Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnin ongelmallisuutta kuvataan hyvin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.6.2023 11.43
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle valtioneuvoston U-kirjelmästä eduskunnalle EU:n komission ehdotuksesta direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista.

Ehdotuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden maksukyvyttömyysmenettelyitä yhdenmukaistamalla edistää rahoitusmarkkinoiden toimivuutta, pääoman vapaata liikkuvuutta, rajat ylittäviä sijoituksia ja eurooppalaisten yritysten tasavertaisia toiminta- ja kilpailuedellytyksiä. Ehdotuksen kansallinen täytäntöönpano edellyttäisi useita muutoksia muun muassa kansalliseen konkurssi-, yrityssaneeraus- ja yhtiölainsäädäntöön. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että U-kirjelmässä on arvioitu ehdotuksen vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön. U-kirjelmästä käy riittävästi ilmi asian tausta, tavoitteet ja Suomen kannat. Kirjelmässä selostetaan myös avoimesti komission taloudellisen analyysin pohjaa ja sen soveltuvuutta Suomelle.

Kirjelmässä kuvataan hyvin ehdotuksen vaikutuksia ja ongelmallisia piirteitä Suomelle. Ehdotus heikentäisi ja monimutkaistaisi Suomen maksukyvyttömyysmenettelyitä monin osin. Suomen mahdolliset hyödyt liittyvät pääasiassa unionin yhteismarkkinoiden tehostumiseen ja hyödyttävät erityisesti rajat ylittävää sijoitus-, rahoitus- ja yritystoimintaa. Ehdotuksen kustannuksia suhteessa hyötyihin tulee vielä arvioida jatkovalmistelussa.

U-kirjelmässä arvioidaan, että mikroyritysten purkumenettelyyn liittyy merkittäviä huolia velkojien oikeuksien loukkaamisen sekä väärinkäytösten ja talousrikollisuuden jäämisestä piiloon. Jatkovalmistelussa tulee arvioida tarkemmin vaikutuksia talousrikollisuuden selvittämiseen ja mahdollisuuteen tehdä talousrikos.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 101/2022 vp) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II), jonka oikeusministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmän perusteella saa hyvän käsityksen ehdotuksen alustavista vaikutuksista ja U-kirjelmässä tuodaan esille Suomen kannalta ongelmallisia kohtia. Säädösehdotusten vaikutuksia tulee täsmentää säädösehdotusten tarkentuessa.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Annika Collin, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 589  
Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.