Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman valmistelu etenee

valtioneuvoston kansliavaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2024 10.15
Tiedote 57/2024
Kuvassa valtioneuvoston linna

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanon periaatteita. Valtiovarainministeriön johtama työryhmä on valmistellut tuottavuusohjelmaa syksystä 2023 alkaen. Kaikki ministeriöt ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmässä on tarkasteltu useita hallinnonaloja yhteisesti koskettavien uudistusten vaikutuksia virastojen toimintamenoihin. Näitä ovat muun muassa sähköinen viranomaisasiointi ja julkisen sektorin tilaohjelma. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että tuottavuusohjelman toimeenpanossa varmistetaan palveluiden kattava saatavuus.

Pääpaino tuottavuusohjelmien toimeenpanossa on hallinnonalojen omissa toimenpiteissä, joiden vaikutukset vaihtelevat. Hallitusohjelmaan sisältyy toimenpiteiden kautta tavoiteltava hallinnonalojen säästötavoite. Säästöt kohdennetaan virastoille vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmassa. Tuottavuusohjelman toimenpiteet vaikuttavat vuodesta 2025 alkaen, ja täysimääräisenä ne ja niiden tuomat säästöt toteutuvat vuonna 2027. Säästötavoite on yhteensä 243 miljoonaa euroa. Toimintamenojen kokonaisuus oli syksyn julkisen talouden suunnitelmassa noin 8 miljardia euroa. Budjettitalouden henkilöstömäärä oli vuoden 2022 lopussa noin 80 000.  Henkilöstön määrä on kasvanut noin 10 prosentilla vuodesta 2016.

Toimintatapojen muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia pyritään toteuttamaan luonnollista eläkepoistumaa ja muuta luonnollista siirtymää hyödyntäen. Tuottavuusohjelman toimeenpano voi kuitenkin johtaa henkilöstövähennyksiin eri virastoissa. Tuottavuusohjelman toimeenpanossa sitoudutaan noudattamaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Valmistelun pohjana toimii lisäksi keväällä 2024 tehtävä valtioneuvoston periaatepäätös alueellisesta läsnäolosta.

Vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvää keskitettyä tuottavuusmäärärahaa voidaan hyödyntää valmistelun vauhdittamiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi virastojen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Tämän vuoden aikana selvitetään myös mahdollisuuksia siihen, kuinka määrärahaa voidaan hyödyntää virastojen palkitsemisessa tuottavuutta pysyvästi parantavien muutosten vauhdittamiseksi.

Tulevaisuudessa ICT- ja digitalisaatiohankkeissa lähtökohtana on toimintatapojen uudistaminen siten, että hankkeet ovat aidosti investointeja ja tuottavuus kasvaa. Tuottavuutta parannetaan hyödyntämällä aiempaa vahvemmin yhteisiä palveluja, valmisohjelmistoja, investointien jaksotusta ja arvioimalla niiden tuottavuutta hankkeiden etenemisen aikana. Lisäksi sitoudutaan siihen, että ICT- ja digitalisaatiohankkeiden kustannus–hyötyanalyysin painoarvoa kasvatetaan, kun hankkeista päätetään.

Tuottavuusohjelma uudistaa ja tehostaa myös palvelujen hankintaa. Yhteisten palvelujen tuottamiseen valitaan entistä kustannustehokkaampia tuotteita ja palveluja. Lisäksi arvioidaan kriittisesti nykyisten palveluiden laatutasoja ja niiden tarpeellisuutta. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtenäistämisastetta nostetaan, palvelutuotannon päällekkäisyyksiä puretaan ja hankintatoimea tehostetaan muun muassa lisenssien hankinnoissa.  Kokonaisuudessaan valtion budjettitalouden piirissä tehdään muita kuin toimitilakustannuksiin liittyviä hankintoja noin 7 miljardilla eurolla, joista toimintamenoista rahoitetaan noin 3 miljardia euroa.

Ministeriöt laativat oman hallinnonalansa toimista tiiviit toimenpideohjelmat osaksi vuoden 2025 talousarvioesityksen valmisteluprosessia. Valtiovarainministeriön ehdotus vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmaksi julkaistaan torstaina 29. helmikuuta. Ehdotukseen sisältyvät tuottavuusohjelman vaikutukset. Talouspoliittinen ministerivaliokunta seuraa toimeenpanoa ja linjaa tarvittaessa muutoksista koko vaalikauden ajan.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Mika Niemelä, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 525