Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.6.2024 15.17
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ikonen)

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 20/2024 vp; EV 35/2024 vp)

Kaupallinen neuvos Kent Wilska, p. 0295 351 522
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen kriittisten mineraalien kansainvälisten toimitusketjujen vahvistamista koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, p. 0295 150 438
- Hallituksen esitys eduskunnalle etäyhteyksien käytön edistämistä oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, p. 0295 150 072
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää, p. 0295 150 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 3 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. 0295 150 404
- Johtajan viran täyttäminen ajalle 1.1.2025 - 31.12.2029

Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, p. 0295 150 416
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöstrategiasta

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, p. 0295 488 650
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Nigerian liittotasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Nigerian takaisinottosopimus)

Erityisasiantuntija Janne Juujärvi, p. 0295 530 054
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Poliisitarkastaja Seppo Sivula, p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-23 - XXXVI-27 hyväksyminen

Erityisasiantuntija Pekka Vasara, p. 0295 488 547
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisestä sopimuksesta koskien henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Brasilian liittotasavallan toimivaltaisten viranomaisten välillä

Puolustusministeriö

Hallitussihteeri Elina Kokkonen, p. 0295 140 111
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Tommi Nordberg, p. 0295 140 024
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusteollisuusohjelmasta ja puolustustarvikkeiden oikea-aikaisen saatavuuden ja toimituksen varmistamista koskevan toimenpidekehyksen perustamisesta (EDIP)

Ylitarkastaja Janne Torvinen, p. 0295 140 433
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustus- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Anniina Melasniemi, p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Japaniin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Kanadaan
- Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen Etelä-Koreasta Suomen kautta Viroon

Valtiovarainministeriö

Finanssineuvos Antto Korhonen, p. 0295 530 547
- Valtioneuvoston päätös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2025

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, p. 0295 530 027
- Valtioneuvoston päätös Pertunmaan kunnan ja Mäntyharjun kunnan yhdistymisestä

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, p. 0295 530 444
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. 0295 330 247
- Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027
- Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027
- Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 0295 162 379
- Valtioneuvoston asetus huoneistotietojärjestelmästä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies, p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025

Metsäneuvos Ville Schildt, p. 0295 162 190
- Valtioneuvoston asetus Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 0295 162 436
- Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Saana Tarhanen, p. 0295 162 036
- Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. 0295 048 261
- Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Johtava asiantuntija Seija Jalkanen, p. 0295 048 952
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi harjoittelijoiden työehtojen parantamisesta ja täytäntöönpanemisesta sekä harjoitteluksi naamioitujen varsinaisten työsuhteiden torjumisesta (harjoitteludirektiivi)

Erityisasiantuntija Ariann Grandell, p. 0295 047 236
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtaja Elina Palola, p. 0295 163 595
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295 163 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n sekä lastensuojelulain 27 ja 41 §:n muuttamisesta (HE 16/2024 vp; EV 31/2024 vp)

Erityisasiantuntija Aino Tuovinen, p. 0295 163 420
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Sosiaali- ja terveysministeriön kahden erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi