Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.11.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.11.2023 15.17
Tiedote 545/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. 0295 351 159
- Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, p. 0295 351 158
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Hannele Taavila, p. 0295 488 568
- Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Pasi Leppänen, p. 0295530564
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan nimittäminen

Erityisasiantuntija Upi Talsi, p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, p. 0295 330 013
- Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 0295 162 300
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 0295 162 432
- Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Osastopäällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295 342 157
- Hallituksen esitys laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Yksikön johtaja Mikko Nygård, p. 0295 342 547
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. 0295 047 226
- Valtioneuvoston päätös työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamisesta kuudella kuntien muodostamalla työllisyysalueella

Johtava asiantuntija Petra Metsälä, p. 0295 047 422
- Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Lassi Kauttonen, p. 0295 163 577
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Hallitussihteeri Katariina Pursimo, p. 0295 163 372
- Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Noora Herranen, p. 0295 250 222
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Roosa Kellokoski, p. 0295 250 260
- Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelusta

Hallitussihteeri Mikko Koskela, p. 0295 250 051
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta