Hyppää sisältöön

Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.12.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2017 15.51
Tiedote 603/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.12.2017 seuraavia asioita:

Yhteensä 16 590 000 euron sitominen sopimusvaltuuksin YK:n maakoordinaattorin avustaja (SARC)-, apulaisasiantuntija (JPO)- ja YK:n vapaaehtoisohjelmalle (UNV) vuosina 2017-2020. YK:n maakoordinaattorien avustajien, apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmien rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön väline. Toiminta tukee Suomen pyrkimyksiä YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi ja tarjoaa asiantuntemusta ja henkilöresursseja sen käyttöön sekä YK:n kehityskysymyksiin liittyvää kokemusta suomalaisille asiantuntijoille. (UM kehityspolitiikan neuvonantaja Heli Mikkola 0295 350 975)

Hamina-luokan ohjusveneiden elinjaksopäivitys ja kevyttorpedoasejärjestelmien sekä kevyttorpedojen hankinta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä Patria Aviation Oy:n kanssa sopimuksen Hamina-luokan ohjusveneiden elinjaksopäivityksestä vuosille 2018-2021, Saab Dynamics Ab:n kanssa sopimuksen kevyttorpedojen hankinnasta vuosille 2023-2025 sekä Ruotsin Försvarets Materielverket:n kanssa kevyttorpedojärjestelmää koskevat lainaus- ja yhteistyösopimukset vuosille 2019-2023. Hankinnan kokonaisarvo Patria Aviation Oy:ltä on 170,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) sekä arvonlisävero 40,87 miljoonaa euroa (24 %). Hankinnan kokonaisarvo Saab Dynamics Ab:ltä on 40,97 miljoonaa euroa (alv 0 %) sekä arvonlisävero 9,83 miljoonaa euroa (24 %). Lisäksi Puolustusvoimien logistiikkalaitos valtuutetaan tarvittaessa käyttämään elinjaksopäivitykseen liittyviin lisätilauksiin ja muutostöihin 11,93 miljoonaa euroa. (PLM kaupallinen neuvos Olli Ruutu 0295 140 410)
Tiedote

Sopimus kauko- ja lähijunaliikenteen ostamista koskevan sopimuksen ajalle 1.1.2016-31.12.2019 muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä niin sanottua ostoliikennettä henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteeseen sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen ulkopuolista lähijunaliikennettä. Voimassaoleva liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välinen ostosopimus on tehty ajalle 2016-2019. Liikenneverkon kehittämistä arvioiva parlamentaarinen työryhmä on ehdottanut parannusta raideliikenteen tuetun liikenteen palvelutasoon tavoitteena vaikuttaa ihmisten liikkumistottumuksiin energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Tätä varten ryhmä esitti kahden miljoonan euron vuosittaista talousarviomäärärahalisäystä raideliikenteeseen vuosille 2018-2021. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet parannuksista ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon vuosille 2018-2019. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 asti samoin kuin aiemmin tehty ostosopimus. Muilta kuin liikennetarjontaa koskevalta osin aiemmin tehty ostosopimus ja sen ehdot jäävät voimaan. Nelivuotisen lisämäärärahan käytöstä vuosina 2020-2021 sovitaan myöhemmin erikseen. Jäljellä olevan sopimuskauden yhteenlaskettu korvaus on 64 340 000,00 euroa (alv 10 %) ja vuosittainen korvaus 32 170 000,00 euroa (alv 10 %). Aiemmin tehdyn ostoliikennesopimuksen mukainen vuosittainen korvaus oli 30 170 000,00 euroa (alv 10 %). (LVM hallitussihteeri Iida Huhtanen 0295 342 613)
Tiedote 18.12.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista. Uusi asetus on pääosin samansisältöinen kuin nykyinen voimassa oleva asetus muutoin paitsi, että asetukseen tehdään tarvittavia teknisiä päivityksiä ja lainsäädännön edellyttämiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (LVM ylitarkastaja Pirjo Karttunen 0295 342 605)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2018 talousarvion vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa talousarvion. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2018 ovat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 360 460 euroa. Hallintokulut kasvavat edelliseen talousarvioon nähden 101 292 euroa. Hallintokulujen kasvu johtuu erityisesti toimitilavuokrista, uusien ohjelmakausien suunnittelusta ja ydinturvallisuustutkimusohjelman kansainvälisestä arvioinnista. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2016 päättyessä oli yli 2,4 miljardia euroa. (TEM teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo 0295 047 035)

Vuoden 2015 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 3 000 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Öljyjätemaksun tuotosta on vuoden 2016 loppuun mennessä käytetty tutkimus- ja kunnostamiskustannuksiin sekä hankkeiden hallintoon yhteensä 40,76 miljoonaa euroa. Rahastoon on vastaavana aikana siirretty yhteensä 36,75 miljoonaa euroa. Öljysuojamaksun tuotto on ensisijaisesti käytettävä öljysuojarahastosta annetun lain mukaisiin öljyvahinkojen ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin. (YM ylijohtaja Tuula Varis 0295 250 310)

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2018 ja 2019. Asetuksella säädetään, mitkä Metsähallituksen suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun. (YM hallitussihteeri Johanna Korpi 0295 250 278)