Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 18.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.9.2014 11.25
Tiedote 391/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 18.9.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 155/2014 vp) eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtiin Istanbulissa 11.5.2011. Yleissopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Yleissopimuksella perustetaan myös erityinen kansainvälinen seurantajärjestelmä, naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä, jonka avulla seurataan sopimusmääräysten täytäntöönpanoa. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Hallituksen esitys (HE 156/2014 vp) eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tammikuussa 2014 Suomen ja Viron välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti suojella ihmisiä ja ympäristöä sekä omaisuutta. Sopimuksessa on määräykset osapuolten toimivaltaisista viranomaisista ja yhteyspisteistä, onnettomuuksista ilmoittamisesta, keskinäisestä avunannosta sekä osapuolten yhteisistä toimenpiteistä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Samalla kumottaisiin Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Hallituksen esitys (HE 157/2014 vp) eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia siten, että kotimaista eläkelaitosta vastaavan ulkomaisen yhteisön Suomesta saaman osinkotulon kokonaismäärästä vähennettäisiin osuus elinkeinoverolain mukaisesta menosta, jonka kotimaiset eläkelaitokset voivat vähentää muun muassa eläkesitoumustensa takia. Ulkomainen yhteisö voisi vähentää menosta osuuden, joka vastaa Suomesta saadun osingon osuutta osingon saajan liikevaihdosta. Vähennysoikeutta sovellettaisiin vain sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista saatuun osinkoon. Vakuutuslaitokset voivat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain nojalla vähentää lakisääteiset siirrot korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen sekä eläkesäätiöt ja niihin rinnastettavat eläkelaitokset niiden eläkesitoumuksista ja muista sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peittämiseen tarvittavat vakuutusteknisten perusteiden mukaan lasketut määrät. Muutos tehtäisiin, jotta Suomen lainsäädäntö vastaisi Euroopan unionin oikeutta. Ehdotetun vähennyksen saaminen edellyttäisi, että osingonsaajana olevalla yhteisöllä on kotipaikka Euroopan talousalueella. Mikäli tämä edellytys ei täyttyisi, vähennyksen saaminen edellyttäisi, että osingon saaja omistaa osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta välittömästi alle kymmenen prosenttia, Suomen ja osingon saajan kotivaltion välillä on sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa ja osingon saajan kotivaltiosta saadaan riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi. Lisäksi osingon saajan olisi esitettävä Verohallinnolle selvitys vähennyksen määrästä ja perusteista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Lakia sovellettaisiin tuloon, joka saadaan 1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén 0295 530 163)

Hallituksen esitys (HE 158/2014 vp) eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja ehdotetaan korotettaviksi siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousisi 0,60-1,35 prosentista 0,80-1,55 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 prosentista 0,37-0,80 prosenttiin. Veroprosenttien ylärajojen nousun johdosta tarkistettaisiin lisäksi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Hallituksen esitys (HE 159/2014 vp) eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä muutettavaksi syyttäjälaitoksesta annettua lakia, taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annettua lakia sekä yhdyskuntapalvelusta annettua lakia. Mainituissa laeissa säädetään vahingonkorvausasioiden käsittelystä. Ehdotetuilla laeilla valtaosa valtioon kohdistuvista vahingonkorvausvaatimuksista keskitettäisiin Valtiokonttorin käsiteltäväksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto 0295 530 297)

Hallituksen esitys (HE 160/2014 vp) eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisi ylimpänä viranomaisena sosiaali- ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdotus vastaa työttömyysturvajärjestelmässä omaksuttua ministeriöiden välistä työnjakoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Hallituksen esitys (HE 161/2014 vp) eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain mukaista seuraamusjärjestelmää kiristettäväksi ja yhdenmukaistettavaksi. Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuutta täydennettäisiin velvollisuudella selvittää sopimuspuolen lakisääteinen työterveyshuollon järjestäminen. Lakia selkeytettäisiin myös verovelkatodistuksen esittämisen osalta. Eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta molempiin lakeihin kirjattaisiin yksityiskohtaiset säännökset siltä osin kuin kysymys on sopimuspuolen sopimuskauden aikana lähetetyistä työntekijöistä, joita työnantajalla ei ole velvollisuutta Euroopan unionin sääntelyn perusteella vakuuttaa Suomessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Hallituksen esitys (HE 162/2014 vp) eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Eräitä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä siirrettäisiin TE-toimistoilta työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Muutos parantaisi TE-toimistojen mahdollisuuksia käyttää nykyistä enemmän henkilöresursseja julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamiseen. Työttömällä olisi velvollisuus työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä ottaa tietyin työmatkan kestoon liittyvin edellytyksin vastaan myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjottua työtä. Lisäksi työttömyysturvalakiin, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

Hallituksen esitys (HE 163/2014 vp) eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 10 lakia, joissa säädetään Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelun tehtävistä ja toimivallasta. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön nimi muutettaisiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi (FINAS-akkreditointipalvelu). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

Hallituksen esitys (HE 164/2014 vp) eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu. Sosiaalisella kuntoutuksella tuettaisiin nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan. Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusturvan parantamiseksi valituslupajärjestelmä tulisi käyttöön nykyisen pääsäännön mukaisen valituskiellon asemesta. Esitykseen sisältyy ehdotus lastensuojelulain muuttamiseksi. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennettaisiin. Lapsi voitaisiin sijoittaa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyisivät ja lapsi olisi välittömässä vaarassa tai sijoituksen aikana olisi käytettävä rajoituksia. Ehdotus vähentäisi muutoksenhakutarvetta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. Kotipalvelua koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin 1.1.2015 lukien. (STM hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila 0295 163 406)

Hallituksen esitys (HE 165/2014 vp) eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisän rahamäärää koskevaa lapsilisälain 7 §:ää. Valtiontalouden kehyspäätöksen vuosille 2015-2018 yhteydessä päätettiin, että osana valtiontalouden menosäästöjä lapsilisiin kohdistetaan säästö, jonka myötä valtion menot alenevat 110 miljoonalla eurolla. Lapsilisään kohdistuva säästö ehdotetaan toteutettavaksi siten, että kaikkia lapsilisän tasoja alennettaisiin 8,1 prosenttia. Alentaminen ei koskisi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Lapsilisän alentaminen ei vaikuttaisi toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen, sillä toimeentulotukilaskelmassa lapsilisä otettaisiin huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Liisa Holopainen 0295 163 408)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 18.9.2014 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta käsittelevästä valtioneuvoston selonteosta - Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä - ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Valtioneuvosto laatii kerran vaalikaudessa selonteon, jossa Suomen kehityspolitiikan sisällön, mukaan lukien painopisteiden ja kohdemaiden, lisäksi arvioidaan saavutettuja tavoitteita, pitkän aikavälin vaikuttavuutta ja toimeenpanossa ilmenneitä ongelmia. Seuraavan vaalikauden alussa eduskunnalle tulee antaa selvitys, jossa arvioidaan perinteisen kehitysyhteistyön uudistamista ja vaihtoehtoja kehitysmaiden tukemiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Selvityksen pohjaksi valtioneuvoston tulee teettää riippumaton arvio nykymuotoisen kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta. 2. Valtioneuvoston kanslian johdolla EU-koordinaatiota käytetään tehokkaasti kehityspoliittisen johdonmukaisuuden vahvistamiseksi. 3. Valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin yksityissektorin toimintaedellytysten vahvistamiseksi kehitysyhteistyössä ja elintarviketuotantoon ja maaseudun kehittämiseen kohdennettavan määrärahan kasvattamiseksi. (UM alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen 0295 350 612)

Päätös asettaa uusi rajankäyntivaltuuskunta Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan teknistä rajankäyntiä varten ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääjohtaja Arvo Kokkonen, varapuheenjohtaja prikaatikenraali Pasi Kostamovaara ja jäsen yli-insinööri Pekka Tätilä. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Päätös myöntää professori Lassi Päivärinnalle ero Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen professori Juha Kalevi Kinnunen toimikunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

Päätös myöntää toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseen kanavanipuissa UHF B, C, D ja E SBS Discovery TV Oy:lle, Fox International Channels Oy:lle ja MTV Oy:lle. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 18.9.2014-31.12.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

Periaatepäätös siitä, että Fennovoima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitoksen rakentaminen sekä voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Tämä periaatepäätös täydentää valtioneuvoston aiempaa periaatepäätöstä ydinvoimalaitoksen rakentamisesta 6.5.2010. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 0295 064 832)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.9.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (CEPOL). Euroopan komission 16.7.2014 antamalla ehdotuksella perustetaan Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL. Uusi virasto on nykyisen Euroopan poliisiakatemian CEPOL:n seuraaja ja korvaaja. Ehdotuksen tavoitteena on aikaansaada entistä tehokkaampi CEPOL ja parantaa EU:n turvallisuutta panemalla täytäntöön EU:n lainvalvontaviranomaisille suunnattu uusi koulutusjärjestelmä. CEPOL tulisi olemaan järjestelmän täytäntöönpaneva virasto. (SM neuvotteleva virkamies Hannele Taavila 0295 488 568)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (jätedirektiivien muuttaminen). Ehdotuksen tavoitteena on edistää Euroopan kiertotalouden syntymistä tehostamalla jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteiden kierrätystä. Ehdotuksessa esitetään yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystä sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämistä koskevien tavoitteiden huomattavaa tiukentamista. Lisäksi ehdotetaan tavoitteiden toteutumisen seurantaan liittyvien määritelmien ja menetelmien täsmentämistä, raportoinnin ja seurannan kehittämistä sekä muutoksia eräisiin jätehuollon toimijoita koskeviin hallinnollisiin velvoitteisiin. (YM ympäristöneuvos Riitta Levinen 040 744 7121)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Turvallisuusselvityslaki, laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta, laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta, laki rikosrekisterilain muuttamisesta, laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki panostajalain muuttamisesta, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta, laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimista annetun lain 16 §:n 3 momentin kumoamisesta, laki puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta, laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 57/2013 vp). Turvallisuusselvityslaki sisältää säännökset sekä henkilöitä että yrityksiä koskevista turvallisuusselvityksistä näiden luotettavuuden ja nuhteettomuuden selvittämiseksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että hallintovaliokunnalle annetaan viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä kattava selvitys 1) niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty erityisesti epäiltyjen tietojärjestelmän, mutta myös muiden poliisin henkilörekisterien osalta, sen varmistamiseksi, että tietojärjestelmät ovat virheettömiä ja että henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu kaikilta osin lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja muutoinkin asianmukaisesti sekä 2) niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty henkilörekisterien ja henkilötietojen käsittelyn sekä niihin liittyvän koulutuksen, ohjeistuksen ja valvonnan kehittämiseksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 0295 150 196)

Laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki meripelastuslain muuttamisesta, laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta, laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 220/2013 vp). Rajavartiolaissa säädetään rajavartiomiehen toimivaltuuksista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävässä poliisimiehen ja rajavartiomiehen yhteispartiossa. Rajavartiomiehelle annetaan oikeus televalvontaan selvitettäessä törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Rajavartiolakiin otetaan säännökset rajavartiolaitoksen sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä virka-avusta poliisille terroristisessa tarkoituksessa tehtävien rikosten yhteydessä Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä. Ulkomaalaislakia muutetaan niin, että ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevien henkilöiden tietojen toimittamatta jättämisestä määrättävä liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu ulotetaan koskemaan myös ammattimaista alus- ja junaliikennettä. Laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki meripelastuslain muuttamisesta, laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta, laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta tulevat voimaan 1.10.2014. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja laki ulkomaalaislain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2015. Ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 179 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1.7.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi, laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta, laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, laki geenitekniikkalain muuttamisesta ja laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 § kumoamisesta (HE 74/2014 vp). Laissa teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä on säännökset osakeyhtiön tarkoituksesta, asemasta, tehtävistä, taloudellisista toimintaperiaatteista, rahoituksesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä voimaantulosta. Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Mittatekniikan keskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Luovutusvaltuus ei koske mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä, joka siirretään osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annettuun lakiin tehdään Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön siirtoa koskevat muutokset. Lisäksi tehdään eräitä muita teknisluontoisia lakimuutoksia. Lait tulevat 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kirsti Westphalenin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Saara Alhopuron valtuuttaminen allekirjoittamaan Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksessa sovitaan Suomen ja Laosin tehtävistä ja vastuista hankkeen toteuttamisessa sekä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen ja sen henkilöstön asemasta. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa joko Bangkokissa tai Vientianessa. Sopimus tulee sen XV artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn valtuuttaminen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja suurlähettiläs Jari Gustafssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimuksen toimeenpanosopimus. Suomen ja Kiinan välillä neuvoteltu sosiaaliturvasopimus on tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa Helsingissä. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Tämän vuoksi sopimus tullaan saattamaan eduskunnan käsittelyyn. Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavien lainsäädännöllisten menettelyjensä loppuunsaattamisesta. Sopimukseen liittyy toimivaltaisten viranomaisten (sosiaali- ja terveysministeriö ja Kiinan työvoima- ja sosiaaliturvaministeriö) välinen toimeenpanosopimus, jossa määrätään tarkemmin sopimuksen soveltamiseen liittyvistä käytännön menettelyistä ja yhteydenpidosta sopimuspuolten välillä. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Lasse Juhani Tamminen Itä-Suomen hovioikeuden ensimmäiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Harri Raine Antero Hyvärinen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien. Hallinto-oikeustuomari Aila Marjatta Kovala Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Helena Eskola Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensimmäiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Päivi Hannele Huurre Itä-Suomen hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Marja-Leena Pirhonen Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Helena Marianne Lastikka Helsingin hallinto-oikeuden ensimmäiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Virpi Anneli Ikkelä Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Reija Päivikki Suni Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien. Käräjätuomari Petri Sahi Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) virkaan 1.10.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Satu Marjatta Seppänen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, käräjätuomari Eero Paavo Nikkarinen Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, markkinaoikeustuomari Ville Joonas Parkkari Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja käräjätuomari Emilie Charlotte Regina Henn Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien. Käräjätuomari Heikki Mikko Ryynänen Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, käräjätuomari Clas Fredrik Gunnar Träskman Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Arto Juhani Mäkinen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Minnimari Raisa Kanerva Saari Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Palaa sivun alkuun