Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.12.2014 13.48
Tiedote 578/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 30.12.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 346/2014 vp) eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia sekä poliisilakia ja pakkokeinolakia. Suojelupoliisi siirrettäisiin Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Esitys tehostaisi suojelupoliisin erityistehtävien hoitamista, vahvistaisi toiminnan strategista ja poliittista ohjausta, lyhentäisi suojelupoliisin hallinnollista etäisyyttä turvallisuuspoliittisiin päätöksentekijöihin sekä selkeyttäisi viraston asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Ehdotus toteutetaan sisäministeriön hallinnonalan sisäisin määrärahasiirroin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (SM ylitarkastaja Jarkko Nieminen 0295 488 599)

Hallituksen esitys (HE 347/2014 vp) eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla tarkennetaan erityisesti EU- tai ETA -alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden lääkäreiden laillistamisprosessia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. Ehdotuksen mukaan lupa- ja valvontavirasto tekisi hakijalle muutoksenhakukelpoisen päätöksen hakijan koulutuksen hyväksymisestä heti hakuprosessin alkuvaiheessa. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää hakuprosessia. Hakija voisi ryhtyä suorittamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämää palvelua, lisäopintoja tai kuulustelua vasta saatuaan myönteisen päätöksen koulutuksen hyväksymisestä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittäviä tietoja ehdotetaan tarkennettavaksi tilapäiseen ammattitoimintaan oikeutettujen opiskelijoiden osalta. Vaatimuksia laillistamisprosessin yhteydessä esitettävistä asiakirjoista ehdotetaan täsmennettäväksi. Lakiehdotukseen sisältyy lisäksi lukuisia teknisluonteisia muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. (STM lakimies Eila Mustonen 0295 163 460)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.12.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mitä asiakirjoja velallisen on liitettävä velkajärjestelyhakemukseen. Lailla 1123/2014 yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutettiin muun muassa siten, että yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan talouden kokonaistilanteen järjesteleminen velkajärjestelyssä tulee mahdolliseksi. Asetukseen otetaan säännökset selvityksestä, joka velallisen on toimitettava tuomioistuimelle. Lisäksi jako-osuuden, joka voidaan jättää maksuohjelmassa ottamatta huomioon, euromäärää korotetaan 17 eurosta 50 euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)

Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella Korsnäsin ja Luodon kunnat säädetään kaksikielisiksi kunniksi joissa asukkaiden enemmistön kieli on ruotsi. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa 0295 150 181)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä valtion taloushallinnon menettelytapoja helpottavia ja taloushallinnon työmäärää vähentäviä muutoksia. Muutokset koskevat muun muassa maksuliiketilien käyttöä, menojen ja tositteiden hyväksymistä, kirjanpitoyksikön tilinpäätösten liitetietovaatimuksia sekä kirjanpitoyksikön ja valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välisten vastuusuhteiden selkeyttämistä. Talousarvioasetusta myös muutetaan teknisesti vastaamaan uudistettua kertomusmenettelyä, jossa hallituksen toimenpidekertomus ja valtion tilinpäätöskertomus on yhdistetty hallituksen vuosikertomukseksi. Lisäksi kirjanpitoyksikön ja valtion tilinpäätöksen sekä hallituksen vuosikertomuksen valmisteluun liittyvien asiakirjojen laadinnan määräaikoja lyhennetään. Määräaikojen lyhentämisellä turvataan, että hallituksen vuosikertomus voidaan jatkossakin antaa eduskunnalle varainhoitovuotta seuraavan vuoden huhtikuussa. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Niko Ijäs 0295 530 170)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta täydennetään uusilla erikoistumiskoulutusta koskevilla säännöksillä. Samalla asetuksen nimike muutetaan valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista. Aiempia erikoistumiskoulutuksia koskevat säännökset kumotaan. Yliopistolakia (558/2009) muutetaan vuoden 2015 alusta siten, että lakiin lisätään säännökset erikoistumiskoulutuksista. Säännökset täydentävät yliopistolain säännöksiä erikoistumiskoulutusten yhteisten tavoitteiden, vähimmäislaajuuden, erikoistumiskoulutusta koskevan sopimismenettelyn, koulutuksen järjestämisen sekä erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidettävän julkisen luettelon osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta täydennetään uusilla erikoistumiskoulutusta koskevilla säännöksillä. Ammattikorkeakoululakiin (932/2014) on lisätty vuoden 2015 alusta voimaan tulevat säännökset erikoistumiskoulutuksista. Säännökset täydentävät ammattikorkeakoululain säännöksiä erikoistumiskoulutusten yhteisten tavoitteiden, vähimmäislaajuuden, erikoistumiskoulutusta koskevan sopimismenettelyn, koulutuksen järjestämisen sekä erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidettävän julkisen luettelon osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Vuoden 2015 alusta uutena koulutusmuotona myös erikoistumiskoulutukset ovat yliopistojen julkisoikeudellista toimintaa. Asetuksessa säädetään erikoistumiskoulutuksesta perittävistä enimmäismaksuista. Lisäksi avoimen yliopisto-opetuksen enimmäismaksua muutetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Vuoden 2015 alusta tulevat voimaan yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännökset erikoistumiskoulutuksista. Uudet erikoistumiskoulutukset korvaavat nykyiset yliopistojen erikoistumiskoulutukset, yliopistojen erikoistumisopinnot ja ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Tämän vuoksi voimassa olevasta asetuksesta kumotaan erikoistumisopintoja ja niiden rekisteriä koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista. Asetuksessa säädetään maksuista, joita ammattikorkeakoulut perivät julkisoikeudellisen tehtävän hoitamisesta tai toiminnasta, jonka rahoittamiseen valtio osallistuu. Näin ollen asetuksessa säädetään opetuksesta perittävistä maksuista, oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävistä maksuista, ammattikorkeakoulujen maksullisista päätöksistä ja kokeista sekä ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelumaksuista. Vuoden 2015 alusta uutena koulutusmuotona myös erikoistumiskoulutukset ovat ammattikorkeakoulujen julkisoikeudellista toimintaa. Muiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden osalta ammattikorkeakoulut hinnoittelevat suoritteensa liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)

Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015. Asetuksella jaetaan neuvoston asetuksella 1221/2014 Suomelle vuodelle 2015 vahvistettu Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö sekä kilohailikiintiö troolikalastusta harjoittavien suomalaisten kalastusalusten kesken. Kiintiöt jaetaan enintään 24 metrin pituisille ja sitä suuremmille kalastusaluksille siten, että jako on mahdollisimman tasapuolinen ja varmistaa kiintiöiden riittävyyden ja täysimääräisen hyödyntämisen sekä pienimuotoisen kalastuksen tarpeet. Silakan ja kilohailin troolikalastusta ei ole tarpeen rajoittaa Pohjanlahdella. Asetus tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa 31.12.2015 saakka. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta. Vuoden 2014 Etelä-Suomen kansallisen tuen maidontuotannon tuen tukitasoa korotetaan väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Suomessa annetun Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1370/2014 2 artiklan sallimalla lisätuella. Tuki maksetaan tältä osin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 6 §:n 4 kohdan mukaisena muuna tukena. Lisätuki koskee vain markkinointiin ostettua ja hyväksyttyä maitoa, ei suoramyyntimaitoa. Lisätukea maksetaan 12,5 senttiä litralta joulukuun tuotannolle. Asetus tulee voimaan 31.12.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista. Asetuksella säädetään Maaseutuvirastolle toimitettavan epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevan ilmoituksen sisällöstä. Ilmoituksella käynnistetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain mukainen hallinnollinen seuraamusmenettely. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)

Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015-2020. Asetuksella perustetaan tukiohjelma, johon sovelletaan komission asetusta (EU) N:o 651/2014, joka on annettu 17.6.2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (”yleinen ryhmäpoikkeusasetus”). Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (LVM ylitarkastaja Tanja Müller 0295 342 071)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Uuteen asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista tehdään ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävien keskittämiseen liittyviä muutoksia, jotka edellyttävät poistoja, lisäyksiä ja muutoksia valtaosaan voimassa olevan asetuksen pykälistä. Säädöksen selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi annetaan kokonaan uusi asetus. Uuden asetuksen antamisesta huolimatta monet säännökset säilyvät ennallaan. Asetukseen otetaan säännökset ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnollisten tehtävien keskittämisestä kehittämis- ja hallintokeskukseen. Lisäksi keskitetään innovaatio-, kansainvälistymis-, keksintö- ja energiatukiasiat Pirkanmaan ELY-keskukseen, yritystoiminnan kehittämispalvelut Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksiin, joihin on jo keskitetty rakennerahastoasioita sekä niin sanottuja puhtaasti kansallisia yritystukia koskevat asiat. Kalataloustehtävät keskitetään Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksiin ja luonnonsuojelulaissa säädetyt ELY-keskusten lajisuojelun lupia koskevat tehtävät keskitetään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. ELY-keskusten ja TE-toimistojen myöntämien tukien ja avustusten maksamista, käytön valvontaa ja takaisinperintää koskevien tehtävien siirtämisestä kehittämis- ja hallintokeskukselle aiheutuvien muutosten vuoksi lisäksi muutetaan muita yllämainittuja asetuksia. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015. Asetuksella säädetään, mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen suoritteet ovat maksullisia samoin kuin siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa 31.12.2015 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämiä avustuksia koskee yleislakina sovellettava valtionavustuslaki (688/2001) ja lainoja laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1998). Lisäksi Tekesin myöntämää rahoitusta säätelee 7.5.2008 annettu valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus on voimassa 31.12.2014 saakka. Uusi säädettävä asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta on voimassa 1.1.2015-31.12.2020. Tutkimus-. kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uusien tukiohjelmien säädöspohjana on 17.6.2014 annettu komission asetus (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (jatkossa yleinen ryhmäpoikkeusasetus), joka on tullut voimaan 1.7.2014. Kaikki Tekesin tukiohjelmat ovat toteutettavissa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sallimissa puitteissa. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus sallii Tekesin voimassa olevien tukiohjelmien jatkamisen pääosin ennallaan. Merkittävin muutos Tekesin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen on kasvanut tuki-instrumenttien valikoima. Uusien tuki-instrumenttien kautta pyritään tukitoimet kohdistamaan tiettyihin markkinapuitteisiin ja lisäämään t&k&i -toimintaa uudenlaisissa yhteistyörakenteissa. Voimassa olevista tukiohjelmista jatketaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta ja nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta. Uusina tukiohjelmina asetukseen lisätään innovaatioklusterien rahoitus, tutkimusinfrastruktuurien rahoitus ja pk-yritysten innovaatiotoiminnan rahoitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä 0295 062 115)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 a §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 luvun 3 a pykälää muutetaan siten, että suuhygienistin tekemä terveystarkastus korvataan jatkossa kerran joka toinen kalenterivuosi nykyisen vuosittaisen tarkastuksen sijaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 0295 163 434)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.12.2014 seuraavat päätökset:

Päätös tarkistaa työnjako valtiovarainministeriössä työjärjestysmuutoksen johdosta 1.1.2015 lukien. Valtiovarainministeri Rinteen, liikenne- ja kuntaministeri Risikon, sisäministeri Räsäsen ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan välinen työnjako valtiovarainministeriössä: Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee kunta- ja aluehallinto-osastolle, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastotointa koskevat asiat.
Sisäministeri Räsänen käsittelee tulliasiat.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat. Valtiovarainministeri Rinne käsittelee valtion hankintatointa ja Hansel Oy:tä, valtion kiinteistövarallisuutta ja toimitiloja sekä Senaatti-kiinteistöjä, Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevat asiat sekä muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta mietinnön mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lakien vaikutusarviointeja käsittelevän yksikön perustamiseksi ja ottaa huomioon edellä mietinnössä esitetyt kannanotot asiaa koskien. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Jan Holmberg 0295 530 156)

Päätös asettaa Unesco-toimikunta toimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Jutta Urpilainen; jäsenet: pääsihteeri Reetta Kettunen, toimitusjohtaja Gunvor Kronman, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, toiminnanjohtaja Helena Laukko, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, pääjohtaja Jussi Nuorteva, johtaja Pasi Saukkonen, professori Hannu Savolainen, pääsihteeri Päivi Tikka ja opetusneuvos Kristiina Volmari. (OKM hallitusneuvos Satu Paasilehto 0295 330 240)

Päätös hyväksyä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan I liitteeseen tehdyt muutokset, alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteeseen tehdyt muutokset sekä mainittuihin yleissopimuksiin ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä luokituslaitossäännöstö. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Luotto- ja takaustappiositoumusta muutetaan siten, että Finnvera voi myöntää rahoitusta tukialueiden I ja II ulkopuolella pk-yrityksiä suuremmille yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. Finnvera voi luottojen ja takausten lisäksi merkitä uuden määritelmän mukaisten yritysten joukkovelkakirjalainoja koko maassa. Sitoumusmuutosta sovelletaan 1.1.2015-31.12.2017, jolloin Finnvera voi myöntää rahoitusta uuden määritelmän mukaisille pk-yrityksiä suuremmille yrityksille yhteensä enintään 600 miljoonaa euroa. Valtion korvausosuus on 40 prosenttia rahoituksesta aiheutuneista luotto- ja takaustappioista. Päätös tulee voimaan 1.1.2015. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Päätös asettaa yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta toimikaudeksi 30.12.2014-30.12.2017. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: puheenjohtajana toimii työministerin valtiosihteeri ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään työministerin erityisavustaja; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen (kaupallinen neuvos Kent Wilska) ulkoasiainministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Ismo Suksi (neuvotteleva virkamies Markus Seppelin) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto (neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti) ympäristöministeriö, finanssineuvos Petri Vihervuori (johtava erityisasiantuntija Marja Pokela) valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, lainopillinen asiamies Anja Tuomola (lainopillinen asiamies Albert Mäkelä) Suomen yrittäjät ry, asiantuntija Tuuli Mäkelä (asiantuntija Minna Etu-Seppälä) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, maajohtaja Timo Vuori Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (johtaja Anne Horttanainen Keskuskauppakamari), elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen (elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka) SAK ry, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki (elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio) STTK ry, asiantuntija Vesa Vuorenkoski (asiantuntija Elina Moisio) Akava ry, apulaisjohtaja Marja Kantanen (asiantuntija Ilkka Sipilä) Suomen evankelis-luterilainen kirkko, toiminnanjohtaja Sonja Vartiala Finnwatch ry (kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares Kepa ry), toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen (suojeluasiantuntija Otto Bruun) Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja johtava lakimies Tuula Sario (asiantuntija Jenni Vainioranta) Kuluttajaliitto-Konsumenförbundet ry). (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski 0295 047 025)

Päätös myöntää Kirsi Karvalalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen fysiatrian erikoislääkäri, LT, dosentti Kaija Puustjärvi-Sunabacka ja määrätä Kaija Puustjärvi-Sunabackan tilalle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärivarajäseneksi työterveyshuollon erikoislääkäri Petri Nieminen 1.1.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Yhdenvertaisuuslaki, laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta, laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta, laki tasa-arvovaltuutetusta, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki työsopimuslain muuttamisesta, laki merityösopimuslain muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta, laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta, laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta ja laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 19/2014 vp ja HE 111/2014 vp). Yhdenvertaisuuslaissa säädetään laaja-alaisesta ja yhtenäisestä syrjintäkiellosta. Viranomaisten velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennetaan. Myös koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten sekä työnantajien edellytetään edistävän yhdenvertaisuutta. Vammaisia henkilöitä varten on tehtävä kohtuullisia mukautuksia. Tasa-arvolautakunta ja syrjintälautakunta yhdistetään. Vähemmistövaltuutetun virka korvataan tehtäviltään laaja-alaisemmalla yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toimivat oikeusministeriön yhteydessä. Nykyiset tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirretään sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta asemasta lisätään nimenomainen säännös lakiin. Tasa-arvolakiin otetaan sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kielto. Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelua koskeva säännös ulotetaan koskemaan perusopetuslaissa tarkoitettuja kouluja ja oppilaitoksia. Työpaikan tasa-arvosuunnittelua uudistetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (OM erityisasiantuntija Timo Makkonen 0295 150 230)

Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta (HE 269/2014 vp). Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista annetun lain soveltamisaikaa jatketaan siten, että lakia sovelletaan verovuosien 2013 ja 2014 lisäksi myös verovuosien 2015 ja 2016 verotuksessa. Uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saa verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Poistojen enimmäismäärän korotus koskee uusia vuosina 2015 ja 2016 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä. Lisäksi vuonna 2014 käyttöönotetuista hyödykkeistä poiston voi tehdä myös vuoden 2015 aikana. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 0295 530 345)

Laki tuloverolain muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n muuttamisesta (HE 130/2014 vp). Osuuskunnan jakaman ylijäämän verotusta koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 0295 530 345)

Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta ja laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 176/2014 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että rahoitusvakausviranomaisesta annettavassa laissa tarkoitettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitusvakausrahasto, joka muodostuu kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojarahastosta, säädetään verovapaaksi tuloverotuksessa. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että kriisinratkaisurahastoon Euroopan unionin kriisinratkaisuasetuksen nojalla suoritettavat EU:n vakausmaksut sekä kansalliset vakausmaksut ovat vähennyskelpoisia luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen verotuksessa. Myös rahoitusvakausviranomaisesta annettavan lain mukaiselle talletussuojarahastolle talletuspankkien suorittamat talletussuojamaksut ja talletussuojajärjestelmän liittymismaksut säädetään vähennyskelpoisiksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 0295 530 345)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 133/2014 vp). Valtionosuusprosenttia alennetaan 25,44 prosenttiin vuonna 2015 ja kuntien omarahoitusosuutta korotetaan 74,56 prosenttiin. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin valtionosuus on 100 prosenttia tehtävien laskennallisista kustannuksista, ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavansuuruisia vähennyksiä. Vuoden 2015 alusta kuntien vastuulle siirrettävästä työmarkkinatuen rahoituksesta aiheutuvasta kustannusten noususta korvataan osa kunnille valtionosuusjärjestelmän sisällä siten, että uudistuksen nettovaikutus kuntien talouteen on tasasuuruinen. Veroperustemuutoksista johtuvia verotulomenetyksiä vastaavasti lisätään kuntien valtionosuuksia 24,16 euroa asukasta kohden. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 337/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voidaan antaa myös sellaiselle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, joka tehdään talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 0295 530 224)

Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (HE 117/2014). Lailla lisätään kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Lailla myös edistetään kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen. Laki tulee voimaan 5.1.2015 ja se on voimassa 31.12.2016 saakka. (VM johtava erityisasiantuntija Silja Hiironniemi 0295 530 220)

Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta (HE 180/2014 vp). Verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä, jotka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavaa jako-osuutta verovuodelle 2015 muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 189/2014 vp). Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutetaan siten, että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön, säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyvät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen yhteydessä hallitus huolehtii siitä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät opiskeluhuollon palvelut voidaan jatkossakin toteuttaa kouluissa lähipalveluna. (OKM johtaja Jari Rajanen 0295 330 268)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, laki perusopetuslain 43 §:n muuttamisesta, laki lukiolain 35 §:n muuttamisesta, laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta (HE 258/2014 vp). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ammattikorkeakoulujen rahoitusta koskevat säännökset kumotaan. Lisäksi lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen kunnan rahoitusosuuden määräytymistä koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia, jotka johtuvat ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen siirtämisestä kokonaan valtiolle. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskeviin väliaikaisiin säännöksiin lisätään valtiontalouden säästöpäätöksiin liittyvät vuotta 2015 koskevat yksikköhinnan alentamista koskevat säännökset. Samoin museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintaa koskevaan väliaikaiseen säännökseen lisätään valtiontalouden säästöpäätöksiin liittyvä vuotta 2015 koskeva yksikköhinnan alentamista koskeva säännös. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan lisäksi siten, että perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, lasten päivähoidon ja yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista luovutaan ja ne siirrettään kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin. Yleisten kirjastojen osalta siirto toteutetaan 1.1.2016 alkaen. Tämän johdosta taiteen perusopetuksesta annettua lakia, perusopetuslakia, lukiolakia, lasten päivähoidosta annettua lakia ja kirjastolakia ehdotetaan muutetaan niin, että perustamishankkeiden valtionavustusten sijasta on mahdollista tukea tarvittaessa toimitila- ja muita investointihankkeita sekä yleisten kirjastojen osalta myös toimitilojen kehittämisestä valtionavustuslain nojalla. Lisäksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan, koska työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän rahoittamisesta luovutaan. Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan, koska rakenteellista kehittämisohjelmaa tukevat avustukset muutetaan rakenteellista kehittämistä tukeviksi avustuksiksi. Lisäksi lukuisiin muihin säännöksiin tehdään tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin tällä vaalikaudella toteutettujen säästöpäätösten tosiasiallisia vaikutuksia opetus- ja kulttuuritoimeen liittyvien sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, kun etenkin nuorten ihmisten tosiasialliset ja yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta heikkenevät. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä. (OKM johtaja Jari Rajanen 0295 330 268)

Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 191/2014 vp). Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön valtakunnallista ja alueellista organisaatiorakennetta järjestetään uudelleen. Metsäkeskuksen toiminta jakautuu valtakunnallisesti toimintojaon mukaisesti. Palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi julkisen palvelun yksiköllä tulee olla riittävä määrä maantieteellisiä palvelualueita ja -pisteitä. Alueelliset metsäohjelmat laaditaan maakunnittain tai maakuntaryhmittäin ja alueneuvottelukuntia ja alueellisia metsäneuvostoja vastaavat jatkossa maakunnalliset metsäneuvostot. Suomen metsäkeskuksen tehtäviä ei muuteta. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n 2 momenttiin sisältyvää metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttämistä myöhennetään vuoden 2014 lopusta vuoden 2015 loppuun. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 6 §:ään tehdään Suomen metsäkeskuksesta annettuun lakiin tehdyistä muutoksista johtuvat teknisluontoiset tarkistukset. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (MMM osastopäällikkö Juha Ojala 0295 162 415)

Laki uusjakojen tukemisesta ja laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta (HE 193/2014 vp). Lailla uusjakojen tukemisesta tukijärjestelmä sopeutetaan uusjakojen toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Uusjakojen kiinteistötoimitusmaksun täysimääräisestä tukemisesta luovutaan siten, että vuoden 2015 alusta vireille tulevissa uusjaoissa valtion lopulliseksi menoksi jätetään 75 prosenttia uusjaon kiinteistötoimitusmaksusta. Uusjakojen yhteydessä suoritettavista alueellisista tien rakentamistöistä ja kuivatustöistä aiheutuvista kustannuksista jätetään valtion lopulliseksi menoksi enintään 50 prosenttia. Lisäksi tuen myöntämistä koskeva päätöksenteko siirretään toimeenpanotehtävänä maa- ja metsätalousministeriöltä Maanmittauslaitokselle. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Laki FLEGT-lupajärjestelmästä (HE 178/2014 vp). Lain avulla valvotaan puutuotteiden tuontia Euroopan unionin alueelle laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan estämiseksi. Lailla annetaan täydentävät säännökset FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen sekä asetuksen täytäntöönpanoa koskevan komission asetuksen toimeenpanemiseksi. Lain mukaan Maaseutuvirasto toimii neuvoston asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena, jonka tehtävänä on muun muassa tarkastaa viejämaan viranomaisen puutuotteille myöntämät FLEGT-luvat. Laissa annetaan kansallisen täytäntöönpanon vaatimat säännökset myös esimerkiksi tietojen saannista. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Laki kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta, laki metsästyslain 8 §:n muuttamisesta ja laki poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta (HE 194/2014 vp). Kalastuslakia, metsästyslakia ja poronhoitolakia muutetaan siten, että niissä olevat viittaukset kumotun lääninhallituslain mukaisiin lääneihin poistetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 140/2014 vp). Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon ne Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat muutokset tukijärjestelmiin, joiden osalta tulee kansallisesti säätää. Lakiin otetaan säännökset perustuesta, joka korvaa tilatuen. Lakiin otetaan myös säännökset tuotantosidonnaisesta tuesta. Uutena tukimuotona otetaan käyttöön Euroopan unionin lainsäädäntöön pohjautuen viherryttämistuki, jota myönnetään vastaavalle alalle kuin mille perustukea voidaan myöntää. Lisäksi Suomessa otetaan käyttöön metsäisyyspoikkeus aluetasolla tarkasteltuna. Uutena tukimuotona otetaan käyttöön myös jäsenvaltioille pakollinen nuoren viljelijän tuki. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan vastaamaan Suomen Euroopan komissiolle tekemiä esityksiä Etelä-Suomen ja pohjoisen Suomen kansallisista tuista. Lisäksi kahteen lakiin tehdään muutoksia, jotka johtuvat edellä mainittuihin lakeihin tehdyistä muutoksista sekä Euroopan unionin muuttuneesta lainsäädännöstä. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää tukijärjestelmän pysyvän nurmen säilyttämisvelvoitteeseen liittyen, että maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä nurmikierron katkaisemisesta todettua noudatetaan tukisäännöksiä sovellettaessa. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii aloitteellisesti EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi ja tukien hallinnointiin liittyvän byrokratian karsimiseksi. 3) Eduskunta edellyttää, että maatalouden suorat tuet, kansalliset tuet kuin myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmankin mukaiset tuet maksetaan ajallaan ja siinä aikataulussa kuin nykyisinkin, mikäli EU:n säännöksistä ei suoranaisesti muuta johdu. 4) Eduskunta edellyttää esityksen pohjalta säädettävien lakien tulkinnan seuraamista ja maa- ja metsätalousministeriön varmistavan, etteivät lakien perusteella annettavat valtioneuvoston asetukset, ministeriön asetukset, Maaseutuviraston määräykset tai soveltamisohjeet ole ristiriidassa valiokunnan mietinnössä esitettyjen linjausten kanssa, ja että maa- ja metsätalousministeriö toimittaa valiokunnalle vuosittain selvityksen lakien soveltamisesta. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 177/2014 vp). Laissa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista säädetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesta ympäristökorvauksesta, luonnonhaittakorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta, eläinten hyvinvointikorvauksesta, korvauksesta maatilojen neuvontaan, sekä ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Euroopan unionin maatalouspolitiikan ohjelmakaudella 2014-2020. Lailla korvataan nykyinen laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista. Lakiin maatalouden tukien toimeenpanosta ja lakiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista tehdään tarpeelliset viranomaisten toimivaltaa ja lakiviittauksia koskevat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Ympäristökorvauksen perustason alenemisen vaikeuttaessa jo viljelijöiden uuteen ympäristökorvausjärjestelmään sitoutumista eduskunta edellyttää, että järjestelmään ei sisällytetä uusia kansallisia lisäehtoja. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta ja laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 311/2014 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia muutetaan siten, että siihen lisätään markkinahäiriötilanteisiin liittyvä, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia poikkeuksellisia markkinatoimenpiteitä koskeva säännös. Vastaava säännös lisätään myös Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettuun lakiin, mitä säännöstä sovellettaisiin niissä tilanteissa, joissa markkinahäiriötilanteessa myönnettävä Euroopan unionin varoista rahoitettava tuki kohdennetaan suoraan viljelijöille. Lisäksi maatalouden tukien toimeenpanosta annettua lakia täydennetään pysyvän laitumen siirtämisestä muuhun käyttöön annettavan ennakkoluvan myöntävän viranomaisen osalta. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 182/2014 vp). Suurille yrityksille säädetään velvoite tehdä energiakatselmus neljän vuoden välein. Energiakatselmuksen vastuuhenkilöiden pätevyydestä annetaan säännökset. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi säädetään velvoite tietyissä tapauksissa tehdä laitoskohtainen kustannushyötyanalyysi yhteistuotannon mahdollisuuksista. Lisäksi sähkön ja maakaasun verkkopalvelujen myyntiehdoille ja hinnoittelulle asetetaan kriteereitä, joissa otetaan huomioon energiatehokkuus. Energiapalvelulaki kumotaan, mihin liittyen mittaamista ja laskutusta koskeva sääntely siirretään päivitettynä energiatehokkuuslakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Sähkömarkkinalain muuttamisesta annetun lain 57, 57 a, 69 ja 69 a § sekä maakaasumarkkinalain muuttamisesta annetun lain 2 luvun 9 a ja 9 b § sekä 4 luvun 3 ja 3 a § tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2016. (TEM teollisuusneuvos Timo Ritonummi 0295 064 798)

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 183/2014 vp). Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta säädetään. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heidän tarvitsemansa palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun tarve arvioidaan, kun työtön on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivältä tai hän on ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään tietyn ajan. Yhteispalveluun ohjataan ne työttömät, joiden työllistymisen edistäminen edellyttää kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen tarjoamien palvelujen yhteensovittamista. Työttömyysturvalakia muutetaan myös siten, että kunnat maksavat työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää, ja 70 prosenttia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen 0295 049 048)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 162/2014 vp). Eräitä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä siirretään TE-toimistoilta työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Työttömällä on velvollisuus työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä ottaa tietyin työmatkan kestoon liittyvin edellytyksin vastaan myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjottua työtä. Lisäksi työttömyysturvalakiin, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin tehdään eräitä muita muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta (HE 198/2014 vp). Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutetaan palkkatukisäännösten osalta. Palkkatuen määrä on prosentuaalinen osuus työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Korkeammat tukimäärät ja pidemmät tukijaksot suunnataan niiden työttömien työnhakijoiden, joiden on vaikeinta ilman taloudellista tukea sijoittua työmarkkinoille, työllistymisen edistämiseen. Tuen määrä on sitä korkeampi ja tuen kesto sitä pidempi, mitä pidempään tuella palkattava henkilö on ollut työttömänä. Työsopimuslakia muutetaan väliaikaisesti siten, että työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille, osa-aikaisille ja takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille on mahdollista tietyissä rajatuissa tilanteissa poiketa. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho 0295 049 082)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisin perustein tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Lisäksi edellytetään, että kunta on selvittänyt mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 0295 163 401)

Sosiaalihuoltolaki, laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain 20 §:n kumoamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta, laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, laki päihdehuoltolain 12 ja 19 §:n muuttamisesta, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 d ja 17 §:n muuttamisesta, laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 ja 12 §:n muuttamisesta, laki omaishoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta, laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta, laki valmiuslain 88 §:n muuttamisesta, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 164/2014 vp). Sosiaalihuoltolaki säädetään. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta on uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan. Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusturvan parantamiseksi valituslupajärjestelmä tulee käyttöön. Lastensuojelulakia muutetaan. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen toimeenpanossa sosiaalihuollon painopisteen siirtymistä ennalta ehkäiseviin palveluihin ja erityisesti kotipalvelujen laadun ja saatavuuden toteutumista sekä uudistuksen kustannusvaikutuksia ja vaikuttavuutta. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 0295 163 401)

Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 255/2014 vp) Vammaisetuuslaissa olevia henkilön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia koskevia säännöksiä tarkennetaan. Samalla erityiskustannusten vaikutuksia tuen myöntämiseen muutetaan ja jatkossa erityiskustannuksilla on myönnettävän perusvammaistuen tai eläkettä saavan perushoitotuen tasoa korottava vaikutus. Vammaisetuuksista annetussa laissa olevaan Suomessa asumisen määritelmään tehdään muutos. Laki tulee voimaan 1.6.2015. Lain 4 ja 33 §:n tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 202/2014 vp). Työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia muutetaan. Vieraan pääoman käyttö sallitaan työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiönä olevalle asunto-osakeyhtiölle tietyin edellytyksin. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Laki on voimassa 31.12.2017 saakka. Lakia sovelletaan 31.12.2032 sellaisiin työeläkevakuutusyhtiön tytäryhteisöinä oleviin asunto-osakeyhtiöihin, jotka on perustettu lain voimassa ollessa. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (HE 186/2014 vp). Turvakotipalvelun tuottajalle voidaan myöntää valtion talousarvion puitteissa korvausta toimintaan, jonka tarkoituksena on erityisesti lähisuhdeväkivallan kohteena olevan henkilön ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitäminen. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain toimeenpanoa ja arvioi turvakotitoiminnan järjestämisvastuun ja rahoituksen toimivuutta samoin kuin kriisiavun toimivuutta suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 0295 163 346)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (HE 227/2014 vp). Lain muutoksella toteutetaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus ovat jatkossa yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin otetaan säännökset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, koulutukseen ottamisen perusteista sekä koulutuksen pituudesta. Valtakunnallinen koordinaatiojaoston perustetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteyteen. Koordinaatiojaoston tehtävänä on arvioida valtakunnallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tehdä aloitteita erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen kehittämiseksi. Vastuu erikoistumiskoulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutettavien valinnasta on edelleen yliopistoilla. Laki tulee voimaan 1.2.2015. (STM lakimies Eila Mustonen 0295 163 460)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla Pohjois-Atlantin liiton 26.11.2014 päivätyn kirjeen mukaisesti tehtävän sopimuksen ja vahvistaisi lain Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä valtuuttaisi suurlähettiläs Pia Rantala-Engbergin tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Axel Hagelstamin allekirjoittamaan Suomen hallituksen vastauskirjeen koskien sopimusta Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 92. istunnossaan päätöslauselman MSC.350(92), jolla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen III, V ja XI-1 lukua. Muutokset koskevat pakollista matkustajille annettavaa turvallisuusperehdyttämistä ja suljettuihin tiloihin menoa koskevaa pelastusharjoitusta. Lisäksi yleissopimusta muutetaan siten, että luokituslaitossäännöstön 1 ja 2 osan soveltamisesta tulee pakollista. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

hallitus
Palaa sivun alkuun