Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.2.2015 13.32
Tiedote 52/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 309 300 000 euron jakamista avustuksina. Vuoden 2014 tuotosta jätetään jakamatta noin 35 100 000 euroa. Avustustoiminnan päämääränä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa ja hankkeita tukemalla.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.2.2015 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Lappeenrannan poliisiaseman vuokrasopimusta. Lappeenrannan tulevalle poliisiasemalle vuokrataan arviolta 5 700 htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään 15 vuoden sopimus. Poliisiaseman uusien toimitilojen vuokrakustannukset vuoden 2014 tasossa ovat: vuokra 20 739 334 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 1 566 754 euroa eli yhteensä enimmillään 22 306 088 euroa. Vuosittaiset toimitilamenot ovat 1 487 073 euroa vuodesta 2018 alkaen ja lisääntyvät näin 1 026 823 eurolla/vuosi. Uusien tilojen varustamisen kustannus on kertaluontoinen ja sen arvioidaan 2014 tasossa olevan yhteensä noin 480 000 euroa. (SM erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 26.01.29 (Sisäasianministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 3 600 000 eurolla. (SM laskentapäällikkö Kati Korpi 0295 488 513)

Valtiovarainministeriön oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus valtioneuvoston linnan, Snellmaninkatu 1 A, yhteensä 5 545 htm2 tiloista Helsingissä. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Sopimuksen kesto on 10 vuotta siten, että toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.12.2026. Vuosivuokra on noin 1,82 miljoonaa euroa (alv 0 %). Valtiovarainministeriön käyttöön toimitilat otetaan 1.1.2018. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samalla vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 11.2.2015. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Verohallinnon oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingin toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Sopimus sisältää 11 925 m² suuruisen toimitilan vuokraamisen 10 vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi Vallilasta osoitteesta Vääksyntie 4/Päijänteentie 12. Verohallinto voi kuitenkin luopua osasta tiloja viiden vuoden vuokra-ajan jälkeen tilatarpeen vähetessä. Uudet tilat otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2016 ja 2017 aikana. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on yhteensä noin 2,82 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo vuosille 2016-2026 on arvonlisäveroineen yhteensä 30 949 310 euroa. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite vuodelle 2015. Maa- ja metsätalousministeriö päättää Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2015 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 121 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle vuoden 2016 aikana 120 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)

Valtionavustuksen myöntäminen julkista terveydenhuoltoa harjoittavan lastensairaalan rakentamiskustannuksiin vuonna 2015. Stiftelsen Nya Barnsjukhuset Stöd -nimiselle säätiölle myönnetään yhteensä 15 000 000 euroa valtionavustuslain mukaisena erityisavustuksena käytettäväksi julkista terveydenhuoltoa harjoittavan lastensairaalan rakentamiskustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut avustuspäätöksen, jonka ehtojen mukaan rakennettavan sairaalan toiminnan on oltava luonteeltaan ei-taloudellista kaikin osin, ja sen on vastattava lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon valtakunnalliseen hoitotarpeeseen. Vuoden 2015 valtionavustus maksetaan avustuksen saajalle kahdessa erässä. Ensimmäinen erä enintään 10 miljoonaa euroa maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan, kun avustuksen saaja on toimittanut ministeriölle selvityksen rakentamisurakan kilpailutuksesta. Toinen erä enintään 5 miljoonaa euroa maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan, kun saaja on toimittanut ministeriölle selvityksen rakentamisurakan kuluista. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Tiedote

Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 309 300 000 euron jakaminen avustuksina. Vuoden 2014 tuotosta jätetään jakamatta noin 35 100 000 euroa. Raha-automaattiyhdistyksen antamaa jakoehdotusta muutetaan tietyin osin. Avustustoiminnan päämääränä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa ja hankkeita tukemalla. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)
Tiedote

Palaa sivun alkuun