Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.3.2014 11.56
Tiedote 111/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 20.3.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 11/2014 vp) eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on saattaa julkista notaaria koskeva lainsäädäntö ajan tasalle. Lakiin ehdotetaan otettavan säännökset julkisena notaarina toimivista virkamiehistä, julkisen notaarin tehtävistä, alueellisesta toimivallasta, julkisen notaarin todistuksen vahvistamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä sekä asiakirjojen laillistamisesta. Konsulipalvelulain viittaukset julkisesta notaarista annettuun lakiin ehdotetaan muutettaviksi viittauksiksi uuteen lakiin. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295 150 282)

Hallituksen esitys (HE 12/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyviä muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla luotaisiin puitteet selkeämmälle ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle. Tavoitteena on myös vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta, mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Esityksen yleisenä tavoitteena on myös selkeyttää ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lainsäädäntöä erityisesti tutkintorakennetta ja tutkintojen perusteita sekä osaamisperusteisuutta koskevan sääntelyn ja terminologian osalta. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteena otettaisiin käyttöön ECVET-suositukseen perustuvat osaamispisteet, jotka korvaisivat nykyisin käytetyt opintoviikot. Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia selkeytettäisiin ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2015. (OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295 330 336)

Hallituksen esitys (HE 13/2014 vp) eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten, että lain uudessa 23 luvussa säädettäisiin kootusti kirkollisista vaaleista sekä kirkon luottamushenkilöistä ja luottamustoimesta. Esityksessä ehdotetaan myös tuomiokapitulin maallikkojäsentä koskevan vaalikelpoisuusrajoituksen poistamista ja pappisvirkaan perustuvan äänioikeuden rajoitusten supistamista. Kirkkoherran oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelosta korvattaisiin vaalilautakunnan mahdollisuudella oikaista itse äänioikeutettujen luettelossa havaittuja virheitä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.8.2014. (OKM hallitussihteeri Sini Lahdenperä 0295 330 392)

Hallituksen esitys (HE 14/2014 vp) eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotuksella vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirrettäisiin maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä säädettäisiin niistä menettelytavoista, joilla vesikulkuneuvo ja sen moottori rekisteröidään vesikulkuneuvorekisteriin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvat tekniset muutokset. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Aho 0295 342 009)

Hallituksen esitys (HE 15/2014 vp) laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka hankkeelle on investointia varten myönnetty valtiontukea. Sähkön tuottajalle säädettäisiin mahdollisuus ennakkoon varmistaa etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteettiin. Lisäksi oikaisuvaatimusjärjestelmän soveltamista laajennettaisiin ja valituslupa otettaisiin käyttöön. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2014. Merituulivoimalan kokeiluhankkeeseen liittyvät muutokset tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Hallituksen esitys (HE 16/2014 vp) eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun uudelleenlaaditun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen jakelijan velvollisuutta ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ehdotetaan täsmennettäväksi. Lakiin lisättäisiin säännökset, joiden mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjän olisi nimettävä valtuutettu edustaja, joka vastaisi myyjän sijasta tämän tuottajavastuuta koskevista velvollisuuksista maassa, johon laitteet myydään. Myös toiseen maahan sijoittautunut toimija voisi nimetä valtuutetun edustajan vastaamaan kotimaisen tuottajan sijasta tämän velvollisuuksista. Lakiin lisättäisiin säännökset käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja toiseen maahan koskevista menettelyistä ja valvontatoimista. Tuottajavastuuta koskeviin säännöksiin tehtäisiin myös vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi eräitä muita muutoksia sen toimeenpanosta saatujen käytännön kokemusten perusteella. Muutettavaksi ehdotetaan säännöksiä eräiden asumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden omatoimisesta käsittelystä, toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta roskaamistapauksissa, ilmoittamisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin, siirtoasiakirjasta, tarkastuksista ja laiminlyöntimaksusta sekä rangaistussäännöksiä. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.3.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vuoden 2013 alusta voimaantulleella lailla Taiteen edistämiskeskuksesta perustettiin uusi Taiteen edistämiskeskus -niminen virasto. Taiteen edistämiskeskus korvasi aiemmin toimineen taiteen keskustoimikunnan. Asetuksella muutetaan asetuksen (845/1969) 4 ja 7 § sekä 11 §:n 2 momenttia, jotta se on yhdenmukainen Taiteen edistämiskeskusta koskevan lainsäädännön kanssa. Asetuksella tehdään teknisten muutosten lisäksi eräitä sisällöllisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (OKM hallitussihteeri Toni Tuomainen 0295 330 360)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Tukitaso on 21,50 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Asetus tulee voimaan 26.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan markkinointivuotta 2013/2014 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on 3,73-15,20 euroa tonnilta. Tuki maksetaan maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena. Asetus tulee voimaan 26.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2014 noudatettavasta menettelystä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä noudatettavasta menettelystä siten, että hakemus voidaan siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty. Asetus tulee voimaan 26.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus alkuvuoden 2013 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksella säädetään 1.1.2013-30.6.2013 aikana aiheutuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausprosentista ja korvauksesta asiantuntija-avusta sekä eräiden korvausten myöntämisestä ja arviointiperusteista. Alkuvuoden 2013 aikana aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista korvataan 80 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista muista kuin maa- ja metsätalouden harjoittajan tai ammatinharjoittajan tulvavahinkolain mukaisesti korvattavista vahingoista. Jälkimmäisten osalta korvataan 60 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista. Asetus tulee voimaan 26.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään maatalouden ympäristötuen ehtoihin tarvittavat muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että tuen saajalla on vuonna 2014 mahdollisuus jatkaa päättyvän sitoumuksensa ja erityistukisopimuksensa voimassaoloa vuodella. Ympäristötuen vähimmäisvaatimuksia muutetaan koulutuksen osalta siten, että koulutukseksi hyväksytään myös kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittaminen. Lisäksi asetukseen lisätään mahdollisuus hakea valtion talousarvion määrärahojen rajoissa tietyissä tapauksissa uutta luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaa sopimusta pinta-alan lisääntymisen vuoksi. Asetuksen 65 §:n 1 momentti, jonka mukaan luonnonmukaista tuotantoa ja kotieläintuotantoa koskevan erityistuen vuosittainen maksatus tehdään riippumatta siitä, milloin maatilalla tehdään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän mukainen tuotantotarkastus, kumotaan EU-lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia päivityksiä. Asetus tulee voimaan 25.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo määräytyy EU:n jäsenmaiden yhteisellä huutokauppapaikalla käytyjen huutokauppojen selvityshinnan perusteella. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta annettavien lainojen korkomarginaalia 0 prosenttiyksiköstä 0,5 prosenttiyksikköön. Korko on 12 kuukauden Euribor lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan komission muutosdirektiivi 2013/10/EU. Direktiivillä mukautetaan aerosolien merkintäsäännökset aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi. Lisäksi kumotaan asetustasolta 10 § tarkempien määräysten antamisesta. Asetus tulee voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19.6.2014 ja seoksia sisältävien aerosolien osalta 1.6.2015. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 0295 063 725)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville pöytäkirjaan. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen 0295 530 060)

Päätös asettaa Metsähallituksen hallitus toimikaudeksi 1.4.2014-31.3.2015. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Arto Tiitinen Isku-Yhtymä Oy; varapuheenjohtaja: vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: hallintojohtaja Aino Jalonen ympäristöministeriö, kuljetusesimies Irene Rantala Metsähallituksen henkilöstön edustaja (Meto-Metsähallitus ry), elinkeinojohtaja Janne Seurujärvi Elinkeinot & kehitys Nordica Lapin liiton edustaja, hallituksen jäsen Tuija Soanjärvi Affecto ja hallituksen jäsen Helena Wallden Lännen Tehtaat Oyj. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)

Päätös asettaa valtuuskunta kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön alaisen oikeudellisen komitean diplomaattikonferenssiin 26.3.-4.4.2014 ja oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö määräämään valtuuskunnalle mahdollisesti tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on osastonjohtaja Susanna Metsälampi Liikenteen turvallisuusvirastosta ja jäsenet ovat johtaja Matti Tupamäki ja lakimies Maija Mansikkaniemi Liikenteen turvallisuusvirastosta. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)

Päätös muuttaa Järvi-Savon Viestintä Oy:lle paikallisen radiotoiminnan harjoittamista varten myönnettyä toimilupaa. Järvi-Savon Viestintä on hakenut muutosta valtioneuvoston sille vuonna 2011 myöntämään ohjelmistotoimilupaan, joka oikeuttaa radiotoiminnan harjoittamiseen liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Pieksämäki. Toimilupa on myönnetty musiikkisisällön osalta pääosin iskelmämusiikista koostuvalle ohjelmistolle. Toimilupaa on toimiluvanhaltijan hakemuksesta pyydetty muutettavaksi tämän määräyksen osalta siten, että musiikkisisältö voisi iskelmämusiikin lisäksi koostua pääosin myös pop- ja rock –musiikista. Hakemusta perustellaan toimiluvanhaltijan tavoitteella monipuolistaa ohjelmatarjontansa sisältöä. Taustana hakemukselle on valtioneuvoston lausuma, jonka myötä tietoyhteiskuntakaaren periaatteiden mukaisesti toimilupaehtoja koskevia päätöksiä ja muutoksia voidaan jo ennen lain voimaantuloa käsitellä aiempaa joustavammin silloin, kun se on markkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. (LVM ylitarkastaja Sini Wirén 0295 342 532)

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakkeita ja korottamaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääomaa 30 000 000 eurolla. Osakeanti liittyy nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoituksen varmistamiseen sekä kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoimintaan. (TEM neuvotteleva virkamies Tiina Ingman 0295 063 656)

Periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014-2020. Strategiassa luodaan katsaus nykytilaan, kuvataan strategiassa asetetut tavoitteet sekä esitellään 20 ehdotusta toimenpiteiksi. (YM hallitussihteeri Maija Neva 0400 143 955)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.3.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin) ja neuvoston asetukseksi (Neuvoston asetus maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta). Euroopan yhteisöjen komissio on 30.1.2014 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmien yhdistämisestä koulujakeluohjelmaksi. Ehdotuksella pyritään parantamaan molempien ohjelmien tehokkuutta sekä lujittamaan niiden oikeudellisia kehyksiä ja rahoituskehyksiä. Samalla tavoitteena on parantamaa nuorten kansalaisten suhdetta ruokaan, sen alkuperään ja maatalouteen sekä EU:iin. Uudessa koulujakeluohjelmassa vaaditaan myös koulumaito-ohjelmalta erilaisia liitännäistoimia ja rajoitetaan jakelu pääosin tuoreeseen maitoon, myös laktoosittomaan. Ohjelmaan osallistuminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista. (MMM neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm 0295 162 416)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen). Komissio on ryhtynyt uudistamaan EURES:ia ja sen toimintatapoja. Osana uudistamista komissio on antanut asetusehdotuksen, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta. Asetusehdotukseen on koottu yhteen työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella annetun asetuksen (492/2011/EY) II luku ja 38 artikla sekä komission ns. täytäntöönpanopäätös (2012/733/EU). EURES:ia koskeva sääntely nostettaisiin siten kokonaisuudessaan asetuksen tasolle. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.3.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Kirsi Lindroosille virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virasta 1.4.2014-17.1.2017. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Valtioneuvosto myönsi Sari Wessmanille virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.2014-30.4.2015. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Valtioneuvosto myönsi Aleksandra Partaselle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 16.5.2014-31.5.2016. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2014 vp). Rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaan lisätään yksinomaan-sana. Laki tulee voimaan 1.4.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseksi perustetun OPCW-YK -yhteismission tukena toimivaan Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon enintään 20 sotilaalla enintään 30.6.2014 asti. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

 
Sivun alkuun