Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain (864/2014) muuttamisesta

LVM003:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan ehdotukset vaadittavien lainsäädäntömuutosten tekemisestä miehittämättömän ilmailun U-spacea koskevien EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään lentoestelupaprosessin muutostarpeita. Näihin liittyen ehdotetaan muutoksia ilmailulain 158 §:ään ja tarvittavilta osin Traficomin maksuasetukseen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM003:00/2022

Asianumerot VN/410/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.1.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 43/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 255/2022

Hankkeessa laaditaan ehdotukset vaadittavien lainsäädäntömuutosten tekemisestä miehittämättömän ilmailun U-spacea koskevien EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään HE 197/2021 vp:n jatkovalmistelun yhteydessä havaittuja lentoestelupaprosessin muutostarpeita. Näihin liittyen ehdotetaan ilmailulain 158 §:ään ja tarvittavilta osin Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen tarvittavia muutoksia. Hankkeessa selvitetään lisäksi matalalentoverkoston toteuttamiseen liittyviä lainsäädännön muutostarpeita.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri
puh. +358 50 567 4496
[email protected]

Yhteyshenkilö
Krista Widerholm, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 140
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys ilmailulain muuttamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan ehdotukset vaadittavien lainsäädäntömuutosten tekemisestä miehittämättömän ilmailun U-spacea koskevien EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään lentoestelupaprosessin muutostarpeita. Näihin liittyen ehdotetaan muutoksia ilmailulain 158 §:ään ja tarvittavilta osin Traficomin maksuasetukseen.

Lähtökohdat

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/664 U-spacen sääntelykehyksestä on annettu 22.4.2021. Samana päivänä annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/666 asetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta U-space-ilmatilassa harjoitettavaa miehitettyä ilmailua koske-vien vaatimusten osalta sekä komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/665 täytäntöönpano-asetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen
palveluntarjoajille valvottuun ilmatilaan nimetyssä U-space-ilmatilassa asetettavista vaatimuksista.

Näillä kolmella täytäntöönpanoasetuksella säädetään U-space-ilmatiloista, joissa miehittämättömälle ilmailulle tarjotaan tiettyjä palveluita. Asetusten mukaan U-space-ilmatilassa toimii yksi tai useampi U-spacepalveluntarjoaja, jotka tarjoavat miehittämättömälle ilmailulle tiettyjä palveluja, kuten lennätyslupa ja paikkatiedot muusta liikenteestä. Lisäksi U-spacessa on yleisiä tietopalvelu-ja, joka tarkoittaa tiettyä saatavilla olevaa dataa.

Lentoesteelle on ilmailulain 158 §:n mukaan haettava Liikenne- ja viestintäviraston lentoestelupa. Lentoesteluvan myöntämistä harkittaessa arvioidaan muun muassa vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin sekä lentomenetelmiin. Lupahakemukseen on liitettävä asianomaisen ilmaliikennepalveluntarjoajan lausunto. Käytännössä tämä on tarkoittanut Fintraffic ANS:ia, joka on ollut käytännössä myös ainoa lentomenetelmien laatija Suomessa.

Tammikuussa 2022 sovellettavaksi tulevan ilmaliikenteen hallintaa koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 ja siihen liittyvän ilmailulain 110 §:n muutosten (laki 1327/2021) myötä on mahdollista, että lentomenetelmäsuunnittelua tarjoavien toimijoiden määrä kasvaa, jolloin eri toimijoiden suunnittelemien menetelmien yhteen toimivuuden ja koordinoinnin tarve korostuu. Näiden muutosten seurauksena lentoesteellä voi olla vaikutuksia sellaiseen lentomenetelmään, joka ei ole asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajan tiedossa.

Tässä hankkeessa tarkastellaan edellä kuvattujen EU-sääntelyn ja ilmailulain 110 §:n tulevien muutosten edellyttämiä muutoksia lentoestelupaprosessiin. Lentoesteen määritelmän päivittämistarvetta on arvioitu jo HE 197/2021 vp:n valmistelun yhteydessä eikä siltä osin ole havaittu muutostarpeita. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten prosessissa huomioidaan mahdolliset muut uudet lentomenetelmäsuunnittelijat. Lisäksi hankkeessa arvioidaan tarve selkiyttää lentoestelupaprosessin viranomaisvastuita.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kesällä 2020 julkaissut selvityksen matalalentoverkoston toteuttamisvaihtoehdoista. Selvityksen perusteella Suomeen suositellaan perustettavaksi ensivaiheessa viranomaiskäyttöistä, asteittain laajenevaa matalalentoverkostoa. Ennen mahdollista päätöstä verkoston perustamisesta selvitetään matalalentoverkoston rahoitusvaihtoehtoja sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.