Hallituksen esitys laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

LVM004:00/2022 Säädösvalmistelu

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettua lakia. Laissa määriteltäisiin vähimmäisvelvoitteet, joita hyvinvointialueiden tulee noudattaa. Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytettäisiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM004:00/2022

Asianumerot VN/1960/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.2.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 15.2.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 242/2022

Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle. Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet on laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Sote-uudistus edellyttää lakiin perustuvien kuntien velvoitteiden uudelleentarkastelua, sillä sote-tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Hankkeessa sote-uudistuksen edellyttämät muutokset on tarkoitus tehdä lakiin. Lisäksi hankkeessa arvioidaan sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on sisällyttää sote-uudistuksen edellyttämät muutokset lain eriytettyihin vähimmäisvelvoitteisiin. Tarkoituksena on myös tarkastella sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Tiivistelmä

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettua lakia. Laissa määriteltäisiin vähimmäisvelvoitteet, joita hyvinvointialueiden tulee noudattaa. Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytettäisiin.

Lähtökohdat

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (970/2021) astui voimaan 2.8.2021. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle.

Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet on laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (ns. sote-uudistus) hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille määritetään, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin tulisi soveltaa.

Lain lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa ehdotettiin seuraamusmaksua lain velvoitteiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusmaksun jatkovalmistelun yhteydessä ilmeni kuitenkin säätämisjärjestyksen kannalta kysymyksiä kaksoisrangaistuksen kiellon näkökulmasta, sillä seuraamusmaksu olisi ollut osittain päällekkäinen hankintalain mahdollistamien seuraamusten kanssa. Asian tarkasteleminen päätettiin aikataulusyistä siirtää omaan hankkeeseen, jossa niitä olisi mahdollisuus arvioida kattavammin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.