Hyppää sisältöön

Pääministeri Marinin puheenvuoro eduskunnan lähetekeskustelussa 1.4.2020

Julkaisuajankohta 1.4.2020 15.26 | Julkaistu suomeksi 2.4.2020 klo 8.07
Puhe 207/2020

Pääministeri Sanna Marinin puheenvuoro eduskunnassa valmiuslain käyttöönottoasetusten lähetekeskustelussa 1.4.2020. Puhe muutosvarauksin.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuoltomme kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Pyrimme hidastamaan ja estämään epidemian etenemistä vähentämällä ihmisten välisiä kontakteja ja liikkumista rajoitustoimenpiteiden kautta. Onnistuaksemme, tarvitsemme suomalaisten ihmisten apua. Jokaisen on omalta osaltaan noudatettava suosituksia ja rajoituksia, jotta viruksen leviämistä voidaan hillitä. Jokaisen meistä vastuulla on suojella omaa, läheistensä ja muiden kanssaihmisten terveyttä. Suomi selviää tästäkin kriisistä, kun toimimme yhdessä.

Arvoisa puhemies,

Koronaviruksen leviämistä on seurattu tarkasti vuoden alusta lähtien. Kaikkia eduskuntaryhmiä on informoitu tilanteesta ja Suomen varautumisesta koronavirukseen annettiin jo helmikuussa eduskunnalle pääministerin ilmoitus. Koronavirus lisättiin yleisvaarallisten tartuntatautien listalle valtioneuvoston asetuksella 14. helmikuuta. Maaliskuun alussa valtioneuvosto linjasi yleisötilaisuuksien perumisesta toukokuun loppuun saakka, lähikontaktien rajaamisesta riskiryhmien suojelemiseksi, etätyön ensisijaisuudesta, matkustamisen välttämisestä ja epidemia-alueilta palaavien kahden viikon karanteenista sekä taudin testaamisen lisäämisestä.

16. maaliskuuta valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesi, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruspandemian johdosta.

Samana päivänä hallitus linjasi lukuisista uusista toimenpiteistä. Näihin kuuluivat muun muassa linjaukset eri koulutusasteiden lähiopetuksen keskeyttämisestä, yli kymmenen henkilön kokoontumisten rajoittamisesta yleisillä paikoilla, julkisten tilojen kuten kirjastojen, museoiden sekä urheilu- ja harrastetilojen sulkemisesta sekä vierailujen kieltämisestä vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Yksityisille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä uskonnollisille yhteisöille suositeltiin tilojen sulkemista. Suomi aloitti valmistelun rajavalvonnan palauttamisesta rajoille, ja matkustaja- ja henkilöliikenne päätettiin keskeyttää. Yli 70-vuotiaat velvoitettiin toimintaohjeella välttämään lähikontakteja.

Maaliskuun 17. päivänä valtioneuvosto antoi kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta eduskunnalle, joilla muun muassa mahdollistettiin terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittaminen, puututtiin koulutuksen ja opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja pidennettiin irtisanomisaikaa terveydenhuollon, sosiaalitoimen, pelastustoimen hätäkeskustoiminnan henkilöstön osalta.

Perjantaina 20. maaliskuuta hallitus esitteli toimenpiteet työpaikkojen säilyttämiseksi sekä mittavan 15 miljardin euron kokonaisuuden yritysten ja ihmisten tukemiseksi. Yhteistyössä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kanssa suoria tukia pienten- ja keskisuurten yritysten auttamiseksi kriisiajan yli lisättiin merkittävästi.

Tiistaina 24. maaliskuuta hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen, jolla ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljetaan asiakkailta määräajaksi lähikontaktien estämiseksi. Samaan kokonaisuuteen liittyen on eilen tiistaina annettu eduskunnalle sen edellyttämä valtioneuvoston asetus.

Keskiviikkona 25. maaliskuuta valtioneuvosto antoi eduskunnalle asetuksen valmiuslain 118 pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta, ja 27. maaliskuuta eduskunnalle annettiin asetus korjatussa muodossa. Eduskunta hyväksyi asetuksen samana päivänä. Asetuksella rajoitetaan henkilöiden liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja sieltä pois 19. huhtikuuta saakka.

Kuluvan viikon maanantaina hallitus päätti aloittaa pikaisesti valmistelun Pohjois- ja Länsi-rajan rajaliikenteen tiukentamiseksi ja asiasta käydään paraikaa keskusteluja naapurimaiden kanssa. Hallitus myös linjasi laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenteen lopettamisesta lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä. Asiasta käydään vielä keskusteluja Ahvenanmaan ja naapurimaiden kanssa.

Lisäksi valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Suomessa lisätään entisestään näytteenottoa ja testausta koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on testattava aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta. Testausta on lisätty systemaattisesti.


Arvoisa puhemies,
 

On arvioitu, että jo voimaan saatetut liikkumisen rajoitukset ja muut toimenpiteet ovat hidastaneet viruksen leviämistä väestössä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan rajoittamistoimenpiteitä ja toimintaohjeita on kuitenkin tarpeen jatkaa 13. huhtikuuta jälkeenkin.

Toimenpiteet siis purevat, ja niiden jatkamiselle on vahvat perusteet. Hallitus katsoo, että aikaisemmin 13.4. päättyviksi määrättyjen rajoitustoimenpiteiden tulisi siksi jatkua 13.5.2020 asti.

Arvoisa puhemies,


Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytön jatkoa koskevia asetuksia. Asetuksilla jatketaan hallituksen aiemmin päättämiä toimia, joita koskevien asetusten voimassaolo päättyy 13.4.2020. Nyt esitetyillä asetuksilla jatketaan toimivaltuuksien käyttöä 13.5.2020 asti.

Toimenpiteisiin liittyen on annettu yhteensä neljä valtioneuvoston asetusta:
valtioneuvoston asetus valmiuslain pykälissä 86, 88, 93, 94 ja 109 säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta,
asetus valmiuslain pykälässä 87 säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta,
asetus valmiuslain pykälässä 87 säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta,
sekä asetus valmiuslain pykälän 95 toisessa momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja pykälien 96-103 soveltamisen jatkamisesta.

Valtioneuvosto haluaa jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan pääosin etäopiskeluna. Hallituksen suositus on yhä edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen vain on perheillä mahdollisuus.

Asetuksilla jatketaan valmiuslain toimivaltuuksien käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto voivat tarvittaessa antaa nopeasti sitovia päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintojen muuttamisesta.

Kunnille myönnettyä oikeutta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta jatketaan. Sosiaalihuollossa asetusta tarkennetaan niin, että kuntien on mahdollista luopua palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajasta.

Lisäksi valtioneuvosto jatkaa asetusta, jolla pystytään reagoimaan virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan. Työnantaja voi poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Arvoisa puhemies,

Samalla kun hallitus on antanut asetuksen terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamista koskevien toimivaltuuksien jatkamisesta, se on antanut eduskunnalle myös asetuksen valmiuslain pykälän 87 toimivaltuuksien käyttämisen laajentamisesta eli uuden käyttöönottoasetuksen. Tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden ja keskeisten hoitotarvikkeiden saatavuus sekä jakeluketjun toimivuus Suomessa.

Arvoisa puhemies,

Epidemian etenemistä seurataan tarkasti. Toimien tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä arvioidaan uudelleen, mikäli epidemiatilanne olennaisesti muuttuu. Mikäli asetusten soveltamisedellytykset eivät enää täyty, asetukset kumotaan ennen toukokuun 13. päivää.