Hyppää sisältöön

Galileo-navigeringssystemets myndighetstjänst PRS tas i bruk i Finland 2024

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2020 11.52 | Publicerad på svenska 2.12.2020 kl. 9.55
Pressmeddelande 730/2020
Kuva:  Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott fastställde vid sitt möte den 24 november att Finland under 2024 nationellt ska ta i bruk en offentlig reglerad tjänst (Public Regulated Service, PRS-tjänst) inom ramen för det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo.

Positions- och tidsdata från satellitnavigeringssystem har blivit en viktig del av vardagen i vårt samhälle. Många funktioner i det digitala samhället upphör att fungera eller fungerar bristfälligt utan mycket exakta data från satelliter. Till exempel elnät, banktjänster och datakommunikationsnät kräver exakta positions- och tidsdata för att fungera.

Galileo-systemet tillhandahåller ett flertal olika tjänster för positions- och tidsbestämning. Största delen av tjänsterna är öppna, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Galileo är ett globalt navigeringssystem som finansieras och förvaltas av EU-medlemsländerna. Systemet är det enda navigeringssystemet i världen som drivs under civil kontroll. Ur EU-medlemsländernas synvinkel innebär inte ens krissituationer några svårförutsebara säkerhets- eller handelspolitiska osäkerhetsfaktorer för användningen av systemet.

Införandet av PRS-tjänsten är EU-medlemsländernas viktigaste gemensamma projekt för cybersäkerhet. När PRS-tjänsten tas i bruk i EU under 2024 kommer den att producera positions- och tidsdata för medlemsländerna. Tack vare en stark krypterad signal tål dessa både avsiktlig cyberpåverkan och oavsiktliga störningar.

PRS-tjänsten är avsedd endast för nationellt auktoriserade aktörer inom den offentliga förvaltningen och i kritiska infrastrukturföretag i EU-medlemsländerna. När tjänsten är i bruk har den offentliga förvaltningen och andra auktoriserade aktörer tillgång till certifierade tjänster för positions- och tidsbestämning som är oberoende av navigeringssystemen utanför Europa. Detta förbättrar avsevärt cybersäkerheten och försörjningsberedskapen i Finland.

Framtida användargrupper i Finland är exempelvis polisen, Tullen, Försvarsmakten, räddningsväsendet samt företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen, bland annat teleföretag, banker samt företag inom energisektorn och transport- och logistiksektorn. I framtiden kommer behovet av certifierad positions- och tidsdata att öka i och med att den nya generationens 5G-mobilnät tas i bruk och trafiken automatiseras i Finland.

Kommunikationsministeriet har i samarbete med sju andra ministerier – arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet – berett det nationella ibruktagandet av PRS-tjänsten i Finland. Anslagseffekterna av att bygga den nationella infrastruktur som tjänsten förutsätter uppgår till sammanlagt 18,5 miljoner euro 2021–2024.

PRS-tjänsten tas i bruk i Finland under 2024. Målet är att tjänsten ska ha 63 000 användare 2028. När detta mål har nåtts, uppgår de årliga kostnader för tjänsten som täcks med anslag i budgeten till 2,7 miljoner euro i Finland.

Finland betalar inte separat till EU för användningen av Galileo-systemet. Som medlem i EU finansierar Finland byggandet och driften av Galileo-systemet med cirka 30 miljoner euro varje år.

Ytterligare information: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör (för förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Timo Harakka), tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(a)lvm.fi; Maija Ahokas, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0400 316 178, maija.ahokas(a)lvm.fi