Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitetään

Sisäministeriö 27.11.2014 14.10
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on kehittää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Pääosin on kyse nykykäytäntöjen tuomisesta lakiin.

Lakimuutokset ovat tarpeen, sillä auttamista koskevan sääntelyn on yleisesti arvioitu olevan riittämätöntä. Muutoksilla parannetaan nykyistä auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Lakimuutosten tarkoituksena on myös turvata uhrien yhdenvertainen kohtelu ja selkiyttää viranomaisten välistä työnjakoa.

Laista kävisi entistä selkeämmin ilmi muun muassa se, mitä auttamistoimilla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksillä ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa ja lopettaa.

Auttamisjärjestelmään pääsisi jatkossakin matalalla kynnyksellä ilman, että ihmiskaupparikoksen tapahtumisesta olisi täyttä varmuutta. Uhrin avuntarve tulisi arvioida yksilöllisesti ottaen huomioon uhrin erityistarpeet. Auttamistoimet voivat tarkoittaa esimerkiksi asumisen, toimeentulon tai oikeudellisen neuvonnan palveluja.

Esityksen tavoitteena on toteuttaa nyt ne säädösmuutokset, jotka on todettu tällä hetkellä auttamisjärjestelmän käytännön työn ja sen jatkokehittämisen kannalta keskeisimmiksi. Mahdollinen laajempi auttamisjärjestelmän ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämistyö toteutetaan sen jälkeen, kun nyt esitettävien muutosten toimivuudesta on kertynyt kokemusta.

Nykylainsäädäntöä täsmennetään

Hallituksen esitys täsmentää lainsäädännössä tällä hetkellä vallitsevaa epäselvyyttä siitä, voivatko auttamisjärjestelmään päästä myös ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta Suomessa. Jatkossa laissa ilmaistaisiin selkeästi, että myös he ovat oikeutettuja apuun.

Lakiin on ehdotettu uutena asiana 1-3 kuukaudeksi annettava toipumisaika. Vastedes myös laillisesti maassa oleskelevilla ihmiskaupan uhreilla olisi oikeus toipumisaikaan, jolloin esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei vielä ottaisi heihin yhteyttä ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi. Nykyisin tällainen mahdollisuus on tarjolla vain luvatta maassa oleskeleville ulkomaalaisille, joille voidaan myöntää toipumisaikaa vastaava harkinta-aika ulkomaalaislain nojalla. Uhria autettaisiin heti, vaikka hän ei olisi valmis osallistumaan rikoksen selvittämiseen.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2015.

Taustaa

Lakiehdotuksen taustalla on hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan lainsäädäntöä kehitetään ihmiskaupan torjumiseksi, uhrien suojelemiseksi ja oikeusturvan parantamiseksi. Lainvalmistelutyön tukena on toiminut poikkihallinnollinen työryhmä, joka selvitti ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan nykylainsäädännön toimivuutta ja kehittämisvaihtoehtoja.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Jorma Vuorio, 0295 418 860
erityisasiantuntija Elina Immonen, 0295 488 593