Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringens tilläggsbudgetproposition satsar på tillväxt och sysselsättning

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.5.2014 9.43
Pressmeddelande 204/2014

Regeringen beslutade som en del av planen för de offentliga finanserna 2015–2018 om ett tillväxtprogram på 600 miljoner, vars hävstångseffekter stiger till miljardklass. Regeringen har i den tilläggsbudgetproposition som den behandlade den 20 maj gjort anslagsökningar på ca 200 miljoner euro jämfört med den ursprungliga budgeten.

För understöd till sammanslutningar som främjar näringspolitiken görs en anslagsökning på 29 miljoner euro. Av tillägget används 20 miljoner för att genomföra ett treårigt program som främjar företagens internationalisering och för att genomföra ett ett program som främjar utländska investeringar. Resurserna för Team Finland-verksamheten ökas med 10 miljoner euro.

Finlands Industriinvestering Ab kapitaliseras med 50 miljoner euro. Med anslaget inleds ett investeringsprogram genom vilket staten investerar i finländska industriella bolag som bedöms vara lönsamma.

Innovationsfinansieringsverket Tekes lånefullmakter ökas med 60 miljoner euro. Ökningen av fullmakten används bl.a. för pilot-, referens- och demonstrationsprojekt inom bioekonomi och cleantech samt för att främja affärsverksamhet som baserar sig på digitalt värdeskapande. Finansieringen riktas både till tillväxtorienterade och internationellt inriktade små och medelstora inhemska företag och storföretag som förnyar sin affärsverksamhet. Syftet är att möjliggöra konkurrenskraftig affärsverksamhet med tillväxtpotential.

För Forststyrelsens naturtjänster görs ett tillägg på 5 miljoner euro för förbättring av byggnader, konstruktioner och tjänster i nationalparker och andra natur- och kulturobjekt.

Förbättringar i trafikinfrastrukturen

Regeringen föreslår 5 miljoner euro för att stärka den mest kritiska trafikinfrastrukturen inom bastrafikledshållningen. Pengarna ska användas bl.a. till att förnya beläggning och broar i dåligt skick.

Ett tilläggsanslag på 8,5 miljoner euro föreslås för att bygga om bron vid landsväg 100 Skogsbackavägen. Av detta anslag är andelen TEN-stöd som EU beviljar 2,5 miljoner euro.

För förbättring av stamväg 52 vid Salo föreslås 6 miljoner euro. Projektet ska dessutom finansieras genom sysselsättningsbaserat investeringsstöd till ett belopp av ca 1,8 miljoner euro.

För byggande av en planskild korsning vid riksväg 8 Luostarinkylä vid Raumo föreslås 3 miljoner euro, utöver vilket det för ändamålet föreslås ett sysselsättningsbaserat investeringsstöd till ett belopp av ca 3 miljoner euro.

Påbörjandet av riksväg 6 Taavetti–Villmanstrand tidigareläggs. Totalkostnadsförslaget för projektet uppgår till 76 miljoner euro och anslaget för år 2014 föreslås vara 1,5 miljoner euro.

Fler studieplatser vid högskolorna och stöd för vuxenutbildningen

10 miljoner euro anvisas för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas. Beloppet används till riktad vuxenutbildning till 30–50-åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen.

För att avveckla anhopningen av sökande till högskolorna ökas antalet nybörjarplatser vid högskolorna under en begränsad tid med ca 3 000 åren 2014–2015. Målet är att utöka den utbildning som inleds år 2014 med ca 1 500 nybörjarplatser. För detta görs ett anslagstillägg på 9 miljoner euro. På grund av det ökade antalet nybörjarplatser beviljas även studiestödet ett tillägg på sammanlagt 2 miljoner euro.

För åtgärder som förbättrar Aalto-universitetets förutsättningar att bedriva havsteknikforskning som stöder universitetets arktiska kompetens beviljas ett tillägg på 7 miljoner euro. Anslaget är avsett att användas för att förnya Aalto-universitetets bassäng för ismodellförsök.

Anslag för bygg- och reparationsprojekt

Ett anslag på 40 miljoner euro riktas till Stadion stiftelsen för kostnader som föranleds av ombyggnaden av Helsingfors Olympiastadion.

Ett tidsbegränsat startbidrag i anslutning till borgenslån för byggande av hyresbostäder tas i bruk för 2014–2015. Syftet är att öka utbudet av hyresbostäder i huvudstadsregionen. Med hjälp av bidraget stöder man byggandet av ca 500 bostäder årligen.

Av medel ur statens bostadsfond kan dessutom beviljas bidrag i synnerhet för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning till ett belopp av sammanlagt högst 10 miljoner euro.

För understöd till sammanslutningar som främjar näringspolitiken görs en anslagsökning på 9,6 miljoner euro. Avsikten med detta är att stödja genomförandet av de projekt som har bekräftats för 2015–2017 i finansieringsplanen.

Andra ändringar

Det föreslås fullmakter att avstå från statens ägande i Altia Abp eftersom bolaget inte längre har strategisk betydelse för staten. Regeringen beslutar separat om eventuella ägararrangemang i fråga om bolaget. När olika alternativ övervägs betonas särskilt den inhemska sysselsättningen och tryggandet av Altias finländska produktion. Man fäster också särskild vikt vid de anställdas sysselsättningsställning och vid en god personalpolitik.

Det föreslås att Governia Oy:s eget kapital ska höjas med 20 miljoner euro. Anslaget riktas till finansiering av projektet för en havskabel i Östersjön för att locka investeringar i datakommunikation till Finland.

För polisens omkostnader föreslås ett anslagstillägg på 2,5 miljoner euro.

Man föreslår ett anslag på 2,5 miljoner euro för arbets- och näringsbyråerna för anställning av personal motsvarande ca 50 årsverken. Tillägget finansieras som en överföring från anslaget för offentliga arbetskrafts- och företagstjänster. Genom överföringen strävar man efter att förbättra arbets- och näringsbyråernas service och att svara på det strukturpolitiska programmets sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Ett anslag på 1,4 miljoner euro anvisas för att komplettera nätverket av väderradar med en ny radar som placeras inom Mellersta Finlands område.

Statens budgetekonomi uppvisar ett underskott på ca 7,1 miljarder i år

Man är bl.a. tvungen att sänka intäktskalkylen för mervärdesskatten för innevarande år. På grund av ökningen av antalet nybörjarplatser beviljas även studiestödet ytterligare sammanlagt 190 miljoner euro.

I enlighet med planen för de offentliga finanserna 2015–2018 höjs kalkylen för nettoinkomsterna av försäljning av aktier med 460 miljoner euro och kalkylen för utdelningsinkomsterna med 50 miljoner euro. Intäkterna används för att finansiera tillväxtprogrammet och för att minska skuldsättningen.

Senatfastigheters och Forststyrelsens intäktsföring höjs med sammanlagt 50 miljoner euro 2014.

Med beaktande av ökningen av inkomstposterna med 544 miljoner euro och ökningen av anslagen med 520 miljoner euro minskar tilläggsbudgetpropositionen behovet av statens nettoupplåning med 24 miljoner euro.

Genom tilläggsbudgetpropositionen uppgår budgetekonomins inkomstposter för 2014 till 47,5 miljarder euro och utgiftsposterna till 54,6 miljarder euro. Statens budgetekonomi uppvisar ett underskott på ca 7,1 miljarder i år

I slutet av 2014 beräknas statsskulden uppgå till ca 49 procent av bruttonationalprodukten.

Propositionen om tilläggsbudgeten lämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 22 maj.

Ytterligare information: Joonas Turunen, statsministerns specialmedarbetare (ekonomisk politik), tfn 0295 160 292, och Ville Kopra, finansminsterns specialmedarbetare (ekonomisk politik), tfn 0295 530 034

Tillbaka till toppen