Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.12.2015 13.53
Tiedote 646/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.12.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 132/2015 vp) eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta. Metsähallitus olisi edelleen maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja hallinnonalalla toimiva perustuslain 84 §:n 4 momentissa tarkoitettu valtion liikelaitos, jota koskevat tarkemmat säännökset sisältyisivät Metsähallituksesta annettavaan lakiin. Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvissa julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevissa asioissa Metsähallitus olisi ympäristöministeriön ohjauksessa. Metsähallituksen yleistehtävänä olisi hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana olisi sen hallintaan uskotun tuottovaateen alaisen valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden omistaminen. Metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista liiketoimintaa Metsähallitus harjoittaisi omistamiensa tytäryhtiöiden kautta. Esityksellä toteutettaisiin valtion liikelaitoksena toimivaa Metsähallitusta koskevat kilpailuneutraliteettivaatimukset. Metsähallitus hoitaisi sille uskotut julkiset hallintotehtävät liikelaitoksesta eriytetyssä julkisia hallintotehtäviä hoitavassa yksikössä. Julkisten hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat menot rahoitettaisiin valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla ja julkisten hallintotehtävien hoidosta kertyvillä tuloilla. Metsähallituksen toimintaa koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet pysytettäisiin ennallaan. Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet koskisivat biologisen monimuotoisuuden suojelua ja sen tarkoituksenmukaista lisäämistä, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistämisen vaatimusten huomioonottamista sekä saamelaisten kulttuurin harjoittamisen ja poronhoidon edellytysten turvaamista. Eduskunta hyväksyisi edelleen Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Euroopan unionin kilpailulainsäädäntöön liittyvien vaatimusten toteuttamiseksi esitykseen sisältyy ehdotus laiksi valtion metsätalousosakeyhtiöstä. Esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan perustettavalle metsätaloutta harjoittavalle osakeyhtiölle Metsähallituksen hallinnassa olevaan, tuottovaateen alaiseen maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuva siirtokelvoton oikeus metsätalouden harjoittamiseen, Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä muu omaisuus. Valtioneuvosto määräisi yhtiöön luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä luovutusehdot. Metsähallitus merkitsisi osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet valtion lukuun ja hallinnoisi yhtiötä. Metsähallituksen hallinnassa oleva valtion maa- ja vesiomaisuus pysytettäisiin edelleen valtion suorassa omistuksessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antaa tammikuussa eduskunnalle vuoden 2016 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen, johon sisällytetään tätä esitystä koskevat budjettitekstit. Eduskunnan käsittelyaikataulujen vuoksi lakiesitys annetaan poikkeuksellisesti ennen lisätalousarvioesityksen antamista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.3.2016. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 133/2015 vp) eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia, metsätuhojen torjunnasta annettua lakia ja riistavahinkolakia. Kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia muutettaisiin hallitusohjelman mukaisten säästöjen toteuttamiseksi siten, että juurikäävän torjunnasta luovuttaisiin, terveyslannoituksen tukea rajattaisiin ja nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä täsmennettäisiin. Lakiin sisällytettäisiin säännös tukien käsittelyn ja myöntämisen keskeyttämisestä, kun myöntämisvaltuutta ei olisi enää käytettävissä hakemusten vireillepanovuonna. Tukipäätökset hyväksytään vuosittain käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden puitteissa. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja suometsän hoitoon sisältyvä piennartien tekeminen voidaan aloittaa jatkossakin ennen niitä koskevan tukihakemuksen hyväksymistä. Tukijärjestelmää osin yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin. Metsätuhojen torjunnasta annettua lakia muutettaisiin siten, että juurikäävän torjunnasta tulisi velvoittavaa. Riistavahinkolaista poistettaisiin viittaus kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntöön. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.12.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 1 ja 8 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus poliisista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta. Suojelupoliisi siirtyy Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi 1.1.2016. Asetuksiin tehdään tästä johtuvat muutokset. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (SM ylitarkastaja Jarkko Nieminen 0295 488 599)

Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Vuoden 2016 alusta yhteisön ja yhteisetuuden tulosta ei enää suoriteta veroa seurakunnalle. Asetuksia muutetaan siten, että maininta seurakunnasta yhteisöveron saajana poistetaan. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen osajärjestelmien EY-tarkastusvakuutusta koskeva liite IV muutetaan komission direktiivin 2014/106/EU täytäntöönpanemiseksi. Komission direktiivillä on muutettu rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun direktiivin 2008/57/EY liite V ja VI, jotka on pantu täytäntöön edellä mainitulla valtioneuvoston asetuksen liitteellä IV. Komission direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 1.1.2016. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 b ja 2 c §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että talousarvioesityksessä samalle momentille siirretyt Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut ovat vuodesta 2016 alkaen siirtomäärärahaa, kun ne ovat olleet tähän saakka arviomäärärahaa. Lisäksi asetukseen tehdään pykäläviittauksen täsmennys. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan valtion osuuden ennakkojen maksamisen ja tarkistamisen osalta. Asetuksessa otetaan huomioon talousarvioesitykseen tehtyjä muutoksia. Talousarvioesityksessä kaikki Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut on siirretty samalle momentille ja lisäksi mainitut kulut on muutettu siirtomäärärahaksi, kun ne ovat olleet tähän saakka arviomäärärahaa. Lisäksi asetukseen tehdään täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muutos tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Lakimuutoksen keskeisin sisältö on se, että sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuus siirtyy aluehallintovirastoilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Tämä aiheuttaa muutostarpeita asetukseen. Muutokset ovat pääosin teknisiä: viittaukset aluehallintovirastoihin muutetaan viittauksiksi THL:ään. Asetuksesta myös poistetaan sääntelyä, joka käy ilmi sovittelulaista ja jota ei ole tarpeen toistaa asetuksessa. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä muita muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2016. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin vuonna 2015. Määrärahan käytön perusteet säilytetään ennallaan. Avokuntoutuksena annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta korotetaan 840 eurosta 870 euroon kuntoutettavaa kohti ja kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 1 260 eurosta 1 305 euroon kuntoutettavaa kohti. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (STM lakimies Erkki Papunen 0295 163 603)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2016 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin vuonna 2015. Määrärahan käytön perusteet säilytetään ennallaan. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustus on 540 euroa avustuksen saajaa kohti eli sama kuin vuonna 2015. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (STM lakimies Erkki Papunen 0295 163 603)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 3.12.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2016. Suunnitelma sisältää selvitys- ja tutkimustoiminnan painopisteet, valmistelu- ja ohjausvastuut sekä rahoitusarviot. Selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja luoda perusta selvitys- ja tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksenteossa. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös määrätä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Tapio Peltomäki ja jäseniksi (varajäsenet suluissa) toiminnanjohtaja Satu Mustalahti Sotilaskotiliitto ry:stä (puheenjohtaja Anne Holmlund Naisten Valmiusliitto ry:stä), vanhempi osastoesiupseeri Erkki Mikkola (vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi) puolustusministeriöstä, kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi (finanssisihteeri Timo Ertola) opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa (ylitarkastaja Alpo Nikula) sisäministeriöstä toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2017. (PLM vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 140 431)

Päätös myöntää vientilupa Noptel Oy:lle Etelä-Koreaan. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä maasta LRF500-laseretäisyysmittarimoduuleita 250 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Dodaam Systems Ltd, joka käyttää tuotteet omassa tuotannossaan. (PLM neuvotteleva virkamies Sanna Poutiainen 0295 140 418)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii määrätietoisesti työllisyyttä ja taloutta tukevien rakenteellisten uudistusten toteutuksesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta keskipitkällä aikavälillä. 2. Eduskunta edellyttää, että koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja korkea taso turvataan pitkäjänteisesti rakenteellisia uudistuksia ja säästöpäätöksiä toimeenpantaessa. 3. Eduskunta edellyttää, että säästöpäätösten ja muiden talouden sopeuttamiseen liittyvien päätösten kokonaisvaikutusten arviointia kehitetään. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus kiinnittää vakavaa huomiota pitkittyneestä taantumasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin eriarvoisuuden ja syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi. 5. Eduskunta edellyttää, että kasvaneesta turvapaikanhakijoiden määrästä aiheutuneita kustannuksia seurataan ja kustannusten nousuun reagoidaan tarvittaessa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 101/2015 vp) pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2015 neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2015 alkaen. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös ratkaista Aila Marjatta Munukan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Tapio Rasila valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös hyväksyä määräysvallan muutos. Ab Suomen Uutisradio Oy on hakenut tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 §:n mukaista ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Bauer Media Holding Oy on hakemuksen mukaan aikeissa hankkia määräysvallan Suomen Uutisradio Oy:n konserniyhtiön 3N Radiot Oy:stä, jolle Oy Suomen Uutisradio Ab tulee hakemuksen mukaan siirtämään toimiluvan yritysjärjestelyn toteuttamisen yhteydessä. Yritysjärjestelyn myötä Suomen Uutisradio Oy:n radioliiketoiminta siirtyisi MTV:ltä Bauer Median omistukseen. Suomen Uutisradio Oy harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa valtioneuvoston myöntämän ohjelmistotoimiluvan nojalla taajuuskokonaisuudella 1. Ohjelmistolupa oikeuttaa valtakunnalliseen radiotoimintaan ja on voimassa 1.1.2012-31.12.2019. Valtioneuvosto katsoo, että määräysvallan muutos ei johda kansallisen ohjelmatarjonnan keskittymiseen radiomarkkinoilla, vaan ohjelmatarjonnan kokonaisuus säilyy monipuolisena myös määräysvallan muutoksen jälkeen. Näin ollen ei ole estettä haetun määräysvallan muutoksen hyväksymiselle. (LVM osastopäällikkö Juhapekka Ristola 0295 342 348)
Tiedote

Päätös myöntää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntsälän ja Pukkilan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Toolinkallio-Pukkila). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös antaa suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan. Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Nord Stream 2 AG saa suorittaa merenpohjan tutkimusta Suomen talousvyöhykkeellä. Päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus annetaan sillä edellytyksellä, että hakija tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttää tietyt ehdot. Luvan saajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2018 saakka. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064 207)
Tiedote

Päätös hyväksyä Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016-2021. Päätös on täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 2006/60/EY ja sen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoon pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. (YM ympäristöneuvos Hannele Nyroos 0295 250 211)
Tiedote

Päätös hyväksyä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021. Toimenpideohjelma koostuu olemassa olevista, jo päätetyistä nykytoimenpiteistä ja merenhoidon uusista toimenpiteistä. Nykytoimenpiteet käsittävät meriympäristön tilaan myönteisesti vaikuttavat kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, kansallisen lainsäädännön ja meriympäristöön vaikuttavat strategiat ja ohjelmat. Rehevöitymisen sekä vaarallisten ja haitallisten aineiden vähentämisen kannalta merkittävimmät nykytoimenpiteet sisältyvät tämän ohjelman kanssa samanaikaisesti päätettäviin vesienhoitosuunnitelmiin vuosiksi 2016-2021. Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma sisältää 29 uutta toimenpidettä merenhoitosuunnitelman yleisten ympäristötavoitteiden ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. (YM neuvotteleva virkamies Maria Laamanen 0295 250 359)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.12.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (asedirektiivin muuttaminen). Ehdotuksen taustalla on viime vuosina ja erityisesti kuluneen vuoden aikana Ranskassa ja muualla Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut. Komissio katsoo, että nämä tapahtumat ovat selvä osoitus järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin aiheuttamasta hyvin moniulotteisesta turvallisuusuhasta. Niihin vastaamiseksi tulee entisestään vahvistaa keinoja ampuma-aseiden salakuljetuksen vaikeuttamiseksi. Komissio katsoo, että ampuma-aseiden osalta EU:ssa tarvitaan entistä koordinoidumpaa ja yhtenäistä lähestymistapaa. (SM erityisasiantuntija Johanna Puiro 0295 488 584)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Maatalous- ja metsätieteen tohtori Jari Varjo Suomen riistakeskuksen johtajan toimeen 1.2.2016 lukien. (MMM osastopäällikkö Juha Niemelä 0295 162 009)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2015 vp). Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ilmoittanut, että valtioneuvoston jäsenet tekevät vuodessa viikon ajan töitä ilman palkkaa koko hallituskauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtioneuvoston jäsenten vuosipalkkioista vähennetään viikon palkkiot, joka on kaksi prosenttia vuosipalkkioista. Lisäksi hallitus on sopinut edellisten hallitusten tavoin, että valtioneuvoston jäsenelle tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla. Myös tämä koskee koko hallituskautta. Yhteensä valtioneuvoston jäsenille maksettavaa palkkiota vähennetään siten 7 prosentilla. Laki tulee voimaan1.1.2016 ja se on voimassa 31.5.2019 saakka, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Laki jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 35/2015 vp). Jäteveron tasoa korotetaan 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa. Lisäksi kaatopaikalle toimitettavan keräyspaperin siistauslietteen verottomuutta koskeva säännös kumotaan. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n muuttamisesta, laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta, laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 6/2015 vp). Kyseisissä laeissa on maistraattien toimivaltaa koskevia säännöksiä. Lain tasolla olevat toimivaltaa koskevat säännökset korvataan valtuutussäännöksillä niin, että toimivaltaisesta maistraatista säädetään jatkossa valtiovarainministeriön asetuksella. Muutoksella yhdenmukaistetaan ja selkeytetään maistraatteja koskevaa toimivaltasääntelyä ja kootaan maistraattien tehtävienjakoa koskevia säännöksiä yhteen säädökseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta, laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki eläinsuojelulain muuttamisesta, laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 22/2015 vp). Lait liittyvät ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan direktiiviin (2005/36/EY) tehtyjen muutosten (2013/55/EU) täytäntöönpanoon. Uuteen ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan lakiin sisällytetään ammattipätevyysdirektiivin mukaiset eri tunnustamisjärjestelmiin liittyvät säännökset ja palvelujen väliaikaisen tarjoamisen vapauteen liittyvät säännökset sekä direktiivimuutokseen sisältyvät uudet säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta, hälytysjärjestelmästä ja yhteisiä koulutusperiaatteita koskevasta tunnustamisjärjestelmästä. Lisäksi lainsäädännössä selvennetään ammattipätevyyden tunnustamisprosessiin liittyvien kansallisten toimijoiden vastuita. Voimassa oleva laki ammattipätevyyden tunnustamisesta kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)

Laki opintotukilain muuttamisesta (HE 40/2015 vp). Opintotuen myöntämisen edellytyksiä ulkomailla harjoitettaviin opintoihin muutetaan siten, että opiskelijalla on oikeus opintotukeen myös, jos hänellä on elinolosuhteisiin liittyvä kiinteä yhteys Suomeen. Hallitusohjelman mukaisesti opintorahan määriä ei enää tarkisteta kansaneläkeindeksin perusteella. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajoja korotetaan noin 13 prosentilla tuen riittävyyden parantamiseksi sekä eri koulutusasteilla opiskelevien yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi selkeytetään eräitä opintotukilain säännöksiä opintotuen toimeenpanon sujuvoittamiseksi. Laki tulee voimaan 1.8.2016. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajojen korottaminen tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkossa vaalikaudella 2015-2019 arvioi opintotuen reaalikehitystä tasapuolisesti suhteessa vastaavaan kehitykseen muiden perustulon muotojen reaalikehityksen kanssa. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)
Tiedote

Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 67/2015 vp). ICOS ERIC kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja mittausasemat yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään 45 päivää sen jälkeen, kun komission ICOS ERIC:in perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 103/2015 vp). Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että lakiin lisätään säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota myönnetään maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Laki tulee voimaan 10.12.2015 ja on voimassa 30.6.2017 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki kaupunkiraideliikenteestä (HE 43/2015 vp). Kaupunkiraideliikenteellä tarkoitetaan laissa metro- ja raitioliikennettä. Kaupunkiraideliikenteestä ei ole toistaiseksi erillistä laintasoista sääntelyä. Kaupunkiraideliikenne on niin sanottuna kevytraideliikenteenä jätetty myös Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Lailla säädetään kaupunkiraideliikenne viranomaisvalvonnan piiriin kuuluvaksi liikennemuodoksi. Metro- ja raitioliikenteen harjoittamisesta ja liikenteen harjoittamiseen käytettävän rataverkon hallinnasta on tehtävä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka vastaa kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta. Vastuu kaupunkiraideliikenteen turvallisuudesta on jatkossakin toiminnanharjoittajalla, jolta edellytetään toiminnan turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Laki tulee voimaan 1.3.2016. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

Laki rautatielain muuttamisesta ja laki ratalain muuttamisesta (HE 13/2015 vp). Laeilla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2012/34/EU) yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Laeilla muutetaan erityisesti rautatielain toimiluvan saannin edellytyksiä, ratakapasiteetin jakamista, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavien palveluiden saatavuutta ja niiden hinnoittelua, rataverkon käytön hinnoittelua sekä rautatiemarkkinoiden valvontaa koskevia säännöksiä. Ratalakiin lisätään uusi säännös rataverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmasta ja sen rahoituksesta. Lait tulevat voimaan 8.12.2015. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2015 vp). Lailla säädetään työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2016. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,15 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2016 se on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,90 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 0,46 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,00 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,45 prosenttia palkasta. Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,78 prosenttia palkasta. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutosten on jakauduttava tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 044 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2 044 500 euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)
Tiedote

Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 60/2015 vp). Säteily- ja ydinturvallisuutta koskevista kansainvälisistä asiantuntijapalveluista huolehtii Säteilyturvakeskuksen yhteyteen perustettava osakeyhtiö. Yhtiö huolehtii myös ydinturvallisuusyhteistyöstä lähialueilla sille Säteilyturvakeskuksen myöntämän määrärahan mukaisesti. Osakeyhtiön omistajaohjauksesta ja sen osakkeiden hallinnoinnista huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM lääkintöneuvos Mikko Paunio 0295 163 312)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyisi Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen ja vahvistaisi lain perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 57/2015 vp). Aasian infrastruktuuri-investointipankki on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta lukien. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VN finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa enintään 350 sotilaalla 1.6.-31.11.2016 suomalais-irlantilaisen pataljoonan johtovaltiona ja noin 170 sotilaalla 1.12.2016-31.12.2018. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Terhi Järvikareen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)
Tiedote 15.12.

Suurlähettiläs Niklas Lindqvistin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Turkmenistanin hallituksen välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus. Suomen ja Turkmenistanin välillä ei ole sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Tällainen sopimus on kuitenkin omiaan helpottamaan investointien tekemistä sopimusvaltiosta toiseen sopimusvaltioon ja muutoinkin vahvistamaan sopimusvaltioiden välisiä taloudellisia suhteita. Neuvottelut käytiin 10.-14. helmikuuta 2014 Helsingissä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin englannin kielellä laadittu sopimus. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin OECD:n laatimalle mallisopimukselle. Sopimus edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Suurlähettiläs Jukka Siukosaaren tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Sara Henttosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Argentiinan tasavallan hallituksen välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskeva sopimus. Sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Siten sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset tulee saattaa voimaan lailla. Sopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun on vastaanotettu jälkimmäinen ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset vaatimukset on täytetty. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Tasavallan presidentti hyväksyisi kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen sekä yleissopimuksen liitteiden D (CUV), F (APTU) ja G (ATMF) muutokset. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2014 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikula Budapestissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Eritreaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Komentaja Juha-Antero Puistola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2016-31.12.2018. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)