Hyppää sisältöön

VTV tarkasti valtion strategisen intressin yhtiöiden omistajaohjausta ja riskienhallintaa – riskienhallinta on yhtiöiden hallitusten vastuulla

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 7.6.2023 8.30
Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion strategisen intressin yhtiöiden omistajaohjausta. Valtion strateginen intressi kohdistuu yhtiöihin, joiden toiminta voi olla kriittistä koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tarkastelussa oli mukana 17 valtion strategisen intressin yhtiötä.

VTV:n tarkastuksen kohteina olivat valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriön omistajaohjaustoiminto.

Valtio noudattaa omistajaohjauksessaan osakeyhtiölain mukaista tehtävien ja vastuiden jakoa yhtiön toimielinten ja omistajan välillä. Lisäksi toimintaan sovelletaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia ja OECD:n hyvän hallintotavan suosituksia soveltuvilta osin sekä omistajapoliittista periaatepäätöstä. Näiden pohjalta omistajalla, yhtiön hallituksella ja toimivalla johdolla on kullakin omat tehtävänsä, vastuunsa ja oikeutensa. Operatiiviset ja liikkeenjohdolliset päätökset sekä hallinnon ja sen toiminnan asianmukainen järjestäminen kuuluvat yhtiön johdolle ja hallitukselle.

”Omistajan näkökulmasta riskienhallinta on aina yhtiön ja ennen kaikkea yhtiön hallituksen vastuulla. Näin on todettu myös omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä. Näemmekin hyvänä, että VTV ei suosita laatimaan erillisiä riskienhallintaohjeita valtio-omisteisille yrityksille, vaan jatkamme nykyisiä hyviä käytäntöjä ja niiden kehittämistä. Omistajana keskitymme arvioimaan omistajastrategisia riskejä”, sanoo valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola.

Omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä todetaan, että valtio-omistaja edellyttää, että riskienhallinta on järjestetty yhtiöissä näiden tarpeita vastaavalla tavalla osakeyhtiölain mukaisesti. Järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus, joka tarvittaessa raportoi asiasta yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus ja toimiva johto raportoivat merkittävistä havainnoista edelleen omistajalle. Omistaja ei osallistu yhtiön riskienhallintaprosesseihin mutta arvioi riskejä aktiivisesti suhteessa yhtiön taloudelliseen kantokykyyn. Riskeistä keskustellaan säännöllisesti yhtiöiden kanssa. 

VTV kommentoi raportissaan, että valtion strategisia intressejä ei saa vaarantaa esimerkiksi osakemyynneillä, yritysostoilla tai uudelleenjärjestelyillä. 

”Pidämme tätä tärkeänä huomiona, joka on hyvä sisällyttää seuraavaan omistajapoliittiseen periaatepäätökseen. Valtio-omistaja odottaa yhtiöiltään omistaja-arvon kasvua, ja liiketoimintaan kuuluu väistämättä myös riskinottoa”, Kimmo Viertola sanoo. 

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Kimmo Viertola, VNK, p. 029 516 0026, [email protected]