Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.9.2014 12.15
Tiedote 400/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 220
- Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Camilla Busck-Nielsen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 278
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 603
- Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Jouko Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 556
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 603
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Tiina Sinkkanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 626
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Harri Sivula, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 623
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta.

Puolustusministeriö

Iikka Marttila, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140413
- Puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynti

Valtiovarainministeriö

Tomi Hytönen, budjettineuvos p. 0295 530 279
- Eduskunnan kirjelmä 17/2014 vp Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Jere Lumme, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 041
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Armi Taipale, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 399
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Tarja Järvinen, erityisasiantuntija p. 0295 530 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pia Nyblom, hallitusneuvos p. 0295 330 235
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvokselle

Jorma Waldén, hallitusneuvos p. 0295 330 338
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Erja Heikkinen, opetusneuvos p. 0295 330 101
- Strategisen tutkimuksen neuvoston asettaminen toimikaudelle 26.9.2014-31.12.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2014

Jarno Virta, hallitussihteeri p. 0295 162 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Silja Ruokola, hallitusneuvos p. 0295 342 367
- Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston hyväksyntä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräysten muuttamista varten

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston hyväksyntä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen C (RID) määräysten muuttamista varten

Työ- ja elinkeinoministeriö

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 048 932
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi)

Jaana Avolahti, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 836
- Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan sijaisen tehtävään ottaminen

Pia Nordberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 274
- Valtioneuvoston periaatepäätös uuden määräajan asettamisesta ydinenergialain 18 §:n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle

Tuula Pyykönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 554
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerille

Seija Jalkanen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 952
- Merimiesasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.10.2014-30.9.2017

hallitus
Palaa sivun alkuun