Hallituksen esitys laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

LVM004:00/2022 Säädösvalmistelu

Sote-uudistuksen vuoksi lakia tarkastellaan uudelleen. Sote-tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille määritetään, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden hankintoihin tulisi soveltaa. Lisäksi arvioidaan sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM004:00/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.2.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 15.2.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  40/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle. Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet on laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Sote-uudistus edellyttää lakiin perustuvien kuntien velvoitteiden uudelleentarkastelua, sillä sote-tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Hankkeessa sote-uudistuksen edellyttämät muutokset on tarkoitus tehdä lakiin. Lisäksi hankkeessa arvioidaan sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 182
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on sisällyttää sote-uudistuksen edellyttämät muutokset lain eriytettyihin vähimmäisvelvoitteisiin. Tarkoituksena on myös tarkastella sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Tiivistelmä

Sote-uudistuksen vuoksi lakia tarkastellaan uudelleen. Sote-tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille määritetään, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden hankintoihin tulisi soveltaa. Lisäksi arvioidaan sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Lähtökohdat

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (970/2021) astui voimaan 2.8.2021. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle.

Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet on laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (ns. sote-uudistus) hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille määritetään, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin tulisi soveltaa.

Lain lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa ehdotettiin seuraamusmaksua lain velvoitteiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusmaksun jatkovalmistelun yhteydessä ilmeni kuitenkin säätämisjärjestyksen kannalta kysymyksiä kaksoisrangaistuksen kiellon näkökulmasta, sillä seuraamusmaksu olisi ollut osittain päällekkäinen hankintalain mahdollistamien seuraamusten kanssa. Asian tarkasteleminen päätettiin aikataulusyistä siirtää omaan hankkeeseen, jossa niitä olisi mahdollisuus arvioida kattavammin.