Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 13.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.3.2014 11.43
Tiedote 97/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 13.3.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 9/2014 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksellä pannaan täytäntöön uudelleen laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle. Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain kansainvälistä suojelua koskevien säännösten täsmentämistä ja vallitsevan soveltamiskäytännön nostamista lain tasolle direktiivin edellyttämällä tavalla. (SM neuvotteleva virkamies Sanna Sutter 0295 488 633)

Hallituksen esitys (HE 10/2014 vp)eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan siirtomäärärahan enimmäiskäyttöaika voisi valtion monivuotisissa rakennus- ja muissa investointihankkeissa olla nykyisen kolmen vuoden sijasta viisi vuotta. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi talousarviolain valtion rakennushankkeita koskeva, monivuotiseen valtuuteen liittyvä säännös. (VM budjettineuvos Outi Luoma-Aho 0295 530 086)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.3.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 29.3.2014. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:n 3 momenttia muutetaan siten, että siinä säädetään ministeriön hallintoyksikön ja ministeriön talousyksikön sijaan hallinto- ja kehittämisyksiköstä. Mainitut ministeriön erilliset yksiköt on tarkoitus yhdistää uudeksi erilliseksi yksiköksi 1.4.2014 lukien. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)

Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vienti- ja kauttakuljetuslupa-asiaa koskevan valtioneuvoston päätöksen maksullisuudesta. Asetuksella säädetään valtioneuvoston yleisistunnossa tekemän puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain (282/2012) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun puolustustarvikkeiden vienti- ja kauttakuljetuslupa-asiaa koskevan päätöksen maksullisuudesta ja maksun suuruudesta. Asetuksella korotetaan lupapäätöksistä perittävä maksu vastaamaan kustannuskehitystä. Asetus tulee voimaan 20.3.2014. (PLM esittelijä Kosti Honkanen 0295 140 607)

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta. Keskeisten rahoitusmarkkinatoimijoiden omistajakontrollisääntelyä koskeva, omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annettu valtioneuvoston asetus (231/2009) kumotaan. Tämä on tarpeen, koska asetuksen nimike on muutettava asetuksen soveltamisalan laajentumisen vuoksi ja siihen on samasta syystä tarpeen tehdä useita vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain edellyttämiä teknisiä muutoksia. Uusi asetus koskee nykyisen asetuksen soveltamisalan lisäksi omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista myös erityisessä säilytysyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa. Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset tiedoista ja selvityksistä, jotka ilmoitusvelvollisen on liitettävä Finanssivalvonnalle tehtäviin, osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskeviin ilmoituksiin, sekä osakkeiden hankintaa koskevasta rajoituksesta. Asetus tulee voimaan 29.3.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)

Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Muutokset ovat teknisiä ja liittyvät 1.1.2014 voimaan tulleeseen Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistukseen ja 1.1.2012 voimaan tulleeseen lakiin Suomen metsäkeskuksesta (418/2011). Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 22 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan teknisesti Maanmittauslaitoksen 1.1.2014 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen ja 1.1.2014 voimaan tulleen yksityisistä teistä annettua lakia koskevan lakimuutoksen (907/2014) johdosta siten, että toimijana on maanmittaustoimiston asemesta Maanmittauslaitos. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentin ja Liikennevirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentin kumoamisesta. Asetuksella lakkautetaan Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston perustamisen yhteydessä perustetut neuvottelukunnat kumoamalla näitä koskevat otsikon mukaiset säännökset. Neuvottelukunnat ovat toimineet yhden täyden toimikauden 2010-2013. Virastojen toiminta on vakiintunut ja sidosryhmätyö on systemaattisesti kytketty osaksi virastojen toimintaa, eikä erillisiä neuvottelukuntia nähdä enää tarpeellisena säilyttää. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta 0295 342 564)

Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista. Asetuksen tarkoituksena on eri luonnonsuojeluohjelmissa ja Natura 2000 -verkostossa osoitettujen alueiden suojelun toimeenpano luonnonsuojelulain mukaisina muina luonnonsuojelualueina. Asetukseen on sisällytetty myös eräitä muita suojelutarkoituksiin hankittuja tai osoitettuja alueita kuten METSO-ohjelman mukaisesti hankittuja alueita, kaavojen suojelualuevarauksia ja puolustusvoimilta Metsähallitukselle siirtyneitä alueita. Alueet ovat eräitä Mietoistenlahdella sijaitsevia Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (MTT) hallinnassa olevia alueita lukuun ottamatta Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseessa ja luontopalveluiden hallinnassa. Kyseisten MTT:n alueiden hallinta siirretään tässä yhteydessä Metsähallitukselle. Perustettavien 31 luonnonsuojelualueen pinta-ala on yhteensä 11 626 hehtaaria. Asetuksella lakkautetaan eräitä aiemmin asetuksella perustettuja alueita, jotka sisällytetään nyt perustettaviin laajempiin alueisiin. Asetus tulee voimaan 15.4.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 050 374 0247)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.3.2014 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ympäristöministeri Ville Niinistön tilalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi kehitysministeri Pekka Haavisto. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, sisäministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja ministeri Haavisto. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu Suomen rajanhoitovaltuuskunnan. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos; varapuheenjohtaja: yli-insinööri Pekka Tätilä Maanmittauslaitos; jäsenet: raja- ja meriosaston päällikkö, kenraalimajuri Mikko Kirjavainen Rajavartiolaitos sekä diplomi-insinööri Antti Castrén Liikennevirasto. Antti Castrénin varahenkilönä toimisi yksikön päällikkö Rainer Mustaniemi Liikennevirastosta. Liikenneviraston edustajan on tarkoitus osallistua rajanhoitovaltuuskunnan työhön siltä osin, kuin käsitellään vuoden 1972 mannermaajalustasopimuksen (SopS 7/1973) teknistä tarkistamista, jos kyseinen asia ajankohtaistuu valtuuskunnan työssä. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Päätös antaa eduskunnalle demokratiapoliittinen selonteko: Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista demokratian edistämistä. Selonteossa kuvataan Suomen demokratian haasteita ja mahdollisuuksia sekä nostetaan esiin demokratian kehittämisen ydinkohtia, jotka vaativat huomiota nyt ja pitkällä aikavälillä. Selonteossa annetaan valtioneuvoston linjaukset demokratiapolitiikan tavoitteiksi 2010-luvulle. (OM johtaja Kirsi Pimiä 0295 150 442)

Päätös asettaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallitus toimikaudeksi 14.3.2014-13.3.2016. Kokoonpano: puheenjohtaja: ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet; jäsenet: tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Jyväskylän kaupunki, professori Helena Forsman Tampereen yliopisto, johtaja Hilkka Alatalo-Korpi Valmet Oyj ja henkilöstön edustaja, jonka Valtorin henkilökunta nimeää keskuudestaan. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Päätös Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Maaningan kunnanvaltuuston 12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Uusi Kuopion kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Kuopion kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)

Päätös hyväksyä Suomen esitys komission pohjoisen tuen päätökseen K(2009)3067 tehtävistä muutoksista. Pohjoisen tuen maksuvaltuutta ehdotetaan vuodesta 2015 alkaen korotettavaksi 24 miljoonalla eurolla nykyisestä 358 miljoonasta eurosta 382 miljoonaan euroon. Lisäksi eräiden eläinlajien eläinyksikkökertoimiin ja niitä vastaaviin tukirajoitteisiin sekä maidontuotannon seurantaan esitetään teknisiä muutoksia. Pohjoisen tuen päätöksestä esitetään poistettavaksi porotalouden petovahinkojen korvaaminen EU-säädösperustan muuttamisen takia. Vuodesta 2015 alkaen pohjoisen tuen nuorten viljelijöiden tukea esitetään maksettavaksi samoille viljelijöille kuin tulevaa EU:n suorien tukien nuorten viljelijöiden tukea. Samalla tarkoituksena on yhtenäistää tuensaajien ikämääritelmiä eri tukijärjestelmien välillä. Pohjoista tukea koskevan tukiohjelman muutoksesta on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain mukaisesti. Osapuolten välillä ei saavutettu valtioneuvoston asettamassa määräajassa 28.2.2014 mennessä yhteistä näkemystä Euroopan komissiolle jätettävän muutosesityksen sisällöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.3.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Jutta Grasille virkavapautta sisäministeriön maahanmuutto-osaston lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.8.2014-31.7.2017. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)

Valtioneuvosto asetti valtiovarainministeriön ICT-johtajan virkaan nimitetyn Timo Vallin valtioneuvoston käytettäväksi suorittamaan valtiovarainministeriön määräämiä tehtäviä 14.3.2014-13.3.2016 ja samalla myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi palkallista virkavapautta virastaan. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

Hallintotieteiden maisteri Tomi Lindholm liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2014-31.5.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Taru Rastaan virkavapauden ajaksi. (LVM osastopäällikkö Pekka Plathan 0295 342 340)

Terveystieteiden tohtori Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.5.2014 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Hallintotieteiden maisteri ja teologian maisteri Tuomas Kurttila lapsiasiavaltuutetun virkaan 1.5.2014-30.4.2019. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

 
Sivun alkuun