Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.12.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.12.2018 15.31
Tiedote 575/2018
Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.12.2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- EU-asioiden komitean asettaminen

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Päivi Peltokoski, lähetystöneuvos p. 0295 351 523
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen osallistuminen Naton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa (Nato Mission in Iraq, NMI)

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 209/2018 vp; EV 126/2018 vp) Valtuutus allekirjoittaa edellä mainittua sopimusta koskeva Suomen hallituksen vastauskirje

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp; EV 108/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ville Hinkkanen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 165
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- Korkeimman hallinto-oikeuden kuuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2018 vp; EV 113/2018 vp)

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Georgian välisestä yhteistyösopimuksesta

Sisäministeriö

Pauliina Eskola, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 263
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

Kirsi Rajaniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 432
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta (HE 64/2018 vp; EV 110/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Tiina Sinkkanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 626
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Teija Pellikainen, hallitussihteeri p. 0295 140 606
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2018 vp; EV 98/2018 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri p. 0295 530 063
- Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä

Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 141
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 7.12.2018 - 6.12.2021

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 215/2018 vp; EK 29/2018 vp)

Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
- Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 346
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 445
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 147/2018 vp; EV 128/2018 vp)

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 120
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2018 vp; EV 130/2018 vp)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (HE 170/2018 vp; EV 125/2018 vp)

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 453
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 37/2018 vp; EV 95/2018 vp)

Kaisa-Juulia Raita, hallitussihteeri p. 0295 530 379
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön osastopäällikölle
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Karppinen, hallitusneuvos p. 0295 330 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Hankelupalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.10.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta

Sara Vänttinen, Hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Taina Pieski, Strategiajohtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
- Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristösopimuksen muutoksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen muutoksen hyväksyminen

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa olevan omaisuuden, immateriaalisten oikeuksien ja liiketoiminnan luovuttaminen Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden toimintaa jatkamaan perustetulle ja valtion kokonaan omistamalle Traffic Management Finland Oy –nimiselle osakeyhtiölle ja yhtiön oman pääoman korottaminen

Kaisa Kuukasjärvi, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Valtioneuvoston asetus yksityisteistä

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Suomen tasavallan hallituksen ja Chilen tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan hallituksen ja Kenian tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petteri Kuuva, teollisuusneuvos p. 0295 064 819
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 130/2018 vp; EV 106/2018 vp)

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Pk-yritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2018 sekä Euroopan investointirahaston ja Suomen valtion välisen rahoitussopimuksen muuttaminen

Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kari Paaso, johtaja p. 0295 163 340
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Anne Koskela, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 76/2018 vp; EV 118/2018 vp)

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta (HE 91/2018 vp; EV 119/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2018 vp; EV 120/2018 vp)

Anna Kivimäki, hallitussihteeri p. 0295 163 597
- Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2018 vp; EV 133/2018 vp)

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 408
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Marja Penttilä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 404
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 116/2018 vp; EV 139/2018 vp)

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 135
- Valtioneuvoston päätös Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista

Tarja Lahtinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 149
- Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi