimissaan hyvään yhteistyöhön vastuuntuntoisten poliittisten ryhmittymien, etujärjestöjen ja Suomen Pankin kanssa.

Työllisyyden turvaaminen, inflaation kurissapitäminen, vaihtotasevajauksen supistaminen ja valtiontalouden hoitaminen edellyttävät poliittista hallitusta. Tämän vuoksi keskustapuolue, ruotsalainen kansanpuolue ja liberaalinen kansanpuolue ovat ottaneet kantaakseen hallitusvastuun. Hallituspuolueet pyrkivät luomaan edellytykset enemmistöhallituksen aikaansaamiseksi.

Hallitus noudattaa Paasikiven-Kekkosen linjan mukaista aktiivista ja rauhantahtoista puolueettomuuspolitiikkaa, jonka kulmakivenä on ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäinen avunantosopimus. Hallitus jatkaa ja kehittää molemminpuolin hyödylliseksi osoittautunutta ystävällisiin naapuruussuhteisiin perustuvaa yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa ja perinteistä pohjoismaista vuorovaikutusta. Hallitus toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa hyväksyttyjen periaatteiden toteuttamiseksi kansainvälisessä kanssakäymisessä. Hallitus näkee tärkeänä toimintana aktiivisen YK-politiikan ja kansainväliset rauhanturvaamistoimenpiteet. Hallitus myötävaikuttaa poliittisen ja sotilaallisen jännityksen liennytykseen ja tukee aseriisuntapyrkimyksiä.

Tämän hetken polttavimmat ongelmat, työttömyys, inflaatio ja vaihtotasevajaus estävät voimavarojemme täysitehoisen hyväksikäytön. Hallitus laatii työllisyyden toimenpide- ja rahoitusohjelman, jonka yhteydessä selvitetään raha- ja finanssipolitiikan päälinjat työllisyyden hoidon kannalta. Uudet pysyvät työpaikat pyritään suuntaamaan pahimmille työttömyysalueille.

Hallitus pitää inflaation torjumista talouspolitiikan keskeisenä tehtävänä. Hinta-, vero-, työllisyys- ja talouspoliittisilla toimenpiteillä hallitus pyrkii vaikuttamaan sellaisten tulopoliittisten ratkaisujen aikaansaamiseen, joilla hillitään inflaatiota ja turvataan reaalinen tulotason nousu. Hallitus ryhtyy valmistelemaan toimenpiteitä vapaaehtoisen säästämisen edistämiseksi ja kannustamiseksi.

Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 1977 tulo- ja menoarvioesityksen mahdollisimman nopeasti. Se on säästöbudjetti, mikä edellyttää valtionhallinnon kasvun hillitsemistä ja luo edellytykset verorasituksen kurissapitämiselle. Tässä yhteydessä tuloja varallisuusverotaulukoita tarkistetaan siten, ettei inflaatio kiristä verotusta sekä poistetaan vuoden 1976 väliaikaiset verot. Työllisyyden turvaamiseksi hallitus pyrkii tulo- ja menoarvion yhteydessä ja muilla toimenpiteillä huolehtimaan erityisesti pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edellytyksien parantamisesta.

Hallitus huolehtii maatalouden ylituotannon markkinoinnista ja asettaa toimikunnan valmistelemaan kiireellisesti esityksen maataloustulolaiksi sekä toimenpiteiksi, joilla saavutetaan sellainen omavaraisuuden taso, että maamme elintarvikehuolto voidaan kaikissa olosuhteissa turvata. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota perheviljelmien toimintaedellytysten parantamiseen ja pientilojen elinkelpoistamiseen mm. rajoittamalla teollista maatalous tuotantoa ja tarpeetonta elintarvikkeiden tuontia, kehittämällä viljelijöiden sosiaaliturvaa ja perustamaIla maatalouden markkinointirahasto. Hallitus ryhtyy valmistamaan kansantalouden pitkän aikavälin kehittämisohjelmaa ja valmistaa rahoituksellisesti kestäväpohjaisiasosiaalisia, sivistyksellisiä ja taloudellisia parannusesityksiä. Tällöin huolehditaan ruotsinkielisen väestönosan olojen kehittämisestä ja maan kaksikielisyyden säilymisestä. Uudistustyön pääpaino on kaikkein kipeimpien ongelmien ratkaisussa ja ennen muuta vähävaraisten ja pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamisessa. Erityistä huomiota hallitus kiinnittää vähimmäiseläkejärjestelmän valmisteluihin ja eläke-erojen tasaamiseen. Keskeinen asema uudistuspolitiikassa on elinympäristön viihtyvyyden sekä kansalaisten sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäämisessä.

Sivun alkuun