Hallituksen lisätalousarvioesitys panostaa kasvuun ja työllisyyteen

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.5.2014 9.43
Tiedote 204/2014

Hallitus päätti osana vuosien 2015–2018 julkisen talouden suunnitelmaa 600 miljoonan euron kasvuohjelmasta, jonka vipuvaikutukset nousevat miljardiluokkaan. Hallitus on 20. toukokuuta käsittelemässään lisätalousarvioesityksessä tehnyt sen myötä noin 200 miljoonan euron määrärahalisäykset alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen avustuksia korotetaan 29 miljoonalla eurolla. Lisäyksestä 20 miljoonaa euroa käytetään kolmivuotisen, yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisia investointeja edistävän ohjelman toteuttamiseen. Team Finland -toiminnan resursseja lisätään 10 miljoonalla eurolla.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan 50 miljoonalla eurolla. Määrärahalla käynnistetään sijoitusohjelma, jonka kautta valtio sijoittaa kannattavaksi arvioituihin suomalaisiin teollisiin yhtiöihin.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuksia lisätään 60 miljoonalla eurolla. Valtuuden lisäys käytetään muun muassa biotalouden ja cleantech-alan pilotointi-, referenssi- ja demonstraatiohankkeisiin sekä digitaaliseen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan edistämiseen. Rahoitus kohdennetaan sekä kasvuhakuisille ja kansainvälistyville kotimaisille pk-yrityksille että liiketoimintaansa uudistaville suuryrityksille. Tavoitteena on mahdollistaa kilpailukykyistä liiketoimintaa, jolla on kasvupotentiaalia.

Metsähallituksen luontopalveluihin lisätään 5 miljoonan euroa kansallispuistojen sekä muiden luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen.

Liikenneinfrastruktuuriin parannuksia

Hallitus ehdottaa 5 miljoonaa euroa perusväylänpidon kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen. Rahat kohdistettaisiin muun muassa päällysteiden ja huonokuntoisten siltojen kunnostamiseen.

Maantie 100 Hakamäentiellä olevan Metsämäentien sillan uusimiseen ehdotetaan 8,5 miljoonan euron määrärahaa. EU:n TEN-tuen osuus siitä olisi 2,5 miljoonaa euroa.

Kantatie 52:n parantamiseen Salon kohdalla ehdotetaan 6 miljoonaa euroa. Lisäksi hanketta on tarkoitus rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Valtatie 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen Rauman kohdalle ehdotetaan 3 miljoonaa euroa ja lisäksi siihen on tarkoitus myöntää työllisyysperusteista investointitukea noin 3 miljoonaa euroa.

Valtatie 6 Taavetti−Lappeenranta aloitusta aikaistetaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi ehdotetaan 1,5 miljoonaa euroa.

Lisää opiskelupaikkoja korkeakouluihin ja tukea aikuiskoulutukseen

Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen osoitetaan 10 miljoonaa euroa. Se suunnataan perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 30–50-vuotiaiden kohdennettuun aikuiskoulutukseen.

Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti noin 3 000 vuosina 2014–2015. Vuonna 2014 alkavan koulutuksen, johon lisätään 9 miljoonan määräraha, tavoitteena on lisätä noin 1 500 uutta aloituspaikkaa. Aloituspaikkojen lisäyksestä johtuen myös opintotukeen myönnetään yhteensä 2 miljoonaa euroa lisää.

Aalto-yliopiston arktista osaamista tukevan meritekniikan tutkimusedellytysten vahvistamiseen osoitetaan 7 miljoonan euron lisäys, jolla uudistetaan Aalto-yliopiston jääkoeallas.

Määrärahoja rakennus- ja korjaushankkeisiin

Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin osoitetaan Stadion-säätiölle 40 miljoonan euron määräraha avustuksena.

Vuokra-asuntojen rakentamisen takauslainaan liittyvä määräaikainen käynnistysavustus otetaan käyttöön vuosille 2014–2015. Tarkoituksena on lisätä pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjontaa. Avustuksella voidaan tukea noin 500 asunnon rakentamista vuosittain.

Valtion asuntorahaston varoista voidaan lisäksi myöntää 10 miljoonaan euroon asti avustuksia erityisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausta varten.

Oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettäviin avustuksiin varattua määrärahaa lisätään 9,6 miljoonalla eurolla. Tällä pyritään avustamaan mahdollisuuksien mukaan rahoitussuunnitelmaan vuosille 2015–2017 sisältyvien hankkeiden toteutusta.

Muita muutoksia

Ehdotetaan valtuuksia luopua valtion omistuksesta Altia Oyj:ssä, koska yhtiöllä ei ole enää strategista merkitystä valtiolle. Yhtiön mahdollisista omistusjärjestelyistä hallitus päättää erikseen. Eri vaihtoehtoja arvioitaessa painotetaan kotimaista työllisyyttä ja Altian suomalaisen tuotannon turvaamista sekä kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työllisyysasemaan ja hyvään henkilöstöpolitiikkaan.

Governia Oy:n omaa pääomaa ehdotetaan korotettavaksi 20 miljoonalla eurolla. Määräraha suunnataan Itämeren merikaapelihankkeen rahoittamiseen tietoliikenneinvestointien houkuttelemiseksi Suomeen.

Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 2,5 miljoonan euron määrärahalisäystä.

TE-toimistoille ehdotetaan 2,5 miljoonan euron määrärahaa noin 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseksi. Lisäys rahoitetaan siirtona julkisten työllisyys- ja yrityspalvelujen määrärahasta. Siirrolla pyritään parantamaan TE-toimistojen palvelukykyä ja vastaamaan rakennepoliittisen ohjelman työllistymistä tukeviin tavoitteisiin.

Säätutkaverkostoa täydennetään uudella Keski-Suomen alueelle sijoitettavalla tutkalla, johon osoitetaan 1,4 miljoonaa euroa.

Valtion budjettitalous on tänä vuonna noin 7,1 miljardia euroa alijäämäinen

Muun muassa arvonlisäveron tuottoarviota joudutaan pienentämään tältä vuodelta. Valtion verotuloja koskevaa arviota pienennetään nettomääräisesti yhteensä 190 miljoonaa euroa.

Julkisen talouden suunnitelman 2015–2018 mukaisesti osakemyynneistä saatavien nettotulojen arviota korotetaan 460 miljoonaa euroa ja osinkotuloarviota 50 miljoonaa euroa. Tuloja käytetään kasvuohjelman rahoittamiseen ja velkaantumisen vähentämiseen.

Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta ja Metsähallituksen tuloutusta korotetaan yhteensä 50 miljoonaa euroa vuodelle 2014.

Tuloarvion 544 miljoonan euron kasvu ja määrärahojen 520 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 24 miljoonalla eurolla.

Lisätalousarvioesityksen myötä budjettitalouden tuloarvio vuodelle 2014 on 47,5 miljardia euroa ja menoarvio 54,6 miljardia euroa. Alijäämä on siten arviolta noin 7,1 miljardia euroa.

Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa noin 49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Hallituksen lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle torstaina 22. toukokuuta valtioneuvoston yleisistunnossa.

Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja (talouspolitiikka) Joonas Turunen, p. 0295 160 292 ja valtiovarainministerin erityisavustaja (talouspolitiikka) Ville Kopra, p. 0295 530 034