Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
13.2.2014 12.04
Tiedote 58/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 13.2.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 3/2014 vp) eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Palestiinan edustuston asemaa koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 4.9.2013. Helsingissä toimiva palestiinalaisedustusto ja sen henkilökunta eivät tähän saakka ole nauttineet diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisia erioikeuksia ja vapauksia Suomessa lukuun ottamatta suoraan tuloverolaista johtuvaa tuloverovapautta. Sopimuksella Suomi myöntää edustustolle saman kohtelun kuin täysivaltaiselle suurlähetystölle ja edustuston nimi muuttuu Palestiinan edustustoksi. Sopimuksen myötä Palestiinan edustustolle ja sen lähetetylle henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään erioikeudet ja vapaudet, jotka vastaavat täysivaltaiselle suurlähetystölle myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia, joista keskeisimpiä nykytilaan verrattuna ovat vapautus välillisistä veroista, tulleista ja autoverosta, edustuston ja sen henkilöstön loukkaamattomuus ja lainkäyttövapautus. Edustuston aseman korottamisen taustalla on Pohjoismaiden yhteinen näkemys siitä, että kaikissa Pohjoismaissa palestiinalaisedustustoilla tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen asema. Sopimuksen tekeminen ei merkitse Palestiinan valtion tunnustamista. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Hallituksen esitys (HE 4/2014 vp) eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta. Esitetään, että käräjäoikeus olisi päätösvaltainen lautamieskokoonpanossa, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Erikseen säädetyin edellytyksin kokoonpanoon voisi kuulua kolmas lautamies. Jos lautamiehelle tulisi este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus olisi päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi. Kokoonpanojen keventämisen on arvioitu vähentävän lautamieskustannuksia noin 700 000 eurolla vuosittain. Lisäksi esitetään lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa korotettavaksi siten, että 65 vuotta täyttänyttä ei voitaisi valita lautamieheksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2014. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallituksen esitys (HE 5/2014 vp) eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaan yksinomaan-sana, joka lain edellisessä uudistuksessa oli jäänyt epähuomiossa pois. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21.3.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.2.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvin määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan 30.4.2014. Laki (108/2014) ja asetus tulevat voimaan 30.4.2014. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta. Asetuksella annetaan tarkempia ja täsmällisempiä esitutkintaviranomaisen toimintaa ohjaavia säännöksiä, joilla täydennetään vuoden 2014 alussa voimaan tulleita uutta esitutkintalakia, uutta pakkokeinolakia ja uutta poliisilakia. Lähtökohtana on, että asetus koskee kaikkia esitutkintaviranomaisia siltä osin kuin pykälät on kirjoitettu esitutkintaviranomaisneutraalisti. Osa asetuksessa olevista pykälistä koskee kuitenkin ainoastaan poliisia. Asetuksen säännökset pohjautuvat pitkälti voimassa olevien esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetukseen (575/1988), ryhmätunnistuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (8/2004) ja poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (174/2008) säännöksiin. Asetus tulee voimaan 17.2.2014. (SM hallitusneuvos Katriina Laitinen 0295 488 559)

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta. Asetuksella pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksesta annetun neuvoston direktiivin (2011/85/EU) vielä täytäntöön panematta olevat artiklat. Asetuksen mukaan valtioneuvosto laatii koko julkisen talouden kattavan suunnitelman vaalikaudeksi. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain seuraavaksi neljäksi vuodeksi huhtikuun loppuun mennessä. Suunnitelmassa asetetaan rahoitusasematavoite julkiselle taloudelle ja sen osa-alueille (valtiontalous, kuntatalous, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot) siten, että rahoitusasematavoitteet yhdessä johtavat vähintään valtioneuvoston finanssipoliittisen sopimuksen voimaansaattamislain (869/2012) nojalla julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asettaman tavoitteen saavuttamiseen. Suunnitelmassa esitetään tarvittavat yksilöidyt toimenpiteet rahoitusasematavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioidaan niiden taloudellinen vaikutus. Mahdollinen olennainen poikkeaminen keväällä laaditusta suunnitelmasta perustellaan valtion talousarvioesityksessä. Rahoitusasematavoitteiden lisäksi julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle. Asetus tulee voimaan 14.2.2014. (VM budjettineuvos Juha Majanen 0295 530 247)

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (118/2010) 20-22 §:ään tehdään teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat vuoden alusta voimaan tulleesta uudesta eläintautilainsäädännöstä. Kumottuihin eläintautisäädöksiin kohdistuvat asetuksen viittaussäännökset päivitetään. Lisäksi TSE-tautien vastustamiseen liittyviä säännöksiä täydennetään nautojen markkinoille saattamisen ja tuonnin valvonnan osalta. Asetus tulee voimaan 1.3.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan tukioikeuksien alueellisen tasatuen arvo tukialueittain vuonna 2014. Tukioikeuksien alueellinen tasatuki on vuonna 2014 A-tukialueella 232,51 euroa hehtaarilta, B-C1-tukialueella 194,29 euroa hehtaarilta ja C2-C4-tukialueella 170,33 euroa hehtaarilta. Lisäksi asetuksella säädetään tukioikeuksien tilakohtaisten lisäosien ja erityistukioikeuksien alentamisesta vuonna 2014. Asetus tulee voimaan 18.2.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä. Asetuksella säädetään kansallisen varannon käyttämisestä, viljelijöille myönnettävien tukioikeuksien määrän ja yksikköarvon korottamisesta sekä tukioikeuksien varannosta myöntämisperusteiden etusijajärjestyksestä. Asetuksessa säädetään myös menettelystä, kun tukioikeuksia ja erityistukioikeuksia luovutetaan tai palautetaan kansalliseen varantoon. Asetus tulee voimaan 18.2.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulosta. Laki (967/2013) ja asetus tulevat voimaan 1.3.2014. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 0295 064 111)

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella toimeenpannaan työkoneiden päästödirektiivin muutosdirektiivi. Muutosdirektiivillä sopeutetaan tekniseen kehitykseen valtaosa työkoneiden päästödirektiivin liitteistä. Suurin osa liitteiden muutoksista liittyy liikkuviin työkoneisiin asennettavien puristussytytysmoottoreiden tyyppihyväksyntään kuuluviin mittaus- ja tutkimusmenettelyihin. Muutosdirektiivin toimeenpano toteutetaan täydentämällä voimassa olevaan asetukseen sisältyvää työkoneiden päästödirektiivin määritelmää siten, että määritelmä kattaa myös työkoneiden päästödirektiivin muutosdirektiivin. Määritelmän täydennys tarkoittaa, että työkoneiden päästödirektiivin muutosdirektiivin vaatimukset tulee ottaa huomioon asetusta sovellettaessa. Samalla korjataan voimassa olevaan asetukseen sisältyvä päivämäärävirhe, joka johtuu jo aikaisemmin annetussa työkoneiden päästödirektiivin muutosdirektiivin suomenkielisessä versiossa olevasta virheestä. Tähän liittyen asetukseen lisätään nimenomainen säännös ajankohdasta, josta alkaen R- moottori-luokkaan kuuluvien liikkuviin työkoneisiin asennettavien puristussytytysmoottoreiden markkinoille saattamisen edellytyksenä on, että niiden tyyppihyväksyntä on myönnetty direktiivissä säädettyjen 4. vaiheen raja-arvojen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 19.2.2014. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 040 197 5165)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.2.2014 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle valtionavustukset poliittiseen toimintaan ajalle 1.1.-31.12.2014 seuraavasti: Kansallinen Kokoomus r.p. (44 edustajaa) 3 960 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (42 edustajaa) 3 780 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p. (39 edustajaa) 3 510 000 euroa, Suomen Keskusta r.p. (35 edustajaa) 3 150 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (14 edustajaa) 1 260 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (10 edustajaa) 900 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 810 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (6 edustajaa) 540 000 euroa ja Ahvenanmaa 90 000 euroa eli yhteensä 18 000 000 euroa. (VNK hallitussihteeri Miikka Rainiala 0295 160 252)

Päätös myöntää valtionavustukset puolueille tiedotustoimintaan ja viestintään sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2014 seuraavasti: Kansallinen Kokoomus r.p. (44 edustajaa) 3 520 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (42 edustajaa) 3 360 000 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (39 edustajaa) 3 120 000 euroa, Suomen Keskusta r.p. (35 edustajaa) 2 800 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (14 edustajaa) 1 120 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (10 edustajaa) 800 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 720 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (6 edustajaa) 480 000 euroa ja Ahvenanmaa 80 000 euroa eli yhteensä 16 000 000 euroa. (VNK hallitussihteeri Miikka Rainiala 0295 160 252)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 58. istuntoon 10.-21.3.2014 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, varapuheenjohtaja pysyvä edustaja Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat pysyvän edustajan sijainen Janne Taalas Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, avustaja Marjo Pekkanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, yksikönpäällikkö Erik Lundberg ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Gisela Blumenthal ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Iina Peltonen ulkoasiainministeriöstä, puheenjohtaja Jukka Relander tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääsihteeri Hannele Varsa tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisavustaja Minna Kelhä opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kansanedustaja Tarja Filatov eduskunnasta, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, etuusjohtaja Anne Neimala Kansaneläkelaitoksesta ja puheenjohtaja Carola Sundqvist Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete Nytkis ry:stä. (UM lähetystöneuvos Erik Sundberg 0295 351 218)

Päätös hyväksyä virka- ja työehtosopimuksen ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta. Valtiovarainministeriö sekä valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 22.1.2014 sopineet muutoksista virka- ja työehtosopimukseen, joka koskee valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua. Muutokset vastaavat yksityisen alan ryhmähenkivakuutussopimuksen ehtoihin tehtyjä muutoksia. Muutokset koskevat vain sopimuksen korvaussummia. Sopimuksen asiasisältöön ei tullut muutoksia. (VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto 0295 530 297)

Päätös myöntää lakiasiainpäällikkö Mika Enäjärvelle ero tekijänoikeusneuvoston jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen tekijänoikeusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi lakimies Jussi Mäkinen sekä myöntää työehtoasiamies, varatuomari Marianne Leskiselle ero tekijänoikeusneuvoston varajäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen työehtoasiamies, oikeustieteen maisteri Jussi Salokangas toiminnanjohtaja Anne Salomaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi tekijänoikeusneuvoston 14.10.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM johtaja Jukka Liedes 0295 330 192)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.2.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2014 vp) Eurojustin ja Moldovan välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Moldovan viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä yhteistyötavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (liikesalaisuuksien suoja). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on määritellä liikesalaisuus EU:n tasolla ja varmistaa, että sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja yhtenäisiä oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön ja ilmaisemisen varalta. (TEM hallitusneuvos Johanna Lähde 0295 064 694)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (eräiden työoikeusdirektiivien soveltaminen merenkulkijoihin). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on saattaa merenkulkijat EU:n työlainsäädännön soveltamisalan piiriin poistamalla merenkulkijoita koskevia poikkeuksia. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.2.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista lähetystöneuvos, kauppatieteiden kandidaatti Pirkko-Liisa Kyöstilälle. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Lähetystöneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä 1.3.2014 lukien ja lähetystöneuvos Timo Ranta 1.9.2014 lukien ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen maisteri Tuuli Olga Kainulainen hallitussihteerin virkaan 1.3.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Hannu Taimisto 0295 150 430)

Oikeustieteen maisteri Aki Kallio valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2014 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri Niina Hannonen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2014 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Yhteiskuntatieteiden tohtori, kasvatustieteen tohtori Liisa Heinämäki sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 24.2.2014 lukien. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Filosofian maisteri Paula Perälä ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2014 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander 0400 143 898)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen ja päättäisi sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta ja vahvistaisi lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä vahvistaisi lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (HE 163/2013 vp). Puitesopimuksella kumotaan ja korvataan vuonna 1996 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehty, vuonna 2001 voimaan tullut kauppaa ja yhteistyötä koskeva puitesopimus. Puitesopimuksen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi Euroopan unionin aloitettua neuvottelut Korean tasavallan kanssa vapaakauppasopimuksesta. Sopimuksen 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuksen hyväksymisestä ilmoitettaessa, Suomi antaa myös ilmoituksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin 0295 350 581)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti määräisi eduskunnan kirjeen merkittäväksi pöytäkirjaan ja antaisi valtioneuvostolle tehtäväksi ryhtyä kirjeestä aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on kirjeessään virheellisyyden asianmukaista oikaisemista varten ilmoittanut ympäristöministeriölle, että eduskunnan 16.12.2013 päivätyssä vastauksessa (EV 212/2013 vp) hallituksen esitykseen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp)on sen suomenkielisessä versiossa havaittu seuraava virhe. Eduskunnan vastauksessa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain 120 d §:stä puuttuu 4 momentti. Mainitussa laissa hallituksen esityksen mukaisesti 120 d §:ssä tulee olla viisi momenttia. Mainittu puuttuva 4 momentti kuuluu seuraavasti: ”Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä.” (YM hallitussihteeri Erja Werdi 040 173 2831)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Lasse Arvelan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi sekä siihen liittyvä yhteisymmärrysmuistio. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle. (OKM ylijohtaja Tapio Kosunen 0295 330 440)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Luxemburgin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Lehdon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014, Tukholman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harry Heleniuksen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2014 ja Hongkongin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Annikki Arposen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Timo Ranta Luxemburgissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän edustuston päällikkö, ulkoasiainneuvos Jarmo Viinanen Tukholmassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2014 lukien, Jakartan suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Kai Sauer New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 15.8.2014 lukien sekä ulkoasiainneuvos Jari Sinkari Hongkongissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Kairon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tuula Yrjölän sivuakkreditointi Sudaniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ympäristöasiantuntijaneuvos, tekniikan tohtori, professori Olli Pekka Dahl ja ympäristöasiantuntijaneuvos, tekniikan tohtori, professori Olli Antero Varis korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi osallistumaan vesilain, ympäristönsuojelulain ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten asioiden käsittelyyn ajaksi 1.3.2014-28.2.2018. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Hallinto-oikeustuomari Tuula Irmeli Viiliäinen Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja edelleen 1.4.2014 lukien Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan. Hallinto-oikeustuomari Vesa Juhani Heikkilä Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Airi Maaria Helenius Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Taina Tuulikki Pyysaari Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. Määräaikainen markkinaoikeustuomari, vanhempi oikeussihteeri Reima Tapio Jussila markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. Määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Lars Valdemar Andreas Nyberg vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja määräaikainen kansliapäällikkö, vakuutusoikeussihteeri Minna Sinikka Markkanen vakuutusoikeuden toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Hannele Maria Piisi Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, käräjätuomari Pasi Matias Kumpula Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja käräjätuomari Minna-Liisa Hällström Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, käräjätuomari Hannu Tapani Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Mika Tapani Moisio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, julkinen oikeusavustaja Lilian Christine Grönlund Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anu Katariina Juho Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Aino Helena Valkama Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ismo Eino Juhani Räty Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Maria Irene Ahlströmin Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Antti Johannes Vuori-Karvia Helsingin käräjäoikeuden viidenneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien ja määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, viskaali Kirsi Katriina Kohonen Helsingin käräjäoikeuden kuudenneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle 1.6.2014 lukien 31.5.2016 saakka. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Everstiluutnantti Asko Paavali Valtalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander, Finnish-Irish Battalion, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 26.2.2014 lukien ja everstiluutnantti Kari Juhani Nisulan määrääminen tähän tehtävään 26.2.2014 lukien, everstiluutnantti Tommi Marko Haapalalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 16.3.2014 lukien ja everstiluutnantti Juha Antero Kurenmaan määrääminen tähän tehtävään 16.3.2014 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun