Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
5.11.2014 12.17
Tiedote 483/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.11.2014 seuraavia asioita:

Yhteensä 12,5 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen terveyden- ja ravitsemustilan parantamisen yhteisohjelmalle (JHNP) Somaliassa vuosille 2014-2016. Ohjelman tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltohenkilöstöä, vahvistaa terveyshallintoa, lisätä lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuutta ja kehittää terveystiedon saatavuutta. Yhteisohjelman kokonaisbudjetti on 236 miljoonaa dollaria. Ohjelman muut rahoittajat suuruusjärjestyksessä ovat Iso-Britannia, Ruotsi, Sveitsi, Yhdysvallat ja Australia. Rahoitusosuudellaan Suomesta tulee ohjelman kolmanneksi suurin rahoittaja. Suurimmilla rahoittajilla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman kautta Somalian terveyspolitiikan linjauksiin. Yhteisrahoitusohjelmaa toteuttavat UNICEF, WHO ja UNFPA yhdessä Somalian keskushallinnon, Puntmaan ja Somalimaan terveysviranomaisten kanssa. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 0295 351 583)

Yhteensä 32 772 270 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen jatkositoumuksen tekemiseksi monenkeskiseen velkahelpotusaloitteeseen Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). Monenkeskinen velkahelpotusaloite perustuu G8-ryhmän heinäkuussa 2005 tekemään aloitteeseen, jonka mukaan Maailmanpankin kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA), Kansainvälisen valuuttarahaston ja Afrikan kehitysrahaston (AfDF) velat raskaasti velkaantuneille köyhille HIPC-aloitteeseen kuuluville maille (Heavily Indebted Poor Countries) annetaan täysimääräisesti anteeksi niiden saavuttaessa HIPC -ohjelman mukaisen päätepisteen. Suomi on vuonna 2006, 2008 ja 2011 tehdyillä päätöksillä antanut vuoteen 2023 ulottuvan sitoumuksen Maailmanpankille ja Afrikan kehityspankille aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi. Nyt tehtävät rahoitussitoumukset kattavat vuodet 2014-2026. Aiemmin tehtyjen päätösten lisäksi tarvitaan yhteensä 32 772 270 euroa, jotta varmistetaan Suomen täysimääräinen osallistuminen MDRI:n kompensaatioon IDA17- ja AfDF13-lisärahoituskausille. Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin tuoreimpien laskelmien mukaan MDRI-velkahelpotusaloitteen kokonaiskustannukset Suomelle nousevat noin 302,4 miljoonaan euroon. (UM lähetystöneuvos Leena Ritola 0295 351 524)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 30.50.43 (Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 131 000 eurolla. Momentilla on 420 000 euron arviomääräraha. Vuonna 2014 valtion maksettavaksi määrättyjen korvausten määrä korkoineen on yhteensä 551 000 euroa. Ylitystarve aiheutuu vesilain nojalla valtion maksettavaksi määrättyjen korvausten ja päätösmaksujen ennakoitua suuremmasta määrästä. (MMM vesihallintoneuvos Jaakko Sierla 0295 162 340)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteensä 85 000 euron valtionavustuksen myöntämisestä Suomen metsäkeskukselle. Avustus tulee kokonaisuudessaan käyttää Suomen metsäkeskukselle 11.10.2013 allekirjoitetusta työmarkkinaratkaisusta aiheutuneisiin ja aiheutuviin valtionaputoiminnan henkilöstömenoihin metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen liiketoiminnan tulos- ja tuloutustavoitteesta vuodelle 2014. Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2014 tulostavoite muutetaan 118 miljoonaksi euroksi, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle 120 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Tulosta suurempi tuloutus on tarkoitus kattaa voitonjakokelpoista vapaata pääomaa vähentämällä. Päätöksellä saatetaan 29.1.2014 tehty päätös Metsähallituksen vuoden 2014 liiketoiminnan 115 miljoonan euron tulostavoitteesta ja 120 miljoonan euron tuloutustavoitteesta Julkisen talouden suunnitelman vuosille 2015-2018 mukaiseksi. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)

hallitus
Sivun alkuun